top of page

Abiogeneesin ongelmat: RNA-maailma

Abiogeneesi, eli elämän synnyn selittäminen ei-elollisista aineista, on ollut suuri haaste tieteelle. Yksi suosituimmista teorioista, RNA-maailma-hypoteesi, tarjoaa mielenkiintoisen kuvan siitä, kuinka elämä voisi olla alkanut RNA-molekyyleistä ennen DNA:ta ja proteiineja. Tämä artikkeli tarkastelee RNA-maailman hypoteesia ja esittää kriittisiä kysymyksiä sen uskottavuudesta abiogeneesin selityksenä.

RNA-maailma: Hypoteesin ydinajatus


RNA (ribonukleiinihappo) on molekyyli, joka muistuttaa DNA:ta, ja sillä on avainrooli proteiinien valmistuksessa soluissa. RNA-maailma-hypoteesi ehdottaa, että nuorella maapallolla muodostui RNA-molekyylejä, jotka kykenivät monipuoliseen kemialliseen toimintaan. Tämä tarkoittaa, että RNA:lla oli kyky säilyttää geneettistä informaatiota ja toimia entsyymien tavoin katalysaattorina kemiallisissa reaktioissa.


Hypoteesin ydinajatus on houkutteleva, sillä RNA-molekyylien tiedetään pystyvän toimimaan geneettisen informaation säilyttäjinä ja katalyyttisina molekyyleinä laboratoriotutkimuksissa. Tämän perusteella on houkuttelevaa ajatella, että RNA-maailma saattoi olla askel kohti elämän syntymistä.


RNA-maailman haasteet


Vaikka RNA-maailma-hypoteesi on kiehtova, sillä on myös merkittäviä haasteita:


 1. RNA:n synteesi: RNA-molekyylin rakentaminen edellyttää tiettyjen kemikaalien, kuten riboosin, olemassaoloa. Laboratoriossa näiden molekyylien valmistaminen vaatii tarkkoja olosuhteita ja monimutkaisia prosesseja. Kysymys kuuluu, kuinka nämä molekyylit voisivat syntyä maapallon alkukemiallisissa olosuhteissa, joita leimasivat voimakas UV-säteily ja salamaniskut?

 2. Stabiliteetti ja hajoavuus: RNA on tunnettu herkkyydestään hajoamiselle. UV-säteily ja kemialliset reaktiot voivat hajottaa RNA:n nopeasti. RNA-molekyylien säilyminen ja säilyttäminen riittävän kauan niiden toimintaa varten on valtava haaste.

 3. Itsejärjestäytyminen: RNA-maailman oletetaan toimineen ilman monimutkaista solurakennetta. Kuinka RNA-molekyylit voisivat järjestäytyä itsenäisesti? Itsejärjestäytyminen vaatii erittäin epätodennäköisten tapahtumien sarjan.

 4. Aika ja todennäköisyys: RNA-maailma-hypoteesissa korostetaan, että tarvittiin pitkiä ajanjaksoja, jotta RNA-molekyylit voisivat kehittyä monimutkaisiksi biokemiallisiksi rakenteiksi. Kuitenkin maapallon historiaan liittyi useita katastrofeja ja ympäristön muutoksia, jotka saattaisivat olla haitallisia RNA-maailman kehittymiselle.

 5. Kemiallinen monimuotoisuus: RNA-maailmaan siirtymiseen tarvittaisiin laaja valikoima erilaisia RNA-molekyylejä, joilla olisi erilaisia toimintoja. Tällaisten molekyylien synteesi ja toiminnan monimutkaisuus ovat suuria kysymysmerkkejä.


RNA:n itsenäinen kopioituminen


RNA-maailman hypoteesin kannalta RNA:n itsenäinen kopioituminen on keskeinen käsite ja vaatimus. Hypoteesi perustuu ajatukselle siitä, että ensimmäiset protosolut perustuivat RNA-molekyyleihin, jotka kykenivät kopioitumaan ilman proteiinien tai DNA:n apua. RNA-maailma olisi ollut vaihe, jossa RNA toimi samanaikaisesti geneettisen informaation kantajana ja katalyyttisina molekyyleinä biokemiallisissa reaktioissa.


Jos RNA ei kyennyt itsenäiseen kopioitumiseen, RNA-maailman hypoteesi menettäisi perustan. Tärkeä näkökohta tässä on, että RNA:n replikaatio ei olisi voinut olla täysin tarkkaa, mikä johtaisi virheiden kertymiseen ja informaation menetykseen RNA-molekyyleissä. Tämä on yksi niistä haasteista, joita RNA-maailman hypoteesin kritisoijat tuovat esiin.


