top of page

Molekyylibiologian lyhyt sanakirja

Molekyylibiologia on mielenkiintoinen tieteen ala, joka tarjoaa oivalluksia elämän monimutkaisimpiin kysymyksiin aina solun mikroskooppisista mekanismeista laajempiin biologisiin prosesseihin. Tämän alan ymmärtäminen vaatii perustietoja sen keskeisistä käsitteistä ja termeistä, jotka muodostavat sen tieteellisen kielen.


Tämä sanasto on suunniteltu tarjoamaan selkeä ja tiivistetty yleiskatsaus yli sataan keskeiseen molekyylibiologian termiin ja käsitteeseen. Se sopii erityisesti aloittelijoille, jotka ovat juuri aloittamassa matkaansa tällä jännittävällä tieteen alalla, mutta miksei myös vähän kokeneemmille harrastelijoille, jotka tarvitsevat nopeaa muistin virkistämistä.

Termit on valittu kattamaan laaja kirjo molekyylibiologian perusaiheita, mukaan lukien solubiologia, genetiikka, biokemia ja bioteknologia. Tämän sanaston avulla voit lisätä ymmärrystäsi solun toiminnoista, geneettisestä koodista, proteiinisynteesistä, ja monista muista prosesseista, jotka ovat elämän perustana.


Käytä tätä sanastoa oppaana navigoidessasi molekyylibiologian monimutkaisessa ja jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Se on suunniteltu tukemaan oppimista ja edistämään kriittistä ajattelua, auttaen sinua rakentamaan vankan perustan molekyylibiologian keskeisille konsepteille ja termeille.Mitä hyötyä keskeisten sanojen merkityksen tuntemisesta on?


Molekyylibiologian ja minkä tahansa tieteenalan perusteiden ymmärtäminen edellyttää alan keskeisen sanaston tuntemista. Kun ymmärrät perustermit ja käsitteet, pystyt paremmin seuraamaan ja ymmärtämään monimutkaisia kuvauksia ja teorioita. Tässä muutamia syitä, miksi sanaston tuntemus on tärkeää molekyylibiologian opiskelussa:


 1. Perusta ymmärrykselle: Sanasto toimii perustana, jolle rakennetaan syvempi ymmärrys alasta. Tietämys keskeisistä termeistä auttaa sinua seuraamaan keskusteluja, lukemaan tieteellistä kirjallisuutta ja ymmärtämään luentoja.

 2. Kommunikoinnin selkeys: Tieteen alalla, kuten molekyylibiologiassa, tarkka ja selkeä kommunikointi on välttämätöntä. Sanaston tuntemus auttaa sinua kommunikoimaan selkeästi ja tehokkaasti alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa.

 3. Kriittisen ajattelun kehittäminen: Kun tunnet alan terminologian, pystyt paremmin analysoimaan ja arvioimaan tutkimustietoa, mikä on olennaista kriittisen ajattelun kehittämisessä.

 4. Ymmärryksen laajentaminen: Sanaston tuntemus auttaa sinua laajentamaan ymmärrystäsi molekyylibiologiasta, koska se mahdollistaa uusien konseptien ja ideoiden nopeamman omaksumisen.

 5. Tutkimusten seuraaminen: Molekyylibiologia on jatkuvasti kehittyvä ala, ja uusia löydöksiä tehdään jatkuvasti. Sanaston tunteminen auttaa sinua pysymään ajan tasalla alan uusimmista kehityssuunnista.

Sanaston opiskelu ei välttämättä ole kaikkein jännittävin osa molekyylibiologian opiskelua, mutta se on ehdottoman tärkeä askel kohti syvempää ymmärrystä ja osaamista alalla. Myös monet muut tieteelliset sanastot ja sanakirjat, voivat olla erinomaisia resursseja tässä prosessissa.100+ keskeistä molekyylibiologian termiä ja käsitettä


Tässä on luettelo yli sadasta tärkeästä molekyylibiologian termistä ja käsitteestä. Tämä luettelo tarjoaa perustiedot kunkin termin tai käsitteen ymmärtämiseksi molekyylibiologian alalla:


 1. Adenosiinitrifosfaatti (ATP): Energian kantaja soluissa.

 2. Aminohappo: Proteiinien rakennuspalikat.

 3. Antigeeni: Aine, joka herättää immuunivasteen.

 4. Apoptoosi: Ohjelmoitu solukuolema.

 5. Autofagia: Solun oma "kierrätysjärjestelmä".

 6. Bakteeri: Yksisoluisia mikro-organismeja.

 7. Bioluminesenssi: Valon tuottaminen elävissä organismeissa.

 8. Biotekniikka: Teknologia, joka hyödyntää biologisia prosesseja.

 9. Biosynteesi: Biokemiallinen reaktio, jossa tuotetaan monimutkaisempia molekyylejä.

 10. Bioteknologia: Teknologian sovellus elävissä organismeissa.

 11. Blotting: Tekniikka DNA:n, RNA:n tai proteiinien analysointiin.

 12. CRISPR: Geenimuokkaustekniikka.

 13. DNA (Deoksiribonukleiinihappo): Perintötekijöiden kemiallinen muoto.

 14. DNA-polymeraasi: Entsyymi, joka katalysoi DNA:n synteesiä.

 15. DNA-sormenjälki: Yksilöllinen DNA-profiili.

 16. Ekspressio: Geenin ilmeneminen ominaisuuksina.

 17. Eliö: Kaikki elävä, kuten kasvit, eläimet ja mikrobit.

 18. Emäs: Nukleotidin rakenneosa.

 19. Emäspari: Kaksi vastakkaista emästä DNA:n kaksoiskierteessä.

 20. Endosytoosi: Solun sisäänottomekanismi.

 21. Entsyymi: Biologinen katalyytti.

 22. Epigenetiikka: Perinnöllisen ilmentymisen säätely ilman DNA:n muutoksia.

 23. Eukaryootti: Solu, jossa on ydin.

 24. Evoluutiobiologia: Elämän historiallinen kehitys.

 25. Eksoni: DNA:n koodaava osa.

 26. Fluoresenssi: Valon säteileminen aineesta.

 27. Fosforylaatio: Fosfaattiryhmän liittäminen molekyyliin.

 28. Geeli: Polymeeriaine, jota käytetään molekyylitutkimuksissa.

 29. Geeni: Perintötekijöiden perusyksikkö.

 30. Geeniekspressio: Geenin ilmentyminen proteiiniksi.

 31. Geenikartta: Geenien sijainnin esitys kromosomissa.

 32. Geenimuunnos: Geenin muuttaminen tai siirtäminen.

 33. Geeniterapia: Geenien käyttö sairauksien hoitoon.

 34. Genomi: Organismin koko perimä.

 35. Genotyyppi: Perintötekijöiden kokonaisuus.

 36. Glykolyysi: Glukoosin hajoaminen solussa.

 37. Haploidi: Yksinkertainen kromosomisto.

 38. Heterotsygootti: Kaksi erilaista alleelia tietyssä geenissä.

 39. Histoni: Proteiini, joka auttaa DNA:n pakkaamisessa.

 40. Homeostaasi: Elävän organismin sisäinen tasapaino.

 41. Hybridisaatio: Kahden eri perimän yhdistäminen.

 42. Immunologia: Opin ala, joka tutkii immuunijärjestelmää.

 43. Intronit: DNA:n ei-koodaavat alueet.

 44. Isotooppi: Saman alkuaineen atomit, joilla on erilainen massaluku.

 45. Kantasolu: Erilaistumaton solu, joka voi muodostaa erilaisia solutyyppejä.

 46. Katalyysi: Reaktion nopeuden lisääminen katalyytin avulla.

 47. Kemosynteesi: Orgaanisten yhdisteiden muodostaminen epäorgaanisista lähteistä.

 48. Kloonaus: Geneettisen kopion tuottaminen.

 49. Koeputkihedelmöitys: Hedelmöitys laboratorio-olosuhteissa.

 50. Komplementaarinen: Vastaava vastakkaisten emäsparien osalta.

 51. Kromatiini: DNA:n ja proteiinien kompleksi solun ytimessä.

 52. Kromosomi: DNA:n ja proteiinien rakenteellinen yksikkö.

 53. Kudosviljely: Solujen kasvattaminen laboratorio-olosuhteissa.

 54. Ligandi: Molekyyli, joka sitoutuu spesifisesti toiseen molekyyliin.

 55. Ligaasi: Entsyymi, joka liittää kaksi molekyyliä yhteen.

 56. Lipaasi: Rasvoja hajottava entsyymi.

 57. Lysosomi: Soluelin, joka hajottaa biomolekyylejä.

 58. Makromolekyyli: Suuri molekyyli, kuten DNA, RNA tai proteiini.

 59. Meioosi: Sukusolujen tuottava solunjakautuminen.

 60. Membraani: Solukalvo tai solun sisäinen kalvorakenne.

 61. Metaboliitti: Aineenvaihdunnan välituote tai lopputuote.

 62. Metabolismi: Elävän organismin kemialliset reaktiot.

