top of page

Abiogeneesin ongelmat: Homokiraalisuus

Abiogeneesi tarkoittaa elämän alkusyntyä ja viittaa ihmeelliseen kemiallisten tapahtumien ketjuun, jonka kautta maapallolle ilmaantui 'yksinkertaista' elämää. Aiemmassa artikkelissa käsittelin abiogeneesi hypoteesin ongelmia ja tässä kirjoituksessa jatkan aiheen käsittelyä. Tällä kertaa kiinnitämme huomiomme kiiraalisuuteen ja miten homokiraalisuus on iso haaste abiogeneesin hypoteesille.Mitä tarkoittaa kiraalisuus?


Kiraalisuus on käsite, joka liittyy molekyylien ja niiden rakenteiden peilikuvallisiin muotoihin. Kiraalisten molekyylien erottuva piirre on, että niillä on "kätisyys" tai "kiraalisuus", mikä tarkoittaa, että niillä on kaksi erilaista peilikuvallista muotoa, joita ei voida päällekkäistää.


Kiraalisuus voi ilmetä useissa kemiallisissa yhdisteissä, erityisesti orgaanisessa kemiassa, joka käsittelee hiiliatomeihin perustuvia yhdisteitä. Kiraalisuus liittyy usein hiiliatomin neljään erilaiseen substituenttiin (atomiryhmään tai atomiin), jotka ovat kiinnittyneet hiiliatomiin tetraedrisesti. Tetraedrinen muoto tarkoittaa, että nämä substituentit sijaitsevat hiiliatomin ympärillä kolmiulotteisesti, ja niiden järjestys määrää molekyylin kiraalisuuden.


Kiraalisissa yhdisteissä näiden neljän substituentin järjestys voi olla erilainen, mikä luo kaksi erilaista peilikuvallista muotoa, joita kutsutaan "enantiomeereiksi" tai "peilikuvaisiksi isomeereiksi". Nämä enantiomeerit ovat toistensa peilikuvia, mutta ne eivät ole samat, ja ne eivät voi päällekkäistyä. Kiraalisuus voi vaikuttaa molekyylin kemiallisiin ominaisuuksiin, erityisesti sen vuorovaikutuksiin muiden molekyylien kanssa, kuten entsyymien ja reseptorien sitoutumiseen.


Tärkeä huomio on, että elämä perustuu usein kiraalisiin molekyyleihin. Esimerkiksi aminohapot, jotka ovat proteiinien rakennuspalikoita, ja sokerit, kuten glukoosi, ovat kiraalisia molekyylejä. Biologiset prosessit ja reaktiot ovat herkkiä kiraalisuuden eroille, ja usein vain toinen enantiomeeri on biologisesti aktiivinen tai hyödyllinen.


Kiraalisuus on tärkeä käsite monilla tieteenaloilla, kuten lääketieteessä ja farmakologiassa, missä pienet kiraalisuuden erot voivat vaikuttaa lääkkeiden tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Se on myös merkittävä osa orgaanista kemiaa ja kemian ymmärtämistä molekyylien rakenteiden ja ominaisuuksien suhteen.Mitä tarkoittaa homokiraalinen?


Homokiraalisuus viittaa tilanteeseen, jossa tietyn aineen tai yhdisteen molekyylit tai rakenteet ovat kaikki samaa kiraalisuutta, eli joko kaikki oikeakätisiä tai kaikki vasenkätisiä. Homokiraalisuus on yleistä biologisissa järjestelmissä, erityisesti elävissä organismeissa, joissa tietyt molekyylit ovat lähes poikkeuksetta homokiraalisia.


Esimerkiksi proteiinit, jotka ovat elämän peruskomponentteja, koostuvat aminohapoista, jotka ovat kiraalisia molekyylejä. Luonnossa esiintyvät proteiinit ovat homokiraalisia, mikä tarkoittaa, että kaikki niiden aminohapot ovat vasenkätisiä (L-muotoisia).


Homokiraalisuus on biologisen toiminnan kannalta tärkeää, koska kiraalisuus voi vaikuttaa molekyylin vuorovaikutuksiin muiden molekyylien kanssa. Esimerkiksi entsyymit, jotka ovat proteiineja, voivat olla erikoistuneet tunnistamaan ja vuorovaikuttamaan vain tietyn kiraalisuuden omaavien molekyylien kanssa.


