top of page

Mitokondrio: Solun voimalaitos

Solujen toiminta on ihmeellisen monimutkaista ja vaatii jatkuvaa energian tuotantoa. Tämä energiantarve johtuu monista solujen suorittamista tehtävistä, kuten solujen jakautumisesta, liikkumisesta ja kemiallisista reaktioista. Kaikki tämä energia tuotetaan solujen sisällä erityisissä organelleissa, jotka tunnetaan nimellä mitokondriot.


Mitokondriot ovat solun voimalaitoksia, jotka vastaavat suurimman osan solujen energiantuotannosta. Ne ovat pieniä, mutta uskomattoman tärkeitä organismeille, joissa niitä esiintyy. Mitokondriot eivät ole vain solun energialähteitä, vaan ne liittyvät myös moniin muihin solujen toimintoihin ja ovat olennainen osa solubiologiaa.


Tässä artikkelissa tarkastelemme mitokondrioiden roolia solujen energiantuotannossa ja niiden merkitystä solujen toiminnalle. Pohdimme myös mitokondrioiden rakennetta ja toimintaa sekä sitä, miten ne vaikuttavat ihmisen terveyteen ja sairauksiin. Mitokondriot ovat huomionarvoisia solututkimuksen ja biologian kannalta, ja niiden ymmärtäminen voi auttaa avaamaan uusia näkymiä sairauksien hoidossa.


Aloitetaan matkamme mitokondrioiden maailmaan ja tutkitaan, miksi niitä kutsutaan solujen voimalaitoksiksi.
Solujen energian tuottajat


Mitokondrioiden nimi juontaa juurensa kreikan kielen sanoista "mitos," joka tarkoittaa lankaa, ja "khondrion," joka tarkoittaa jyvästä. Nimensä mukaisesti mitokondriot näyttävät pieniltä jyväsiltä solujen sisällä, ja niiden rooli solujen energian tuottajina on todella tärkeä.


Mitokondriot ovat kaksinkertaisesti kalvostuneita organelleja, mikä tarkoittaa, että niillä on kaksi kalvokerrosta. Ulompi kalvo ympäröi mitokondrion kokonaisuudessaan, kun taas sisempi kalvo muodostaa lukuisia poimuja, jotka tunnetaan nimellä kristat. Kristat ovat keskeisiä mitokondrioiden toiminnassa, sillä ne lisäävät pinta-alaa, jolla monet tärkeät entsyymit ja proteiinit sijaitsevat.


Mitokondriot eivät voi toimia ilman näitä entsyymejä ja proteiineja, sillä ne ovat vastuussa solujen energiantuotantoon tarvittavien kemiallisten reaktioiden katalysoimisesta. Solujen tarvitsema energia tuotetaan pääasiassa adenosiinitrifosfaatista (ATP), joka toimii solun energiavaluuttana. Mitokondriot ovat ATP:n pääasiallisia tuottajia soluissa.


Tässä lyhyt kuvaus mitokondrion rakenteesta:

 1. Ulompi kalvo: Mitokondrion uloin kalvo on sileä ja koostuu fosfolipideistä, jotka muodostavat kaksoiskerroksen. Tämä kalvo erottaa mitokondrion muusta solusta ja säilyttää sen muodon.

 2. Sisempi kalvo: Sisempi kalvo on monimutkaisempi ja tärkeämpi osa mitokondriota. Se muodostaa lukuisia poimuja, jotka tunnetaan nimellä kristat. Nämä kristat lisäävät sisäistä pinta-alaa merkittävästi ja luovat tilan, jossa monet entsyymit ja proteiinit sijaitsevat. Sisempi kalvo on myös vahvasti taittunut, mikä lisää sen tehokkuutta soluhengityksessä ja ATP:n tuotannossa.

 3. Matriksi: Matriksi on sisäinen neste, joka täyttää tilan sisemmän kalvon sisällä. Se sisältää mitokondrion oman pienen DNA:n (mtDNA) ja ribosomeja. Matriksi on tärkeä paikka monille entsyymeille, jotka osallistuvat soluhengitykseen, glukoosin hajottamiseen ja ATP:n valmistukseen.

 4. Intermembraanitila: Tämä on tila mitokondrion ulomman ja sisemmän kalvon välissä. Intermembraanitila sisältää useita proteiineja, kuten entsyymejä ja kuljetusproteiineja, jotka helpottavat aineiden siirtymistä uloimman ja sisemmän kalvon välillä. Tämä tila on myös tärkeä vetyionien pumpulle, joka liittyy soluhengityksen elektroninsiirtoketjuun.


