top of page

Bakteerin flagelli: Mikroskooppisen moottorin mysteeri

Elämän monimuotoisuus ulottuu mikroskooppisen pieniin organismeihin, jotka rikastuttavat maailmaamme yllättävillä tavoilla. Bakteerit, nämä mikroskooppiset olennot, ovat omaksuneet monia selviytymisstrategioita, joista yksi hämmästyttävimmistä on niiden kyky liikkua ympäristössään. Liikkumista pidetään elintärkeänä bakteereille, sillä se auttaa niitä löytämään ravintoa, välttämään vaaroja ja lisääntymään. Yksi bakteerien liikkumisen kulmakivistä on bakteerin flagelli.


Bakteerin flagelli on kuin mikroskooppisen pieni moottori, joka mahdollistaa bakteerille liikkumisen nesteissä, kuten vesi tai lima. Vaikka se voi vaikuttaa yksinkertaiselta rakenteelta, bakteerin flagelli on itse asiassa hämmästyttävän monimutkainen ja tarkasti säädelty koneisto, joka koostuu useista komponenteista. Tämän artikkelin tarkoituksena on syventyä bakteerin flagellin rakenteeseen, toimintaan ja siihen, miten se mahdollistaa bakteerien liikkumisen.


Aloittakaamme matkamme bakteerin flagellin maailmaan tutustumalla sen anatomiaan ja toiminnan perusteisiin. Samalla paljastamme, kuinka tämä pieni moottori on inspiroinut tutkijoita ja herättänyt keskustelu sen alkuperästä. Tervetuloa tutustumaan bakteerin flagellin saloihin!


Yleiskuvaus bakteerin flagellista


Flagelli on bakteerin liikkumisen kannalta keskeinen rakennelma, joka toimii ikään kuin perämoottorina. Flagellin avulla bakteeri voi liikkua eteenpäin, pysähtyä, peruuttaa ja vaihtaa suuntaa.


Flagellin rakenne on erittäin monimutkainen ja se koostuu noin 40 proteiinista, jotka muodostavat ikään kuin moottorin osat. Flagellin moottori pyörii äärimmäisen nopeasti, jopa 6 000–17 000 kierrosta minuutissa, ja se voi vaihtaa suuntaa hyvin nopeasti vain neljänneskierroksen aikana ja pyöriä sitten toiseen suuntaan 17 000 kierrosta minuutissa. Hämmästyttävää!


Tärkeimpiä piirteitä bakteerin flagellista:

 1. Rakenne: Bakteerin flagelli koostuu useista komponenteista, kuten filamentti ja moottori (kemiallisesti toimiva osa, joka tuottaa liikettä).

 2. Liikkuminen: Flagelli toimii kuin ruoska tai potkuri. Kun se pyörii tai kiertyy, se työntää bakteeria eteenpäin.

 3. Sähkökemiallinen moottori: Flagellin moottori toimii sähkökemiallisen energian avulla, tuottaen pyörimisliikettä, joka saa flagellin liikkumaan.

 4. Käyttötarkoitus: Flagelli auttaa bakteeria liikkumaan kohti ravinnonlähteitä, välttämään haitallisia ympäristöjä ja reagoimaan muihin ärsykkeisiin. Se on tärkeä piirre monille bakteereille, kuten E. coli -bakteerille, joka on hyvin tunnettu flagellistaan ja käyttää sitä uimiseen ympäristössään.


