top of page

Rakentava skeptisyys: Ulos totuusväittämien labyrintista

Kuvittele astuvasi sokkeloon, jossa jokainen käytävä heijastaa erilaisia totuusväittämiä ja väitteiden takana olevia uskomuksia. Jotkut polut johtavat umpikujiin, toiset kiemurtelevat yllättäviin suuntiin, ja jotkut polut ovat niin monimutkaisia, että niiden seuraaminen tuntuu loputtomalta. Tämä labyrintti on vertauskuva nykymaailman tiedon paljoudesta ja moninaisuudesta, jossa totuuden etsiminen voi tuntua ylivoimaiselta tehtävältä.


Mutta entä jos meillä olisi kartta? Rakentava skeptisyys tarjoaa meille työkalut ja suunnan, joiden avulla voimme erottaa tosiasiat fiktiosta ja tehdä informoidumpia päätöksiä. Tämä artikkeli opastaa sinut läpi totuusväittämien labyrintin ja auttaa sinua ymmärtämään, miten voit kriittisesti arvioida tietoa ja tehdä päätöksiä perustuen todisteisiin, eikä pelkkiin väitteisiin.


Skeptisyyden eri puolet


Skeptisyydellä tarkoitetaan epäilevää asennetta tai kyseenalaistavaa suhtautumista tiettyihin asioihin tai väittämiin. Se on olennainen osa tieteellistä metodia ja kriittistä ajattelua. Skeptisyydellä on kuitenkin monia eri puolia, ja se voi ilmetä monin eri tavoin riippuen kontekstista ja yksilöstä.


1. Tieteellinen tai rakentava skeptisyys: Tämä on skeptisyyden muoto, jota monet pitävät ihanteellisena. Tieteellinen skeptisyys perustuu todisteiden vaatimiseen ja väitteiden kriittiseen tarkasteluun. Se ei tarkoita automaattista epäilyä, vaan avointa mieltä uudelle tiedolle, kunhan se on perusteltavissa ja todistettavissa.


Tämä skeptisyyden muoto pyrkii rakentamaan parempaa tietoa ja ymmärrystä kyseenalaistamalla ja tutkimalla, mutta ei hylkää kaikkea automaattisesti. Se tunnistaa, että vaikka kaikkea ei voida tietää varmasti, voimme silti pyrkiä parhaaseen mahdolliseen ymmärrykseen.


2. Filosofinen skeptisyys: Filosofinen skeptikko kyseenalaistaa tiedon mahdollisuuden itsessään. Tämä perustuu ajatukseen, että emme voi koskaan olla varmoja mistään, koska aistimme ja järkemme voivat pettää meidät.


3. Kyyninen skeptisyys: Tämä on skeptisyyden muoto, joka ilmenee jatkuvana epäilynä ja kyynisyytenä. Kyyninen skeptikko ei välttämättä perustele epäilyään todisteilla, vaan pitää kaikkea epäilyttävänä oletusarvoisesti.


4. Oikukas skeptisyys: Joillakin ihmisillä on tapana epäillä tiettyjä asioita valikoivasti perusteettomasti, samalla kun he omaksuvat toiset väitteet kritiikittä. Tämä voi perustua esimerkiksi ennakkoluuloihin, uskomuksiin tai tunteisiin.


Huomaat luultavasti, että edellä kuvailluista skeptisyyden muodoista ensimmäinen on järkevää ja käytännöllistä skeptisyyttä kun taas kolmessa muussa on vakavia ongelmia.


Äärimmäinen filosofinen skeptisyys voi olla epäkäytännöllistä ja jopa lamaannuttavaa. Jos jatkuvasti epäilemme kaikkea ja kyseenalaistamme jokaisen tiedonpalasen, se voi estää meitä tekemästä päätöksiä ja toimimasta tehokkaasti. Siksi on tärkeää löytää tasapaino terveen kriittisyyden ja toiminnallisuuden välillä. Vaikka on hyvä tunnustaa tiedon rajallisuus, on myös tärkeää toimia parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella.