 63. Metylaatio: Metyyli-ryhmän liittäminen molekyyliin.

 64. Mikrobiologia: Mikro-organismien tutkimus.

 65. Mikroskooppi: Laite, jolla tutkitaan pieniä objekteja.

 66. Mitokondrio: Solun energiantuotantolaitos.

 67. Mitokondriaalinen DNA: Mitokondrioiden oma DNA.

 68. Mitoosi: Tavallinen solunjakautuminen.

 69. Monoklonaaliset vasta-aineet: Yhdestä kloonista peräisin olevat vasta-aineet.

 70. Monosakkaridi: Yksinkertainen sokeri.

 71. Mutageeni: Aine, joka aiheuttaa mutaatioita.

 72. Mutaatio: Perimän muutos.

 73. Nanoteknologia: Teknologia, joka käsittelee nanometrin mittakaavan rakenteita.

 74. Nekroosi: Solukuolema vaurion seurauksena.

 75. Nukleiinihappo: DNA ja RNA.

 76. Nukleoidi: Nukleiinihapon rakenneyksikkö.

 77. Nukleoli: Solun ytimen osa, jossa ribosomit muodostuvat.

 78. Nukleotidi: Nukleiinihappojen rakennuspalikat.

 79. Okazaki-fragmentit: Lyhyet DNA-ketjut lagging strand replikaatiossa.

 80. Oligosakkaridi: Muutaman sokeriyksikön ketju.

 81. Organelli: Solun toiminnallinen yksikkö.

 82. Osmoosi: Liuoksen kulkeutuminen kalvon läpi.

 83. PCR (Polymeraasiketjureaktio): DNA:n monistamismenetelmä.

 84. Peptidi: Lyhyt aminohappoketju.

 85. Perimä: Organismin geneettinen aineisto.

 86. Plasma: Veren nestemäinen osa.

 87. Plasmidi: Bakteerin ulkoinen DNA-rengas.

 88. Prokaryootti: Yksinkertainen solu ilman tumaa.

 89. Proteiini: Aminohapoista koostuva molekyyli.

 90. Proteiinisynteesi: Proteiinien tuottaminen solussa.

 91. Proteolyyttinen: Proteiinia hajottava.

 92. Proteomi: Kaikki solun proteiinit.

 93. Rekombinaatio: Perintötekijöiden uudelleenjärjestely.

 94. Replikaatio: DNA:n kahdentuminen.

 95. Retrovirus: RNA-virus, joka kopioituu DNA:ksi.

 96. Ribosomi: Soluelin, joka tuottaa proteiinia.

 97. RNA (Ribonukleiinihappo): Nukleiinihappo, joka välittää geenitiedon.

 98. SiRNA (Pieni häiritsevä RNA): Geenien hiljentämiseen käytettävä RNA.

 99. Transkriptio: DNA:n kopioiminen RNA:ksi.

 100. Transkriptomi: Kokoelma kaikista RNA-molekyyleistä, jotka on transkriboitu tietyssä solussa tai kudoksessa tiettynä aikana.

 101. Ubikitiini: Pieni proteiini, joka merkitsee toisia proteiineja hajotettaviksi.

 102. Ubiikki: Kaikkialla esiintyvä.

 103. Umpisolu: Solu ilman ydintä tai muita organelleja.

 104. Vakuoli: Kasvisolujen varasto- ja sääntelyelinten osa.

 105. Vektori: DNA-molekyyli, jota käytetään geeninsiirrossa.

 106. Viroidi: Yksinkertainen tarttuva RNA-molekyyli ilman proteiinikuorta.

 107. Virus: Mikroskooppinen tarttuva biologinen järjestelmä, joka tarvitsee isäntäsolun lisääntyäkseen.

 108. Valosynteesi: Kasvien ja tietyntyyppisten bakteerien tapa muuttaa valon energia kemialliseksi energiaksi.

 109. Western blotting: Proteiinien analysointimenetelmä geelielektroforeesin jälkeen.

 110. Wobble-hypoteesi: RNA:n kolmannen nukleotidin joustava parittuminen proteiinisynteesissä.

 111. Xenobiootti: Ympäristöstä peräisin oleva vieras aine eliössä.

 112. X-inaktivaatio: Naisten kromosomien epätasaisen lukumäärän kompensointi.

 113. Y-kromosomi: Miespuolisen sukupuolen määräävä kromosomi.

 114. Zona pellucida: Munasolun ympäröivä kerros.

 115. Zygootti: Hedelmöittyneen munasolun alkuvaihe.

 116. Zymogeeni: Inaktiivinen entsyymin esiaste.


Siinä oli joitakin tärkeitä molekyylibiologiaan liittyviä sanoja. Pääsimme nyt hyvään alkuun ja tulevissa kirjoituksissani voinkin alkaa käymään tarkemmin läpi näitä käsitteitä. Jokaisesta sanasta saa melko helposti kokonaisen artikkelin ja luultavasti kokonaisen kirjan jos kaivautuu oikein syvälle.Lisää tietoa aiheesta: Laajempia sanastoja ja hakuteoksia