Flagellien rakenne ja liikkeet voivat vaihdella bakteerilajista toiseen, ja ne voivat olla monimutkaisempia joillakin bakteereilla kuin toisilla. Flagellit ovat hyvä esimerkki siitä, miten bakteerit sopeutuvat ympäristöönsä ja käyttävät monia erilaisia rakenteita ja mekanismeja selviytyäkseen ja menestyäkseen.Sähkökemiallinen rotaatiomoottori


Bakteerin flagellin sähkökemiallinen rotaatiomoottori on hämmästyttävä rakenne, joka mahdollistaa bakteerin liikkumisen nesteissä, kuten vedessä. Tämä moottori muistuttaa perinteisiä mekaanisia rotaatiomoottoreita monessa suhteessa, mutta se toimii hyödyntämällä sähkökemiallisia prosesseja. Tässä on kuvaus flagellin sähkökemiallisen rotaatiomoottorin rakenteesta ja toiminnasta:


Rakenne:

 1. Roottori: Roottori on bakteerin flagellin keskeinen pyörimismekanismi. Roottori toimii yhdessä staattorin kanssa liikuttaen flagellia.

 2. Holkki: Holkki on flagellin rakenteellinen osa, joka yhdistää roottorin ja flagellin varren. Se voi toimia tukirakenteena ja varmistaa, että flagellin pyörimisliike siirtyy tehokkaasti varren kautta potkuriin.

 3. Kulmakappale: Kulmakappale on osa flagellin rakennetta, joka auttaa muuttamaan liikkeen suuntaa. Se on eräänlainen nivel, joka mahdollistaa flagellin kääntämisen ja liikkumisen eri suuntiin.

 4. Potkuri: Potkuri on flagellin osa, joka vastaa etenemisestä ja liikkumisesta. Se toimii propulsorina työntäen bakteeria eteenpäin. Potkuri on yleensä kierteinen rakenne, joka pyörimisen avulla luo työntövoimaa.

Nämä osat yhdessä muodostavat bakteerin flagellin moottorin, joka mahdollistaa bakteerin liikkumisen ympäristössään.


Toiminta:

 1. Protonivirtaus: Bakteerisolut luovat protonivirran, joka virtaa solukalvon läpi erityisten protonipumppujen kautta. Tämä protonivirtaus luo sähkökemiallisen potentiaalin solukalvon yli.

 2. Staattori ja moottorin pyöriminen: Staattorissa on protonikanavat, joiden kautta protonit virtaavat solukalvon läpi. Nämä protonit vuorovaikuttavat proteiiniruuvin kanssa flagellin rungossa. Kun protonit virtaavat proteiiniruuvia pitkin, se alkaa pyöriä, aiheuttaen flagellin liikkeen.

 3. Flagellin pyöriminen: Proteiiniruuvin pyöriminen saa flagellin pyörimään. Flagellin pyöriminen luo voiman, joka siirtää bakteeria eteenpäin tai taaksepäin vedessä.

Tällä tavoin flagellin sähkökemiallinen rotaatiomoottori hyödyntää protonivirran luomaa sähkökemiallista potentiaalia muuntaakseen sen mekaaniseksi liikkeeksi. Se on uskomaton esimerkki luonnossa esiintyvästä insinööritaidosta, ja se mahdollistaa bakteerin liikkumisen ja navigoinnin ympäristössään.Flagellin alkuperä: Evoluution haasteellinen kysymys


Bakteerin flagelli on herättänyt monia kysymyksiä ja keskustelua sen alkuperästä ja evoluutiosta. Flagellin monimutkaisuus ovat herättäneet kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa. Tässä osiossa pohdimme flagellin alkuperää ja esitämme erilaisia näkökulmia tähän mielenkiintoiseen kysymykseen.Kaksi kilpailevaa hypoteesia


Flagellin alkuperästä keskusteltaessa kaksi kilpailevaa hypoteesia ovat nousseet esiin: perinteinen evoluutio ja älykäs suunnittelu. Nämä kaksi näkökulmaa edustavat erilaisia käsityksiä siitä, miten flagelli on voinut syntyä.