Kyyninen skeptisyys voi taas johtaa siihen, että kieltää itseltään hyödyllisen uuden tiedon vastaanottamisen. Jos kaikki uusi on aina lähtökohtaisesti epäilyttävää on omassa ajattelussa kielteinen pohjavire. Äärimmilleen vietynä tämä on haitallista.


Oikukas skeptisyys ei ole rationaalisella pohjalla. Emme voi vain valita oman mielemme mukaan mikä on totta ja mikä ei, tai mitä epäillä ja mihin luottaa. Samoja totuudenmukaisuuden arvioimisen kriteerejä tulisi soveltaa kaikkiin asioihin mahdollisimman tasapuolisesti ja ennakkoluulottamasti.


Toki nimenomainen aihealue voi vaikuttaa jonkinverran siihen, että mitä kriteerejä on mahdollista soveltaa arvioinnissa, mutta yleisenä periaatteena järkevää rakentavaa skeptisyyttä ohjaa tasapuolisuus ja ennakkoluulottomuus.


Elämme informaation aikakaudella, jossa meitä pommitetaan jatkuvasti erilaisilla väittämillä ja "faktoilla". Jotta voisimme navigoida tässä monimutkaisessa ympäristössä, tarvitsemme terävän skeptisyyden kompassin. Tämä ei tarkoita, että epäilisimme kaikkea, vaan että arvioimme tiedon kriittisesti ja perustelemme päätöksemme todisteilla.


On tärkeää ymmärtää skeptisyyden eri puolia ja niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Vain silloin voimme tehokkaasti suodattaa harhaanjohtavat väittämät ja tehdä informoituja päätöksiä maailmassa, joka on täynnä sekä totuuksia että harhaluuloja.


Totuusväittämien esittäminen ja perustelu


Totuusväittämät ovat osa jokapäiväistä kommunikaatiotamme, olipa kyse sitten pienistä arkipäivän asioista tai suurista maailmanlaajuisista kysymyksistä. Ne ovat lausuntoja tai väitteitä, joiden väitetään olevan tosia, mutta kuinka usein pysähdymme todella miettimään, miten näitä väittämiä esitetään ja miten ne perustellaan? Ei riitä, että esittää näkemyksen; tärkeämpää on, miten ja millä perusteilla näkemys esitetään. Joten tutustutaan seuraavaksi siihen mitkä ovat hyviä ja huonoja tapoja esittää sekä perustella totuusväittämiä.Hyviä tapoja esittää ja perustella totuusväittämiä:Viittaus alkuperäiseen tutkimukseen tai lähdeaineistoon:

 • Esimerkki: "Meren lämpenemisen ja ilmastonmuutoksen yhteydestä julkaistiin tutkimus Nature lehdessä: 'Climate Change and Oceanic Temperature Rise: A Comprehensive Study' (E. Virtanen, 2022, s. 45-53)." (Tämä esimerkki on kuvitteellinen)


Argumentti viittaa tieteelliseen tutkimukseen eikä yksilöllisiin mielipiteisiin, anekdoottisiin kertomuksiin tai muuhun subjektiiviseen informaatioon. Tieteellinen tutkimus pyrkii olemaan objektiivinen ja perustumaan toistettavissa oleviin havaintoihin ja kokeisiin. "Nature" on yksi maailman arvostetuimmista tieteellisistä julkaisuista. Kun argumentti perustuu sellaisen lehden tutkimukseen, se lisää väitteen uskottavuutta. Argumentissa mainitaan nimenomainen artikkeli, tietty julkaisuvuosi ("vuonna 2022") ja annetaan tarkka lähdeviite. Tämä auttaa lukijaa tai kuulijaa paikantamaan ja tarkistamaan kyseisen tutkimuksen.


Tilastolliset todisteet:

 • Esimerkki: "Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste Suomessa oli 7,5% vuonna 2021."