Homokiraalisuus on siis yleinen piirre biologisissa järjestelmissä, ja se voi vaikuttaa moniin biologisiin prosesseihin ja vuorovaikutuksiin.Miksi homokiraalisuus on haaste abiogeneesille?


Elämä maapallolla perustuu "vasenkätiseen" kätisyyteen molekyyleissä. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnossa esiintyvät aminohapot ovat vasenkätisiä, ja sokerit, kuten deoksiriboosi (DNA:n osa), ovat myös vasenkätisiä. Tämä kätisyys on tärkeä biologisen elämän kannalta, koska se luo tietyt kemialliset ja rakenteelliset ominaisuudet, jotka mahdollistavat biologiset prosessit ja reaktiot.


Vaikka molekyyleissä esiintyy sekä oikeakätisiä että vasenkätisiä muotoja, luonnossa esiintyvät elämänmuodot käyttävät pääasiassa vasenkätisiä molekyylejä. Tätä kätisyyttä kutsutaan "homokiraalisuudeksi" ja se on yksi abiogeneesin haasteista, koska sen syntymistä on vaikea selittää.


Kummankin kätisyyden pitäisi periaatteessa olla yhtä todennäköisiä syntyessään luonnollisesti, mutta silti elämässä esiintyy yleisesti vain vasenkätistä kätisyyttä.

Tämän "valikoijan" tai mekanismin löytäminen on edelleen yksi suuri mysteeri abiogeneesin tutkimuksessa. On olemassa useita teorioita siitä, miten homokiraalisuus voisi olla syntynyt, mutta yksiselitteistä vastausta ei vielä ole. Tässä joitakin ehdotettuja selityksiä:

 1. Sattuma: Alussa saattoi olla tietynlainen sattuma, joka johti vasenkätisen kätisyyden yleistymiseen.

 2. Ulkoiset vaikutukset: Jotkin ympäristötekijät tai fysikaaliset prosessit saattaisivat suosia vasenkätistä kätisyyttä. Esimerkiksi tietyntyyppiset säteilyt tai magneettikentät voisivat vaikuttaa molekyylien kätisyyteen.

 3. Molekyylien selektiivinen vuorovaikutus: Joissakin teorioissa ehdotetaan, että tietynlainen molekyylien vuorovaikutus voisi suosia vasenkätistä kätisyyttä ja estää oikeakätisen kätisyyden esiintymisen.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä ehdotetuista mekanismeista. Kysymys homokiraalisuuden syntymisestä on monimutkainen ja haastava, ja se liittyy laajemmin elämän alkuperän arvoitukseen. Tutkijat pyrkivät edelleen selvittämään, mikä voisi olla ollut ratkaiseva tekijä tässä prosessissa ja kuinka homokiraalisuus saattoi syntyä luonnollisesti.
Miksi sattuma ei ole uskottava selitys?


Sattuma on haaste homokiraalisuuden selittämisessä abiogeneesin yhteydessä monestakin syystä:

 1. Epätodennäköisyys: Kiraalisten molekyylien muodostuminen sattuman seurauksena, joka suosii vain yhtä kätisyyttä toisen sijaan, voi olla äärimmäisen epätodennäköistä. Tämä johtuu siitä, että molemmat kätisyydet ovat yhtä todennäköisiä.

 2. Kiraalisten molekyylien yhtäaikainen esiintyminen: Abiogeneesin alkuvaiheissa on teoreettisesti mahdollista, että sekä oikea- että vasenkätisiä molekyylejä syntyy, mutta homokiraalisuus vaatii, että toisen kätisyyden yleistyminen yli toisen on jollain tavoin suosittua. Sattumaan perustuva selitys sille, miksi vain toinen kätisyys vallitsee, on haastava.