1. Yhteinen esi-isä ja perinteinen evoluutio: Perinteinen evoluutionäkökulma on, että flagelli ja siihen liittyvät molekyylit ovat kehittyneet ajan kuluessa yhteisen esi-isän pohjalta. Tämä tarkoittaisi, että flagelliin liittyvät rakenteet ja proteiinit ovat asteittain muokkaantuneet ja kehittyneet luonnollisen valinnan kautta. Tämän teorian kannattajat viittaavat proteiinien ja molekyylien samankaltaisuuksiin flagellin ja muiden mikrobirakenteiden välillä.


2. Redusoimaton monimutkaisuus ja älykäs suunnittelu: Toinen näkökulma on, että flagellin toiminnallista monimutkaisuutta on vaikea selittää asteittaisen evoluution kautta. Flagelliin tarvitaan kaikki sen osat ja rakenteet, jotta se toimisi tehokkaasti ja täyttäisi tarkoituksensa liikkumisen mahdollistavana elimenä. Bakteerin flagellilla on alhaisin toiminnallinen tila. Jos jokin flagellin tärkeää osaa koodaava geeni tuhotaan tai poistetaan, lakkaa järjestelmä toimimasta oikein tai kokonaan. Tämän näkemyksen kannattajat uskovat, että flagelli on suunniteltu älykkään tahon toimesta ja että sen täsmennetty monimutkaisuus on merkki suunnittelusta.Nykyinen tutkimus ja haasteet


Evoluution näkökulma nojaa vahvasti homologiaan eli samankaltaisuuksiin flagellin ja muiden mikrobirakenteiden välillä. Homologia voidaan tulkita kahdella tavalla. 1) Yhteinen esivanhempi tai 2) Yhteinen suunnittelija. Tämä on tärkeä seikka, koska usein homologia tulkitaan sen enempää miettimättä todisteena yhteisestä esivanhemmasta. Mutta on selvää, että myös älykäs suunnittelija voi käyttää samankaltaisia rakenteita valmistamissaan erilaisissa tuotteissa.


Huomionarvoista on se, ettei älykäs suunnittelu sulje pois yhteisen esivanhemman mahdollisuutta. Eliöissä tapahtuu muuntelua luonnollisten mekanismien vaikutuksesta, eikä sitä kiistä kukaan. Se mikä on kiistanalaista on se missä määrin sattumanvaraiset geenimutaatiot ja luonnon valinta kykenevät muuttamaan organismeja. Suosittu näkemys on se, että luonnollisilla evolutiivisilla mekanismeilla ei oikeastaan ole rajoja, vaan ne voivat saada aikaan valtavia muutoksia eliöissä kun niille annetaan tarpeeksi aikaa. Esimerkiksi oletettu valaan evoluutio, jossa maalla elävästä nelijalkaisesta nisäkkäästä kehittyi vähitellen vedessä elävä valas. Tähän teoriaan sisältyy vakavia ongelmia ja siksi toiset tutkijat ovat toisenlaisten teorioiden kannalla. Älykäs suunnittelu on yksi perinteisen teorian huomattava haastaja.


Kun bakteerin flagellia on tutkittu enemmän, siinä on havaittu uusia monimutkaisuuden tasoja. Ei ainoastaan tarvittavat mekaaniset osat tarvitse olla läsnä, vaan niiden on oltava suunniteltu vuorovaikuttamaan kemiallisesti ja mekaanisesti koordinoidulla tavalla, joka mahdollistaa molekyylikoneen toiminnan. Flagellin osilla on tarkat tekniset vaatimukset, joita on noudatettava, jotta flagellumi toimisi. Esimerkiksi proteiinien on oltava tietyn muotoisia ja niiden on sitouduttava toisiinsa tiukasti. Proteiinien on myös kyettävä sitoutumaan toisiinsa oikeaan aikaan flagellumin toiminnan kannalta.


Tällainen tarkasti koordinoitu monimutkaisuus antaa voimakkaan vaikutelman älykkäästä suunnittelusta.Entä flagellin itseorganisoituminen?