Mitokondrion rakenne ja sen kalvojen erikoistuneet osat mahdollistavat sen päätehtävän: ATP:n tuotannon. Kristojen taittuminen ja runsas pinta-ala antavat paikan monille proteiineille, jotka osallistuvat ATP:n valmistukseen, mikä tekee mitokondriosta solun voimalaitoksen. Tämän monimutkaisen rakenteen avulla solu voi tuottaa tarvittavaa energiaa erilaisiin biologisiin prosesseihin.Mitokondrioiden energiatuotanto


Mitokondrioiden energiantuotanto perustuu monimutkaiseen prosessiin, jota kutsutaan soluhengitykseksi. Tämä prosessi koostuu kolmesta päävaiheesta: glykolyysistä, sitruunahappokierrosta (krebsin kierto) ja elektroninsiirtoketjusta. Näiden vaiheiden avulla solu ottaa ravinnosta saatavan glukoosin ja hapen ja muuntaa ne ATP:ksi.


Glykolyysi tapahtuu solun sytoplasmassa ja alkaa glukoosin pilkkomisella pienemmiksi yhdisteiksi. Tämä vapauttaa energiaa ja tuottaa pyruvaattia, joka kuljetetaan mitokondrioihin. Siellä pyruvaatti syötetään sitruunahappokierron läpi, jossa se hajotetaan edelleen hiilidioksidiksi ja vedeksi. Tämä vapauttaa lisää energiaa ja luo väliaikaisia energia-aineenvaihduntatuotteita.


Lopullinen ja merkittävin vaihe on elektroninsiirtoketju, joka sijaitsee mitokondrioiden sisäkalvolla. Tässä vaiheessa solu käyttää vapautuvaa energiaa tuottaakseen suurimman osan ATP:stä. Elektroninsiirtoketju koostuu useista proteiineista ja entsyymeistä, jotka siirtävät elektroneja kalvolta toiselle. Tämä elektroninsiirtoketju luo kemiallisen protonigradientin, joka synnyttää voimakkaan energiapotkun, joka lopulta muunnetaan ATP:ksi.


Soluhengityksen tärkeimmät vaiheet ovat:

 1. Glykolyysi: Glykolyysi on ensimmäinen vaihe soluhengityksessä ja se tapahtuu solulimassa. Tässä prosessissa yksi glukoosimolekyyli hajoaa kahdeksi pyruvaattimolekyyliksi. Glykolyysi tuottaa myös hieman ATP:ta ja NADH:ta (nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi), joka on tärkeä elektroninsiirtoketjussa.

 2. Pyruvaatin hapetus: Jos happi on saatavilla, pyruvaattimolekyylit siirtyvät mitokondrion sisäkalvon läpi matriksiin, missä ne hapetetaan asetyylikoentsyymi A:ksi (Acetyl-CoA). Tämä on yksi yhteinen väliaste glykolyysin ja sitruunahappokierron välillä.

 3. Sitruunahappokierto (krebsin kierto): Sitruunahappokierrossa asetyylikoentsyymi A yhdistetään oksaloetikkahappoon muodostaen sitruunahappoa. Tämä alkaa monimutkaisen kiertoprosessin, joka tuottaa NADH:ta ja FADH2:ta sekä ATP:ta suoraan. Sitruunahappokierrossa vapautuu myös hiilidioksidia.

 4. Elektroninsiirtoketju: Tämä on soluhengityksen keskeisin vaihe, ja se tapahtuu mitokondrion sisäkalvon sisäpuolella. Elektroninsiirtoketjussa NADH ja FADH2 luovuttavat elektronejaan proteiineille, jotka sijaitsevat kalvon sisäpuolella. Tämä prosessi luo protonien gradientin, mikä luo voiman protonien takaisin virtaamiseksi mitokondrion sisäkalvon läpi ATP-syntaasi-entsyymin kautta. Tämä voima käytetään ATP:n synteesiin.

 5. ATP:n synteesi: ATP-syntaasi on entsyymi, joka sijaitsee mitokondrion sisäkalvolla. Se käyttää protonien virtausta luodakseen ATP-molekyylejä ADP:stä (adenosiinidifosfaatti) ja fosfaatista. Tätä kutsutaan oksidatiiviseksi fosforylaatioksi.