Laboratoriokokeissa on pyritty osoittamaan, että RNA voi replikoida itseään tietyissä olosuhteissa, mutta nämä olosuhteet eivät vastaa prebioottisia ympäristöjä, ja replikaatioon tarvitaan usein keinotekoista apua.


Lyhyesti sanottuna RNA:n itsenäinen kopioituminen on keskeinen edellytys RNA-maailman hypoteesin toteutumiselle, ja sen todenperäisyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka luotettavasti RNA voi replikoida itsensä ilman ulkoista apua ja kuinka luotettavasti se voi säilyttää informaation pitkän ajan kuluessa.

RNA:n itsenäinen kopioituminen laboratoriossa


RNA:n itsenäinen kopioituminen laboratoriossa on ollut haastavaa saavuttaa, mutta siitä on tehty kokeita, jotka osoittavat, että se voi olla mahdollista tietyissä olosuhteissa. RNA-molekyylien kopioitumisen laboratoriotutkimukset ovat tärkeitä RNA-maailma-hypoteesin kannalta, koska ne pyrkivät osoittamaan, että RNA voisi toimia geneettisen informaation säilyttäjänä ja replikaattorina ilman proteiinien tai DNA:n apua, kuten alkusoluissa ehdotetaan tapahtuneen.


Mutta näihin kokeisiin liittyy vakava ongelma. Ne eivät vastaa prebioottisia luonnossa valinneita olosuhteita.


Seuraavat seikat tiivistävät tämän ongelman pääkohdat:


 1. Kontrolloidut olosuhteet: RNA:n itsenäinen replikaatio vaatii tarkkaa lämpötilan ja muiden kokeellisten olosuhteiden säätämistä. Tällaiset olosuhteet eivät vastaa prebioottisia olosuhteita, mikä herättää epäilyksiä RNA-molekyylien luontaisesta itsestään replikoitumisesta.

 2. Ribotsyymit ja polymeraasit: Tutkimukset RNA:n itsereplikaatiosta perustuvat usein ribotsyymeihin (RNA-entsyymit) tai polymeraaseihin, jotka on joko muokattu tai suunniteltu suorittamaan replikaatiota. Nämä interventiot vaativat tarkkaa suunnittelua ja ohjausta.

 3. Virheiden määrä: RNA:n replikaatiossa on korkea virheiden määrä, tyypillisesti 3-10 prosenttia per nukleotidi. Tämä tarkoittaa, että pitkien RNA-sekvenssien tiedon menetys olisi merkittävä muutaman replikaatiokierroksen jälkeen.

 4. Polymeraasin ongelma: Ei ole olemassa polymeraasia, joka kykenisi replikoimaan itsensä täysin, erityisesti pitkissä RNA-molekyyleissä, joilla on monimutkaisia kolmiulotteisia rakenteita.

 5. Lukuisat kokeet ja pitkät sekvenssit: Toimivan polymeraasin löytäminen edellyttäisi valtavaa määrää kokeita ja pitkien RNA-sekvenssien syntetisointia, mikä on erittäin epätodennäköistä prebioottisissa olosuhteissa.

 6. RNA:n kompleksisuus ja hajoaminen: RNA-molekyylien replikaation tuloksena muodostuisi ensisijaisesti RNA-molekyylejä, jotka eivät suorittaisi biologisesti hyödyllisiä tehtäviä, ja nämä molekyylit hajoaisivat nopeasti.


RNA-maailman hypoteesin kannattajien näkemyksiin liittyy vakavia haasteita ja ristiriitoja, erityisesti kun tarkastellaan RNA:n itsenäistä replikaatiota prebioottisissa olosuhteissa. Kriitikot sanovat, että RNA-maailman hypoteesi ei ole toteuttamiskelpoinen ilman kemistin ohjausta ja että sen vaatimat olosuhteet eivät vastaa prebioottisia ympäristöjä.


Laboratoriossa tutkijat voivat luoda olosuhteita ja käyttää tiettyjä menetelmiä, jotka mahdollistavat RNA-molekyylien syntetisoinnin ja kokeellisen manipuloinnin. Laboratoriokokeissa on mahdollista kontrolloida monia tekijöitä, kuten lämpötilaa, painetta ja reaktioiden aikaa, mikä voi edistää RNA:n muodostumista ja toimintaa. Lisäksi laboratoriotutkijat voivat käyttää nykyaikaisia bioteknologisia välineitä, jotka helpottavat RNA-molekyylien valmistusta ja manipulointia.