Bakterin flagelli kokoaa itse itsensä. Eikö se ole selvä osoitus, että luonto pystyy itseorganisoitumaan hämmästyttävillä tavoilla ilman ulkopuolista älykästä ohjausta? Tämä on totta, mutta tässä tapauksessa täytyy ymmärtää mihin itseorganisoituminen perustuu. Älykkään suunnittelun kannattajat eivät suinkaan väitä, että jokin ulkopuolinen älykkyys ohjailee kokoajan kaikkea mitä luonnossa tapahtuu. Älykäs suunnittelu menee syvemmälle ja liittyy ennen kaikkea luonnon rakenteiden ja järjestelmien alkuperään. Mihin siis itseorganisoituminen pohjimmiltaan perustuu? Se perustuu jo olemassaolevaan ohjelmointiin.


Tutkijaryhmä Harvardin Wyss-instituutissa on kehittänyt Kilobot-nimellä kulkevan pienen robottiarmeijan, joka pystyy muodostamaan ennalta määriteltyjä 3D-muotoja komennosta. Nämä pienet Kilobot-robotit voivat liikkua itsenäisesti ja reagoida toistensa läsnäoloon.


Vaikka Kilobotit voivat havaita toistensa läsnäolon ja reagoida siihen, ne eivät toimi itseorganisoitumisen periaatteella. Sen sijaan ne noudattavat tarkasti ennakkoon määriteltyjä ohjelmia ja algoritmeja, jotka ohjaavat niiden liikkumista ja toimintaa. Kilobot-armeija voi esimerkiksi muodostaa tähtiä, kirjaimia ja muita ennalta määriteltyjä muotoja, mutta se tekee sen tarkan ohjelmoinnin avulla, ei itseorganisoitumisen tuloksena.


Vaikka luonnossa esiintyy monia esimerkkejä itseorganisoituvasta käyttäytymisestä, kuten flagellin rakentuminen ja solujen toiminnot, nämä ilmiöt perustuvat geneettiseen ohjelmointiin ja informaation sisältämiin ohjeisiin. Luonnon itseorganisoituminen ei ole satunnaista vaan perustuu ennakkoon ohjelmoituun informaatioon DNA:ssa.


Jos ihmiset joutuvat ohjelmoimaan robotteja saavuttaakseen vastaavan itseorganisoitumisen, on perusteltua olettaa, että luonnossa esiintyvä itseorganisoituminen on myös suunniteltu ja ohjelmoitu.


Yhteenvetona voidaan todeta, että Kilobot-robotit ja luonnon itseorganisoituminen ovat samankaltaisia siinä mielessä, että molemmat perustuvat tiettyihin sääntöihin ja ohjelmointiin. Tämä vahvistaa ajatusta, että itseorganisoituminen luonnossa on myös tarkasti ohjelmoitu ilmiö, eikä se tapahdu sattumanvaraisesti tai ilman suunnittelua.Lopuksi


Nykytiedon valossa bakteerin flagellin evoluutiopolku on tuntematon. Flagellin alkuperä on edelleen evoluutiobiologian mielenkiintoinen haaste. Kaksi kilpailevaa hypoteesia, yhteinen evoluutioon perustuva esivanhempi tai älykäs suunnittelu, tarjoavat erilaisia selityksiä tähän kysymykseen. Jatkuva tutkimus ja uudet havainnot voivat tuoda lisää valoa tähän flagellin alkuperää koskevaan arvoitukseen.


Nykytiedon valossa kunkin yksilön johtopäätös perustuu lopulta filosofiseen päättelyyn, maailmankatsomukseen tai ennakkoasenteisiin. Jos oma maailmankuva ei salli muita kuin puhtaasti materialistisia selityksiä niin silloin perinteinen evoluutiomalli on hyvä vaihtoehto, mutta jos oma maailmankuva on joustavampi ja sallii muutkin kuin aineelliset selitykset on älykäs suunnittelu silloin varteenotettava vaihtoehto.Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

Comments


bottom of page