Netissä on useita laajoja molekyylibiologian sanastoja, hakuteoksia ja tietopankkeja, jotka tarjoavat kattavia selityksiä alan termeille ja käsitteille:


 1. NCBI Bookshelf - Molecular Biology of the Cell: Tämä sanasto sisältää laajan valikoiman molekyylibiologian termejä, kuten solubiologian ja genetiikan käsitteitä, ja se on osa laajempaa biologian alan tietokirjaa​​.

 2. Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology: Tämä sanakirja tarjoaa kattavan katsauksen moderniin biokemiaan ja molekyylibiologiaan, mukaan lukien tietoa alan keskeisistä termeistä​​.

 3. Talking Glossary of Genetic Terms | NHGRI: National Human Genome Research Institute (NHGRI) on luonut sanaston, jossa on lähes 250 termiä, joita selitetään helposti ymmärrettävällä tavalla johtavien tiedemiesten ja ammattilaisten toimesta​​.

Nämä sanastot tarjoavat arvokkaan resurssin opiskelijoille, tutkijoille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita molekyylibiologian alasta. Ne auttavat syventämään ymmärrystä alan monimutkaisista käsitteistä ja termeistä.Lopuksi


Tämän molekyylibiologian sanaston lopussa toivon, että olet saanut arvokasta tietoa ja ymmärrystä tältä dynaamiselta ja jatkuvasti kehittyvältä tieteenalalta. Molekyylibiologia, solujen ja molekyylien maailma, on perusta monille tieteellisille saavutuksille, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme, terveyteemme ja ympäristöömme.


Tämän sanaston avulla olet toivottavasti löytänyt selkeän ja tiivistetyn resurssin, joka auttaa ymmärtämään molekyylibiologian peruskäsitteitä. Se on suunniteltu toimimaan kätevänä viitekeinona, joka tukee itsenäistä opiskelua ja tutkimusta.


Molekyylibiologia on nopeasti kehittyvä ala, ja uudet löydökset ja teknologiat laajentavat jatkuvasti tietämystämme. Tämän sanaston käsitteet ja määritelmät ovat vasta lähtökohta. Kannustan sinua jatkamaan oppimista, pysymään uteliaana ja tutkimaan syvällisemmin molekyylibiologian kiehtovaa maailmaa.


Muista, että tieteen oppiminen on jatkuva matka, joka on täynnä uusia löydöksiä ja ymmärrystä. Toivon, että tämä sanasto on vahvistanut tietopohjaasi ja innoittanut sinua jatkamaan tutkimusta ja kysymysten esittämistä. Tieteellinen tieto on jatkuvassa muutoksessa, ja jokainen uusi oivallus avaa oven uusille mahdollisuuksille ja näkökulmille.Terveisin,


Okulaarinen tieteilijäPS. Minulla ei ole tieteellistä koulutusta, vaan olen alan innokas harrastaja. Tieteellisten kirjoitusteni yksi päätarkoituksista on auttaa minua jäsentelemään tietoa ja lisämään omaa ymmärrystäni aiheista. Kyse on vähän pitemmälle hiotuista muistiinpanoista. Jos joku muu hyötyy jotenkin kirjoituksistani se on vain plussaa.


Joten vaikka opiskelen aihetta melko ahkerasti ja yritän parhaani mukaan tehdä faktojen tarkistusta, voi tieteellisiä aiheita käsittelevissä kirjoituksissani, kuten tässä sanastossa, olla virheitä tai epätarkkuuksia. Käyn kirjoituksiani aika ajoin läpi kerratakseni asioita ja etsiäkseni kohtia, jotka haluan päivittää, joko siksi, että havaitsen tekstissä asiavirheen tai jostain muusta syystä. Kun luet kirjoituksiani on faktojen tarkistus paikallaan. Varmistamalla asiat alan luotettavista tietolähteistä voit saada selkeämmän ja paremman kuvan asioista.

bottom of page