 3. Monimutkaisuus: Sattuman kautta tapahtuva homokiraalisuuden muodostuminen vaatisi monia peräkkäisiä tapahtumia, jotka kaikki sattuisivat suosimaan tiettyä kätisyyttä. Tällainen ketju sattumalta suotuisia tapahtumia vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Siksi sattuman rooli homokiraalisuuden syntyprosessissa herättää kysymyksiä ja haastaa tutkijoita etsimään muita mahdollisia mekanismeja tai tekijöitä, jotka voisivat olla vaikuttaneet kiraalisten molekyylien kehittymiseen. Tämä on yksi abiogeneesin suurista haasteista, ja se vaatii edelleen syvempää ymmärrystä kemian monimutkaisista vuorovaikutuksista maapallon varhaisessa historiassa.
Miksi ulkoiset vaikutukset eivät ole tyydyttävä selitys?


Vaikka ulkoiset vaikutukset, kuten säteily tai magneettikentät, saattavat vaikuttaa molekyylien kätisyyteen, on olemassa vasta-argumentteja ja haasteita tälle teorialle:

 1. Luonnollisten mekanismien puute: Tällä hetkellä ei ole tunnettua luonnollista mekanismia, joka selittäisi, kuinka tietynlaiset säteilyt tai magneettikentät voisivat suosia vasenkätistä kätisyyttä ja estää oikeakätisen kätisyyden esiintymisen. Teorian tueksi tarvittaisiin vakuuttava selitys siitä, miksi ja miten tällaiset ympäristötekijät vaikuttaisivat tähän prosessiin.

 2. Epätodennäköisyys: Jos oletamme, että tietynlaiset ulkoiset vaikutukset voisivat suosia vasenkätistä kätisyyttä, niiden satunnaisuus ja sattumanvaraisuus pitäisi ottaa huomioon. Oikeakätisen ja vasenkätisen kätisyyden pitäisi olla alussa yhtä todennäköisiä, ja ulkoiset vaikutukset saattaisivat vaikuttaa molekyyleihin epätasaisesti, mikä tekisi homokiraalisuuden syntymisestä epätodennäköistä.

 3. Puuttuva näyttö: Tällä hetkellä ei ole havaintoja tai vakuuttavaa näyttöä siitä, että tietynlaiset ulkoiset vaikutukset olisivat olleet mukana homokiraalisuuden syntymisessä luonnollisesti. Tutkijat ovat edelleen etsineet konkreettisia todisteita tälle teorialle. Laboratoriossa kiraalisuutta on onnistuttu muuttamaan, mutta luonto toimii kuitenkin omien prosessiensa mukaisesti, ja nämä luonnon prosessit eivät välttämättä seuraa laboratorion luomia reittejä.

Kaiken kaikkiaan ulkoisten vaikutusten teoria homokiraalisuuden syntymisestä vaatii lisätutkimusta ja selkeämpää näyttöä ennen kuin se voidaan hyväksyä varteenotettavana selityksenä. Tämä on yksi monista haasteista, jotka liittyvät elämän alkuperän arvoitukseen, ja se osoittaa, kuinka monimutkainen ja vaikea kysymys elämän alkuperä edelleen on.Mitä ongelmia liittyy molekyylien selektiivisen vuorovaikutuksen ideaan?


Molekyylien selektiivisen vuorovaikutuksen teoria voi olla yksi tapa selittää homokiraalisuutta, mutta siihenkin liittyy useita haasteita ja vasta-argumentteja:

 1. Puuttuva näyttö: Tällä hetkellä ei ole vakuuttavaa näyttöä siitä, että tietynlainen molekyylien vuorovaikutus olisi luonnollisesti suosinut vasenkätistä kätisyyttä ja estänyt oikeakätisen kätisyyden esiintymisen. Teorian tueksi tarvittaisiin kokeellisia todisteita tai havaintoja tällaisista vuorovaikutuksista.

 2. Vaikeus selittää alkuperää: Toinen haaste tälle teorialle on selittää, mistä tällainen selektiivinen vuorovaikutus olisi peräisin. Miksi ja miten tietynlainen molekyylien vuorovaikutus olisi alkanut vaikuttaa homokiraalisuuteen? Selittämättömät oletukset ja mekanismit aiheuttavat ongelmia teorian vakuuttavuudelle.

 3. Sattumanvaraisuus: Molekyylien vuorovaikutukset ja niiden vaikutukset voivat olla monimutkaisia ja sattumanvaraisia. Tällaisten vuorovaikutusten onnistuminen suosimaan vain toista kätisyyttä on hyvin epätodennäköistä.