Nämä vaiheet muodostavat yhdessä soluhengityksen, joka on solun pääasiallinen tapa tuottaa energiaa glukoosista. Glykolyysi, sitruunahappokierro, ja elektroninsiirtoketju ovat keskeisiä prosesseja, jotka tuottavat ATP:ta ja muita energiarikkaita yhdisteitä.Mitokondrioiden monet tehtävät


Vaikka mitokondriot ovat parhaiten tunnettuja energian tuottajina, ne eivät rajoitu vain tähän tehtävään. Ne osallistuvat myös moniin muihin solun prosesseihin, kuten kalsiumionien säätelyyn, solujen kasvuun ja jakautumiseen sekä apoptoosiin eli ohjelmoituun solukuolemaan.Mitokondriot ja terveys


Mitokondrioiden rooli terveydessä on merkittävä. Niiden vaurioituminen tai epäonnistuminen voi johtaa erilaisiin sairauksiin ja oireisiin, kuten lihasheikkouteen, neurologisiin häiriöihin ja aineenvaihdunnan ongelmiin. Monet harvinaiset perinnölliset sairaudet liittyvät mitokondrioiden toimintahäiriöihin.


Lisäksi mitokondriot liittyvät vanhenemisen prosesseihin, ja niiden toiminnan heikkeneminen voi vaikuttaa ikääntymisen nopeuteen. Tämä tekee niistä kiinnostavan kohteen tutkimukselle ikääntymisen ja ikääntymiseen liittyvien sairauksien yhteydessä.Lopuksi: Mitokondrion alkuperä


Mitokondriot ovat solujen voimalaitoksia, jotka ovat olennainen osa solujen energiantuotantoa ja monia muita prosesseja. Niiden merkitys terveydelle ja elämälle yleensä on valtava, ja niiden ymmärtäminen auttaa meitä selvittämään monia biologian ja lääketieteen arvoituksia.


Yksi mielenkiintoisimmista mitokondrioon liittyvistä kysymyksistä liittyy sen alkuperään. Miten mitokondrio on ilmaantunut ja päätynyt osaksi eukaryoottista solua. Yksi ehdotettu selitys on endosymbioosi. Teoria on mielenkiintoinen, mutta siihen sisältyy monia haasteita. (Ehkä kirjoitan joskus tästä teoriasta tarkemmin).


Totuus on se, että nykytiedon valossa mitokondrion alkuperää ei ole onnistuttu tieteen menetelmin selvittämään. On kuitenkin huomionarvoista, että mitokondrio on monimutkainen ja tarkasti koordinoitu funktionaalinen järjestelmä. Ihmiskunnan jaetun kokemuksen mukaan tämän kaltaisia järjestelmiä ei voi syntyä pelkän järjettömän sattuman seurauksena. Mitokondrio näyttää siltä, kuin se olisi tarkoituksellisesti suunniteltu.


Mitokondrion alkuperän selvittäminen jää kuitenkin jokaisen yksilön vastuulle, koska tiedemiehetkään eivät ole yksimielisiä mitokondrion alkuperästä. Tutkimalla ja pohtimalla asiaa tarkasti on mahdollista muodostaa hyvin perusteltu kanta asiassa. Oma vakaumukseni on se, että luonnon täsmennetty funktionaalinen monimutkaisuus viittaa selvästi luonnon taustalla olevaan suurempaan älykkyyteen.


Ajatellaan esimerkiksi mitokondriossa tapahtuvaa soluhengitystä. Soluhengitystä kutsutaan hengitykseksi, koska se on solujen tapa "hengittää" eli ottaa happea ja vapauttaa hiilidioksidia, samalla tavalla kuin aerobiset eliöt tekevät keuhkoillaan. Kuitenkin soluhengityksen ja eliön hengityksen funktiot ovat erilaiset, vaikka ne liittyvätkin toisiinsa.

 1. Eliön hengitys: Tämä viittaa fysiologiseen prosessiin, jossa eliöt ottavat happea ympäristöstään (esim. ilmasta) ja vapauttavat hiilidioksidia. Tämä happi kuljetetaan veren mukana soluihin.

 2. Soluhengitys: Tämä on biokemiallinen prosessi solun sisällä, jossa glukoosi ja muut ravintoaineet hajotetaan hapen läsnä ollessa energian tuottamiseksi. Prosessin aikana glukoosi "poltetaan" happea käyttäen ja tuotetaan energiaa (ATP), hiilidioksidia ja vettä.

Soluhengityksen nimitys "hengitys" johtuu siis siitä, että se vaatii happea ja tuottaa hiilidioksidia, aivan kuten keuhkojen hengitys. Eliöt ottavat happea keuhkojen tai muiden hengityselimien kautta, jota sitten käytetään soluhengityksessä energian tuottamiseksi. Vastaavasti soluhengityksessä vapautunut hiilidioksidi poistetaan eliöstä hengityksen kautta.