Tilastokeskus on virallinen ja arvostettu taho, joka tuottaa ja julkaisee tilastoja. Sen tiedot perustuvat usein laajoihin ja tarkkoihin tutkimuksiin, mikä lisää argumentin luotettavuutta. Argumentti sisältää tarkan prosenttiluvun, mikä tekee siitä konkreettisen ja selkeän. Viittaus tiettyyn vuoteen (2021) osoittaa, että tiedot ovat suhteellisen ajankohtaisia. Lukuja ja faktoja on vaikea kiistää, joten argumentti on vahva, jos keskustelukumppani hyväksyy lähdeaineiston luotettavuuden.


Historialliset tosiasiat:

 • Esimerkki: "Toinen maailmansota alkoi vuonna 1939, kun Saksa hyökkäsi Puolaan."

Väittämä on historiallisesti tarkka, ja se heijastaa laajasti tunnustettua käsitystä toisen maailmansodan alkamisesta. Väittämässä esitetään selkeästi, kuka (Saksa) teki mitä (hyökkäsi Puolaan) ja milloin (vuonna 1939), jättämättä tilaa monitulkintaisuudelle. Tämä on yleisesti tunnettu ja hyväksytty fakta historiasta, jota tuetaan monilla historiallisilla lähteillä ja dokumenteilla.


Asiantuntijan lausunto:

 • Esimerkki: "Johtava neurotieteilijä tohtori Aalto sanoo, että luonnossa liikkuminen voi auttaa vähentämään stressiä."

Kun vedotaan tunnustettuun asiantuntijaan kuten "johtava neurotieteilijä", se lisää argumentin uskottavuutta. Tohtori Aallon maininta antaa ymmärtää, että tieto perustuu alan ammattilaisen näkemykseen. Neurotiede on tieteellinen ala, joka tutkii aivoja ja niiden toimintaa. Kun argumentti pohjautuu tieteelliseen kontekstiin, se voi lisätä väitteen uskottavuutta. Monet ihmiset ovat kokeneet luonnossa liikkumisen rauhoittavana, joten tämä väite vastaa monen henkilökohtaista kokemusta.


Looginen päättely:

 • Esimerkki: "Jos kaikki koirat ovat nisäkkäitä ja Bella on koira, Bella on nisäkäs."

Argumentti noudattaa klassista deduktiivisen päättelyn muotoa, joka tunnetaan myös syllogismina. Jos molemmat premissit (väittämät) ovat totta, johtopäätöksen on oltava totta.Huonoja tapoja esittää ja perustella totuusväittämiä:Anekdoottinen todiste:

 • Esimerkki: "Tiedän kaverin, joka söi paljon porkkanaa ja hänen näkönsä parani. Siispä porkkanat parantavat näköä."

Tässä vedotaan subjektiiviseen kokemukseen. Kun yksittäinen tapahtuma tai kokemus otetaan todisteeksi yleisestä säännöstä tai ilmiöstä ilman kattavaa tieteellistä näyttöä, syyllistytään yleistysvirheeseen. Tällaisia virhepäätelmiä voi syntyä, kun vedotaan anekdotaaliseen todistusaineistoon eli yksittäisiin kertomuksiin tai kokemuksiin sen sijaan, että tarkasteltaisiin laajempaa tutkimusdataa tai tilastollista näyttöä.


Vahvistusharha:

 • Esimerkki: "Olen aina uskonut, että älykkäitä avaruusolentoja on olemassa. Katsoin dokumentin ufoista eilen, joten olen nyt entistä varmempi siitä."

