top of page

Homologian kriisi: Uudelleenarvioinnin aika evoluutiobiologiassa

Hei!Yksi keskeisimmistä evoluutiobiologian perusteista on homologian käsite. Se on pitkään ollut yksi vankimmista todisteista yhteisen esivanhemman (LUCA) idealle. Mutta kun tieteellinen tutkimus etenee, näyttää siltä, että tätä peruskäsitettä täytyy harkita uudelleen. Tämä artikkeli pyrkii tarkastelemaan lyhyesti joitakin näistä uusia havainnoista ja pohtimaan, mitä ne tarkoittavat evoluutiobiologian kannalta.



https://blogs.helsinki.fi/aake-hanke/category/biologia/eliokunnan-luokittelu/



Homologian peruskäsite


Homologia viittaa biologiseen samankaltaisuuteen, joka johtuu perimästä yhteiseltä esivanhemmalta. Yksinkertaisesti sanottuna, jos kaksi organismia jakaa samankaltaisen rakenteen, joka näyttää periytyneen yhteiseltä esivanhemmalta, niiden rakennetta kutsutaan homologiseksi. Tätä periaatetta on käytetty todisteena evoluution puolesta ja sillä on perusteltu sitä, että erilaiset lajit voivat olla kehittyneet yhteisestä esivanhemmasta.



Esimerkkejä


Eräs klassinen esimerkki homologiasta on selkärankaisten raajat. Vaikka ihmisen käsivarsi, linnun siipi ja hevosen etujalka näyttävät toimivan eri tavoin ja täyttävän erilaisia tehtäviä, niillä on yhteinen luustollinen perusrakenne. Tämä viittaa siihen, että kaikki nämä raajat ovat kehittyneet saman esivanhemman raajasta ja ovat siten homologisia rakenteita.



Homologian ja analogian ero


On tärkeää erottaa homologia analogiasta. Analogiset rakenteet ovat samankaltaisia toiminnaltaan, mutta niiden ei uskota olevan peräisin yhteisestä esivanhemmasta. Sen sijaan niiden ajatellaan kehittyneen eri lajeissa vastaamaan samanlaisiin ympäristön asettamiin haasteisiin. Esimerkiksi lintujen siivet ja hyönteisten siivet ovat analogisia, koska ne toimivat samalla tavalla (mahdollistavat lentämisen) mutta ne ovat kehittyneet itsenäisesti.



Merkitys evoluutiobiologiassa


Homologiaa pidetään keskeisenä todisteena evoluutioteorian puolesta. Kun eri lajeilla havaitaan homologisia rakenteita, se tulkitaan viittaavan yhteiseen esivanhempaan ja antavan viitteitä siitä, miten eri lajit ovat haarautuneet evoluutiopuussa.





Uudet haasteet homologialle


Homologian perinteinen määritelmä kohdistuu pääasiassa morfologisiin samankaltaisuuksiin, jotka ovat peräisin yhteiseltä esivanhemmalta. Kuitenkin viimeaikaiset geneettiset tutkimukset ovat tuoneet eteen uusia haasteita ja yllättäviä löydöksiä, jotka ovat muuttaneet ymmärrystämme siitä, miten eri organismien samankaltaisuudet ovat kehittyneet.


Geenit ja homologia


Kun aloimme ymmärtää enemmän geneettisestä informaatiosta huomasimme, että samankaltaiset tai jopa identtiset geenit voivat eri lajeissa ohjata erilaisten rakenteiden kehitystä. Tämä on ristiriidassa perinteisen käsityksen kanssa siitä, että homologiset rakenteet johtuvat yhteisestä esivanhemmasta. Perinteisen näkemyksen mukaan sama geeni johtaa samankaltaiseen rakenteeseen. Luonto ei kuitenkaan näytä todellisuudessa toimivan näin.


Pax-6 -geeni: Yllättävä esimerkki


Pax-6 on erinomainen esimerkki tästä haasteesta. Se on geeni, joka ohjaa silmän kehitystä monissa eri lajeissa, mukaan lukien ihmiset, hiiret ja jopa hedelmäkärpäset. Vaikka näiden organismien silmät ovat morfologisesti erilaisia ja ne toimivat eri tavoin, sama geeni ohjaa niiden kehitystä.


CC BY 2.5, PAX6 Phenotypes Washington etal PLoSBiol. https://en.wikipedia.org/wiki/Homology_(biology)#/media/File:PAX6_Phenotypes_Washington_etal_PLoSBiol_e1000247.png


Tämä löytö asettaa haasteen perinteiselle homologiakäsitykselle. Jos sama geeni ohjaa eri lajien erilaisten toisistaan poikkeavien silmien kehitystä, näyttää siltä, että samankaltaisia geenejä on käytetty eri lajeissa samanlaisten rakenteiden kehitykseen itsenäisesti.



Geenien uudelleenkäyttö ja evoluutio


Yksi selitys tälle ilmiölle on geenien uudelleenkäyttö evoluutiossa. Geenien uudelleenkäyttö tarkoittaa sitä, että sama geeni tai samankaltainen geenijoukko voidaan "rekrytoida" ohjaamaan uusien rakenteiden kehitystä lajien evoluutioprosessissa. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa eri lajit käyttävät samoja geenejä erilaisten rakenteiden kehitykseen.


Vaikka geenien uudelleenkäytön konsepti on mielenkiintoinen ja tarjoaa mahdollisen selityksen sille, miksi eri lajit saattavat käyttää samoja geenejä erilaisten rakenteiden kehitykseen, se ei selitä kaikkia havaintoja. On olemassa monia rakenteita ja fysiologisia prosesseja, jotka näyttävät olevan niin erityisiä ja monimutkaisia, että pelkkä yhden geenin tai geenijoukon uudelleenkäyttö ei riitä niiden selittämiseen.