Vaikka molekyylien selektiivisen vuorovaikutuksen teoria tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden, se vaatii lisätutkimusta ja vahvempaa näyttöä ennen kuin se voidaan hyväksyä varteenotettavana selityksenä homokiraalisuuden alkuperälle.Onko kiraalisuuteen onnistuttu vaikutaamaan laboratoriokokeissa?


Kiraalisuuteen on laboratoriokokeissa voitu vaikuttaa joissakin tapauksissa. Tämä on yleensä saavutettu käyttämällä erityisiä reaktioita tai katalyyttejä, jotka suosivat tietynlaista kiraalisuutta. Esimerkiksi orgaanisessa kemiassa on kehitetty katalyyttejä, jotka pystyvät ohjaamaan reaktioita niin, että tietyntyyppistä kiraalisuutta esiintyy enemmän tuotteissa.


Yksi esimerkki tällaisesta laboratoriossa ohjatusta kiraalisuuden synnyttämisestä on osa modernia lääkeaineiden valmistusta. Usein lääkeaineet ovat kiraalisia ja niiden biologinen aktiivisuus voi olla riippuvainen niiden kiraalisuudesta. Laboratoriossa valmistetaan lääkeaineita tarkasti valitulla kiraalisuudella käyttämällä erilaisia katalyyttejä ja reaktio-olosuhteita.


Vaikka laboratoriossa voidaan manipuloida kiraalisuutta tietyissä kemiallisissa reaktioissa, tämä ei liity suoraan elämän alkuperään liittyviin kiraalisuuden ongelmiin. Elämässä kiraalisuus näyttää olevan perinnöllinen piirre, joka ilmenee monimutkaisissa biologisissa prosesseissa eikä sitä yleensä voi luoda tai muuttaa laboratorio-olosuhteissa samalla tavalla kuin yksinkertaisissa kemiallisissa reaktioissa. Kiraalisuuden syntyminen abiogeneesissä on edelleen avoin kysymys ja aiheuttaa tutkijoille haasteita.


Abiogeneesin kiraalisuusongelma liittyy siihen, kuinka luonnossa, ilman älykästä suunnittelua tai laboratorion kontrolloituja olosuhteita, tietynlaisen kiraalisuuden valinta voisi tapahtua niin, että vain yksi tietty "kätisyys" vallitsee biologisissa molekyyleissä, kuten aminohapoissa ja sokerissa. Laboratoriossa voimme kokeilla erilaisia lähestymistapoja, mutta luonnon mekanismista tämän kiraalisuuden valintaan ei ole vielä varmuutta.


Siksi abiogeneesin tutkijat pohtivat edelleen, kuinka elämän rakennuspalikat, joissa on tietyntyyppinen kiraalisuus, saattaisivat syntyä luonnollisesti maapallolla ilman älykästä ohjausta. Tämä on yksi avoin kysymys, joka liittyy elämän alkuperään ja joka edellyttää edelleen tutkimusta ja ymmärryksen lisäämistä.Lopuksi


Homokiraalisuus on iso haaste abiogeneesin teorialle. Tieteellisen tiedon valossa abiogeneesiä ei voida selittää vakuuttavasti. Homokiraalisuus viittaa tarkoitukselliseen valikointiin. Jos on tarkoituksellista valikointia, täytyy myös olla valikoija. Mikä tai kuka tuo valikoija on, jää jokaisen oman päättelyn varaan.


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä


PS. Kirjoitan näistä tieteellisistä aiheista innokkaan maallikkoharrastajan näkökulmasta, joten vaikka luotan perusargumenttieni ja -tietojeni yleiseen pätevyyteen voi yksityiskohdissa olla epätarkkuuksia ja virheitä. Yritän tarkistaa faktoja, mutta ilman tieteellistä koulutusta kykyni arvioidan tietolähteiden esittämien tietojen luotettavuutta ovat rajalliset. Lisäksi uutta tutkimustietoa tulee jatkuvasti ja sen perässä on haasteellista pysyä. Jos tunnet luonnontieteitä paremmin ja näet kirjoituksissani selviä asiavirheitä niin otan korjaukset mielelläni vastaan. Haluan oppia ymmärtämään aihetta paremmin.

bottom of page