Yksi dokumentti ei välttämättä anna kattavaa kuvaa aiheesta. Vaikka dokumentissa esitettäisiin kiinnostavia havaintoja, on tärkeää ymmärtää, että yksittäiset esimerkit eivät aina kuvasta laajempaa todellisuutta. Oliko dokumentti perusteltu tieteellisellä näytöllä, vai oliko se enemmän viihteellinen tai jopa spekulatiivinen? Dokumentit, erityisesti visuaalisesti vaikuttavat sellaiset, voivat herättää voimakkaita tunteita, jotka vaikuttavat siihen, miten informaatiota käsitellään ja arvioidaan. Jos dokumentti on tehty dramaattiseksi ja se herättää vahvoja tunteita, se saattaa vaikuttaa katselijan päätelmiin enemmän kuin pelkkä rationaalinen analyysi.


Ad hominem -hyökkäys (hyökkäys henkilöä kohtaan, ei argumenttia):

 • Esimerkki: "Miten hän voisi tietää mitään taloudesta? Eikö hänellä ollut vaikeuksia koulussa matematiikan kanssa?"

Henkilön persoonan piirteet tai henkilökohtainen elämä tai näkemykset eivät välttämättä kerro mitään henkilön asiantuntemuksesta. Ajatellaan, että jonkun asiantuntijan luonteenpiirteet ärsyttävät minua. En voi kumota tuon asiantuntijan argumentteja vetoamalla siihen, että hän on ärsyttävä tyyppi. Argumentteja täytyy arvioida itsenäisesti.


Ad hominem -hyökkäys on hyvä keino ohjata huomio pois omien argumenttien heikkouksista ja suistaa koko keskustelu aivan väärille raiteille.


Auktoriteettiin vetoaminen:

 • Esimerkki: "Stephen Hawkingkin oli samaa mieltä asiasta". Tai joskus voidaan jopa vedota auktoriteettiin, joka ei ole millään tavoin alan asiantuntija. "Miksi uskoisimme ilmastonmuutosväitteitä? Tunnettu laulaja sanoi, että ne ovat vain pelottelua."

Auktoriteetti voi olla oikeassa tai ei. Se, että joku on alan todellinen asiantuntija ei tee hänestä erehtymätöntä. Asiantuntijoiden rajoituksena on se, että he ovat spesialisteja eli heidän asiantuntemuksensa rajoittuu tai on parhaimmillaan yleensä vain tietyllä alueella. Huippubiologi ei välttämättä ole pätevä arvioimaan astrofysiikkaan liittyvää tietoa. Toki tieteellinen koulutus antaa joitain yleisiä työkaluja tiedon arvioimiseen, mutta silti eri tieteen alat vaativat spesifiä tietoa.


Toisessa esimerkissä kyseessä on varsin kestämätön argumentti. Tunnetun laulajan ilmastomuutokseen liittyvä asiantuntemus on aiheellista kyseenalaistaa. Onko jonkun auktoriteetihahmon näkemys totuudenmukainen ei perustu hänen asemaansa, vaan todelliseen asiantuntemukseen. Todellinen tieto on se mikä ratkaisee.


Luonnon harhaluulo:

 • Esimerkki: "Se on luonnollista, joten sen on oltava hyväksi." (Kaikki luonnollinen ei välttämättä ole hyväksi tai turvallista. Esimerkiksi myrkylliset kasvit ovat "luonnollisia", mutta eivät turvallisia nautittavaksi.)

Tämä ei kovin paljon selittelyjä kaipaa. On selvää, että luonnossa on paljon vaaroja. Välttämättömiäkin luonnontuotteita täytyy annostella oikein.


Nautinnon harhaluulo:


 • Esimerkki: "Se saa minut tuntemaan oloni hyväksi, joten sen on oltava hyväksi minulle."

Pelkkä nautinnon tunne ei tarkoita, että jokin olisi hyödyllistä tai terveellistä. Huumausaineet tai liiallinen alkoholin nauttiminen voivat tuottaa lyhytaikaista mielihyvää, mutta ne voivat myös aiheuttaa pitkäaikaisia haittoja terveydelle ja hyvinvoinnille.Tiedon ja totuusväittämien käsittelyssä on olennaista kyky erottaa hyvin perustellut väittämät heikommin perustelluista. Kriittinen ajattelu ja lähdekritiikki ovat avainasemassa, kun haluamme ymmärtää maailmaa ympärillämme.