On tärkeää muistaa, että laboratorio-olosuhteissa saavutetut tulokset eivät vastaa prebioottisia olosuhteita, joissa elämä mahdollisesti alkoi maapallolla. Laboratoriotutkimukset voivat tarjota arvokasta tietoa ja viitteitä, mutta ne eivät kuvasta sitä, miten elämän alkukemialliset vaiheet tapahtuivat maapallon alkuperäisissä olosuhteissa, jotka olivat erilaiset kuin nykyiset laboratorio-olosuhteet.RNA:n itsenäinen kopioituminen luonnossa


RNA-molekyylien itsenäisen replikaation mahdollisuus prebioottisissa olosuhteissa sisältää monia haasteita. Seuraavat kohdat avaavat näitä haasteita:


 1. RNA-molekyylin pituus: RNA-molekyylin, joka voi toimia replikaattorina, vaaditaan olevan vähintään 40–100 nukleotidin pituinen ja tietyssä järjestyksessä. Tällaisen pitkän ja tarkan RNA:n syntyminen sattumanvaraisilla prosesseilla on erittäin epätodennäköistä.

 2. Taittuminen ja avautuminen: Toimiakseen katalyyttina (ribotsyymi) RNA tarvitsee taittuneen rakenteen, mutta replikaation mahdollistamiseksi sen on oltava avatussa muodossa. Lämpötilan muutokset voivat avata RNA:n rakenteen, mutta samalla ne inaktivoivat ribotsyymin, lisäävät luonnollista hajoamisnopeutta ja vähentävät löyhien nukleotidien mahdollisuutta yhdistyä RNA-templaattiin. Lisäksi tiedetään, että yksittäiset nukleotidit eivät luonnollisesti liity spontaanisti yhteen vesiliuoksessa, vaan tämä edellyttää oligonukleotideja, joissa on vähintään neljä emästä.

 3. Komplementaaristen RNA-molekyylien yhteenliittymä: Jos kaksi komplementaarista RNA-molekyyliä muodostuu templaatin mukaan, ne pysyvät yhdistyneinä, ja yhteyden vahvuus riippuu RNA:n pituudesta. RNA, jossa on yli 20-30 täysin vastaavaa emästä templaatin kanssa, ei voi erottua edes kiehuvassa vedessä.

 4. Mahdollisesti esiintyvät mutaatiot: Kemiallinen evoluutio vaatii mutaatioita replikaation aikana, mutta liian suuri määrä mutaatioita voisi johtaa nopeasti virheiden katastrofiin.

 5. Kopiointinopeuden on ylitettävä hajoamisnopeus: Replikaationopeuden on oltava nopeampi kuin RNA:n luonnollinen hajoamisnopeus. Ongelmana on, että RNA-molekyylit ovat kemiallisesti epävakaampia kuin DNA-molekyylit, ja ne hajoavat luonnollisesti ajan myötä, erityisesti tietyissä olosuhteissa.

 6. Nukleotidien aktivoituminen: Saatavilla olevien nukleotidien on saavutettava korkea energiataso reaktioiden helpottamiseksi, mutta korkean energiatason tilat ovat usein epävakaita ja pyrkivät siirtymään matalamman energiatason tiloihin. Tämä pysäyttää reaktiot.

 7. Divalenttiset metallikationit: Prebioottisissa olosuhteissa esiintyy runsaasti divalentteja metallikationeja, jotka voivat pilkkoa RNA:n palasiksi. Esimerkiksi magnesium on yleinen elementti maankuoressa ja merivedessä, ja se hajottaa RNA:n. Elävät organismit käyttävät magnesiumia tarkoituksellisesti RNA:n hajottamiseen.

 8. RNA:n hallitsematon ligaatio: Jos RNA voisi syntyä luonnollisesti, sen hallitsematon liittäminen nukleotideiksi tuottaisi hyödytöntä RNA-spagettia.

 9. Parasiittiset RNA-molekyylit: Luonnollinen RNA-replikaatio suosisi parasiittisia, lyhyitä RNA-molekyylejä, jotka lisääntyvät nopeimmin mutta eivät tarjoa toimivaa hyötyä. Tällaiset molekyylit kuluttaisivat resursseja ja lisäisivät virheellistä toimintaa.


Yhteenvetona voidaan todeta, että RNA-molekyylien itsenäisen replikaation mahdollisuus prebioottisissa olosuhteissa kohtaa useita vakavia haasteita ja ongelmia, ja sen onnistuminen vaikuttaa epätodennäköiseltä.


Johtopäätös


RNA-maailma-hypoteesi tarjoaa mielenkiintoisen näkemyksen siitä, kuinka elämä olisi voinut alkaa RNA:n varassa. Hypoteesiin liittyy kuitenkin merkittäviä haasteita, jotka vaativat edelleen tutkimusta ja selittämistä. Abiogeneesin mysteerin selvittäminen on edelleen kesken, ja RNA-maailma-hypoteesi on yksi monista ehdotetuista selityksistä. Monien ongelmiensa vuoksi RNA-maailman idea ei kuitenkaan toistaiseksi tarjoa uskottavaa selitystä elämän alkuperälle.


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

Comments


bottom of page