Soluhengitys on riippuvainen hapen ja hiilihydraattien, erityisesti glukoosin, saatavuudesta. Happea tarvitaan soluhengityksen viimeisessä vaiheessa, oksidatiivisessa fosforylaatiossa, jossa glukoosista tuotetut yhdisteet reagoivat hapen kanssa tuottaen ATP:tä, hiilidioksidia ja vettä.


Eliön hengittäessä se ottaa sisään happea ja poistaa hiilidioksidia. Happea kuljetetaan veren mukana soluille, joissa sitä käytetään soluhengityksessä. Hiilihydraattipitoista ravintoa syömällä eliö saa glukoosia ja muita sokereita, jotka voidaan muuttaa energiaksi soluhengityksen kautta.


On kuitenkin huomattava, että solut voivat tuottaa energiaa myös ilman happea anaerobisen glykolyysin kautta, mutta tämä prosessi tuottaa vähemmän ATP:tä verrattuna hapelliseen soluhengitykseen.


Soluhengityksen tehokas toiminta edellyttää happipitoista ympäristöä. Tämä happi on peräisin fotosynteesistä, jossa kasvit, levät ja tietyt bakteerit muuttavat auringonvalon energian kemialliseksi energiaksi ja tuottavat samalla happea.


Fotosynteesissä valon energiaa käytetään vedestä otetun vetyatomin ja ilmakehän hiilidioksidin yhdistämiseen, mikä tuottaa glukoosia. Tämä prosessi vapauttaa happea ympäristöön. Glukoosi on sitten käytettävissä soluhengitykseen energian tuottamiseksi. Eliöt saavat kasveissa syntyvää glukoosia syömällä kasveja tai kasveja syöneitä eliöitä.


Esimerkiksi kun syömme porkkanaa ja elimistö hajottaa porkkanan sisältämän tärkkelyksen glukoosiksi, tämä glukoosi voidaan kuljettaa soluihin ja lopulta solun mitokondrioihin. Mitokondrioissa glukoosi käy läpi soluhengityksen, jossa glukoosista vapautetaan energiaa, jota solu voi käyttää. Tämä energia varastoidaan adenosintrifosfaatiksi (ATP), joka on solujen pääasiallinen energianlähde.


Eli jotta eliöt voisivat hengittää ja saada energiaa soluhengityksen kautta, tarvitaan auringon energiaa ja fotosynteesiä suorittavia organismeja. Tämä on hieno esimerkki siitä, kuinka eliökunnan ja jopa maailmankaikkeuden eri osat ovat riippuvaisia toisistaan ja ympäristöstään.


Ilman aurinkoa, joka on juuri sopivan etäisyyden päässä maapallosta, ja ilman ilmakehän oikeanlaista koostumusta, joka päästää läpi auringosta tulevan näkyvän valon, soluhengitys ei olisi mahdollista.


Aurinko on fotosynteesin ensisijainen energialähde, jossa kasvit, levät ja jotkin mikro-organismit muuttavat auringonvalon energian kemialliseksi energiaksi, pääasiassa glukoosiksi. Ilman aurinkoa nämä organismit eivät pystyisi suorittamaan fotosynteesiä, ja se vaikuttaisi koko ravintoketjuun.


Soluhengitys itsessään ei tarvitse auringonvaloa toimiakseen, mutta soluhengityksen ensisijainen substraatti, glukoosi, on peräisin fotosynteesistä. Joten ilman aurinkoa, ei olisi fotosynteesiä, mikä tarkoittaisi, ettei olisi glukoosia soluhengitykseen, ja koko ekosysteemin energiaa tuottava sykli keskeytyisi.


Soluhengitys ei siis tapahdu tyhjiössä tai ympäristöstä riippumattomana. Jopa auringolla on tärkeä rooli oikeanlaisen ympäristön luomisessa soluhengitykselle.


Lopulta koko maailmankaikkeus fysikaalisine ominaisuuksineen on organisoitu ja koordinoitu niin, että sinä, hyvä lukija, olet juuri nyt elossa hiilihydraatteja energiaksi polttavana ja happea hengittävänä organismina.


Tämän tiedon valossa on hyvä pohtia mitokondrion, soluhengityksen ja elämän alkuperään liittyviä kysymyksiä. Pelkkä sokea sattumako tai deterministinen absoluuttinen pakko sai tämän kaiken aikaan? Jo se, että olemme älyllisinä olentoina edes kykeneviä esittämään tällaisia kysymyksiä tekee ajatuksesta vaikeasti uskottavan.Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

bottom of page