Hämäävä itsevarmuus


Kautta historian ihmisyhteisöissä on ollut johtajia, pappismiehiä, päälliköitä ja muita, jotka ovat olleet auktoriteetteja. Heidän roolinsa ja asemansa yhteisössä on usein perustunut tietoon, kokemukseen tai johonkin erityiseen taitoon. Heidän sanansa on painanut enemmän, ja heidän itsevarmuutensa on vahvistanut heidän asemaansa auktoriteetteina.


Monet meistä ovat kokeneet tilanteen, jossa joku puhuu erittäin itsevarmasti aiheesta, ja vaikka emme tiedä onko hänen väitteensä tosi, kallistumme uskomaan häntä. Miksi itsevarmuus vaikuttaa niin voimakkaasti ihmisten mielipiteisiin ja päätöksentekoon?


1. Auktoriteettiusko: Usein koemme, että henkilö, joka puhuu itsevarmasti, tietää aiheestaan. Tämä perustuu pitkälti siihen, kuinka ihmisyhteisöt ovat kautta aikojen toimineet: ne, jotka ovat itsevarmoja, ovat usein niitä, joilla on tietoa ja valtaa.


2. Sosiaalinen todiste: Jos joku esittää väitteen itsevarmasti ja monet ympärillämme uskovat sen, saattaa tuntua luontevalta uskoa väite itsekin. Muiden hyväksyntä voi vahvistaa uskoamme siihen, että itsevarma väite on oikea.


3. Vahvistusharha: Meillä on taipumus suosia tietoja, jotka vahvistavat jo olemassa olevia uskomuksiamme. Jos itsevarma väite sopii yhteen aiempien uskomustemme kanssa, olemme alttiimpia uskomaan sen.


4. Yksinkertaisuuden viehätys: Kun kohtaamme monimutkaisen ongelman tai kysymyksen, itsevarmat ja yksinkertaiset vastaukset voivat tuntua houkuttelevilta, koska ne tarjoavat selkeän ratkaisun.


5. Emotionaalinen vaikutus: Itsevarmuus voi saada meidät tuntemaan, että tuote tai idea on parempi, koska itsevarmuus koskettaa tunteitamme ja herättää luottamusta.


Johtopäätös: Vaikka itsevarmuus on tehokas väline vaikuttamiseen ja vakuuttamiseen, on tärkeää ymmärtää, että se ei välttämättä ole yhtä kuin totuus. Kun kohtaamme itsevarmuutta, on viisasta kysyä itseltämme kriittisiä kysymyksiä ja tarkastella asiaa monesta näkökulmasta ennen kuin teemme päätöksiä. Itsevarmasti esitetty väite ei tee väitteestä totta.Epävarmuuden ja tiedon välinen ero


Samoin kuin itsevarmuus ei tee jostain totuusväittämästä totta, ei epävarmuus tee totuusväittämästä väärää. Kun henkilö esittää ajatuksensa tai tiedon epävarmasti, se ei välttämättä kerro tiedon laadusta tai tarkkuudesta. Epävarmuus voi kertoa henkilön itsetunnosta, kokemuksista tai siitä, kuinka hyvä hän on puhumaan julkisesti tai tietyssä tilanteessa.


Miksi epävarmuus ei aina kerro tiedon laadusta?


 1. Syvällinen pohdinta: Jotkut ihmiset pohtivat syvällisesti ja kriittisesti tietoa, jota he jakavat. He saattavat tunnistaa tiedon monimutkaisuuden ja sen, että harvat asiat ovat mustavalkoisia. Tämä voi johtaa siihen, että he esittävät asiat epävarmemmin, vaikka heidän tietonsa olisi perusteellista ja tarkkaa. Tiedon lisääntyessä, lisääntyy yleensä myös tietoisuus omasta tietämättömyydestä. Maailmankaikkeudessa ei tutkivatta lopu kesken.