Lisäksi, jos evoluutio tosiaan nojautuu geenien uudelleenkäyttöön tällä tavalla, olisi odotettavissa, että genomin sisällä olisi selkeitä merkkejä tästä "rekrytoinnista". Toisin sanoen, pitäisi nähdä geneettisiä "jälkiä" tai selkeitä evoluutiopolkumalleja, jotka viittaavat tällaiseen prosessiin. Ilman näitä konkreettisia todisteita geenien uudelleenkäytön konsepti jää spekulatiiviseksi ja tarvitsee lisätutkimusta ja vahvistusta.




Kehityspolut ja homologian haaste


Tutkimukset osoittavat, että tietyt ruumiinosat, jotka perinteisesti ajatellaan homologisiksi, saattavat kehittyä eri kehityspolkujen kautta eri organismeissa. Esimerkiksi haiden, nahkiaisten ja sammakoiden suoliston kehitys eroaa toisistaan huomattavasti. Tämä haastaa perinteisen käsityksen, että homologiset rakenteet kehittyisivät samalla tai samankaltaisella polulla. Jos kaksi rakennetta on homologisia vain siksi, että ne ovat periytyneet yhteiseltä esivanhemmalta, miten voimme selittää sen, että ne kehittyvät eri polkuja pitkin?



Uusdarvinistiset odotukset


Nämä uudet löydökset näyttävät olevan ristiriidassa uusdarvinististen odotusten kanssa. Uusdarvinismi perustuu ajatukseen, että mutaatiot geneettisessä informaatiossa ja luonnonvalinta johtavat evoluutioon. Kuitenkin nämä uudet havainnot, kuten eri geenit samanlaisten rakenteiden taustalla tai samanlaiset geenit erilaisten rakenteiden taustalla, näyttävät olevan ristiriidassa homologian peruskäsityksen kanssa.


Ernst Mayr ehdotti, että nämä hämmästyttävät löydökset saattavat johtua "genotyypin piilotetuista potentiaaleista". Tämä tarkoittaa, että geenit voivat sisältää potentiaalista informaatiota, joka voi tulla esiin tietyissä olosuhteissa tai ympäristöissä. Tämä selitys voisi tarjota ratkaisun uusdarvinistisen teorian ja uusien löydösten väliseen ristiriitaan.


Vaikka "genotyypin piilotettujen potentiaalien" käsite on mielenkiintoinen ja voisi selittää joitakin havaintoja, se herättää myös uusia kysymyksiä. Jos geenit todella sisältävät piilotettua informaatiota, mikä määrittää milloin ja missä olosuhteissa tämä informaatio aktivoidaan? Onko tämä informaatio todella "piilotettua", vai voisiko se olla pikemminkin tulosta geneettisestä muovautuvuudesta tai muista geneettisistä ilmiöistä, kuten epigeneettisestä säätelystä?


Lisäksi, jos genotyypissä on niin paljon piilotettua potentiaalia, miksi kaikki lajit eivät pysty vastaamaan ympäristön muutoksiin samalla tavalla? Tämä viittaisi siihen, että vain tietyt lajit tai populaatiot voivat hyödyntää näitä piilotettuja potentiaaleja, mikä puolestaan viittaa siihen, että tämän "piilotetun" informaation esiin tuleminen ei ole satunnaista, vaan pikemminkin tietynlainen adaptiivinen mekanismi.


Lopulta, vaikka "genotyypin piilotettujen potentiaalien" käsite voi selittää joitakin havaintoja, se ei välttämättä tarjoa kattavaa selitystä kaikille havainnoille, eikä se välttämättä vastaa kysymykseen siitä, miten ja miksi nämä potentiaalit ovat alun perin syntyneet. Se saattaa pikemminkin lisätä monimutkaisuutta keskusteluun kuin tarjota selkeän ratkaisun.



Johtopäätös


Nämä uudet havainnot ja haasteet edellyttävät evoluutiobiologian uudelleenarviointia. Vaikka homologia on ollut keskeinen osa evoluutioteoriaa, on tärkeää tarkastella ja arvioida uudelleen sen roolia. Onko mahdollista, että nykyinen ymmärryksemme evoluutiosta ja homologiasta on puutteellinen tai virheellinen? Tai tarjoavatko nämä uudet löydökset mahdollisuuden laajentaa ja syventää ymmärrystämme siitä, miten elämä on kehittynyt Maapallolla?


Evoluutiobiologian maailma on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä. Uudet löydökset ja teknologian kehitys tuovat mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Vaikka homologian käsitteen haastaminen voi tuntua uhkaavalta niistä, jotka ovat kiintyneet uusdarvinistiseen evoluutioteoriaan, se tarjoaa myös mahdollisuuden laajentaa ymmärrystämme elämän monimutkaisuudesta ja kehityksestä. On tärkeää, että lähestymme näitä uusia haasteita avoimin mielin ja pyrimme ymmärtämään, mitä ne voivat opettaa meille elämän suuresta arvoituksesta.


Uudet geneettiset tutkimukset ovat ehdottomasti haastaneet perinteisen käsityksen homologiasta ja saa ajattelemaan uudelleen, miten samankaltaisuudet eri lajien välillä ovat ilmaantuneet. Vaikka homologia on edelleen keskeinen evoluutiobiologian käsite, meidän on oltava valmiita mukauttamaan ymmärrystämme sen merkityksestä uusien tieteellisten havaintojen valossa.


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

bottom of page