 2. Vaikutteet ympäristöstä: Joissakin kulttuureissa tai yhteisöissä epävarmuuden näyttäminen voi olla merkki nöyryydestä tai kohteliaisuudesta. Henkilö voi välttää itsevarmuutta välttääkseen muiden loukkaamista tai vaikuttaakseen vaatimattomalta.

 3. Henkilökohtaiset kokemukset: Menneet kokemukset, kuten kritiikki tai epäonnistuminen, voivat vaikuttaa siihen, kuinka itsevarmasti henkilö esittää tietoa, vaikka hän olisi asiantuntija aiheessa.


Luottamus itseen vs. luottamus tietoon


Vaikka nämä kaksi asiaa voivat olla yhteydessä toisiinsa, ne ovat erillisiä. Henkilö voi olla täysin varma tiedosta, jonka hän jakaa, mutta silti esittää sen epävarmasti. Toisaalta joku voi olla itsevarma, mutta jakaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa.


Johtopäätös


On tärkeää erottaa tiedon esittäjän itsevarmuus tai epävarmuus itse tiedosta. Ei pidä tehdä oletuksia tiedon paikkansapitävyydestä pelkästään sen perusteella, kuinka itsevarmasti tai epävarmasti se esitetään. Kriittinen ajattelu ja tiedonlähteiden arviointi ovat avainasemassa oikean tiedon tunnistamisessa.Joukon voima ja sen vaikutus päätöksentekoonSosiaalinen todiste on psykologinen ilmiö, jossa ihmiset katsovat muiden ihmisten käyttäytymistä arvioidessaan, mitä heidän pitäisi tehdä tietyssä tilanteessa. Kun näemme suuren joukon ihmisiä tekemässä tiettyä asiaa tai uskomassa tiettyyn väitteeseen, se voi saada meidät uskomaan, että kyseessä on "oikea" tai "paras" tapa toimia.


Miksi sosiaalinen todiste on niin tehokas?

 1. Tiedon puute: Erityisesti tilanteissa, joissa emme ole varmoja siitä, mitä tehdä, saatamme turvautua muiden ihmisten käyttäytymiseen ohjenuorana.

 2. Halu olla osa ryhmää: Ihmisillä on luontainen halu kuulua ryhmään ja tulla hyväksytyiksi. Seuraamalla joukon käyttäytymistä voimme tuntea olevamme osa yhteisöä ja välttää ulkopuolisuuden tunnetta.

 3. Vahvistusharha: Kun uskomme johonkin, etsimme todisteita, jotka tukevat tätä uskomusta. Jos näemme muiden ihmisten tukevan samaa ajatusta, se voi vahvistaa alkuperäistä uskomustamme.


Sosiaalisen todisteen sudenkuopat:


Vaikka sosiaalinen todiste voi toimia hyödyllisenä ohjenuorana monissa tilanteissa, sillä on myös varjopuolensa.

 1. Laumakäyttäytyminen: Sosiaalinen todiste voi johtaa laumakäyttäytymiseen, jossa ihmiset toimivat automaattisesti muiden mukana, ilman kriittistä ajattelua.

 2. Väärät uskomukset: Vain siksi, että monet ihmiset uskovat johonkin, ei tarkoita, että se olisi totta. Historia on täynnä esimerkkejä joukkohysteriasta ja virheellisistä uskomuksista, jotka ovat saaneet laajan suosion.

 3. Painostus: Yksilöt saattavat tuntea sosiaalista painostusta liittyäksensä muiden joukkoon, vaikka sisimmässään he eivät uskoisi tai tukisi joukon näkemystä.


Johtopäätös:


Vaikka sosiaalinen todiste voi olla hyödyllinen apuväline päätöksenteossa, on tärkeää arvioida kriittisesti tietoa ja omaa käyttäytymistään. Pelkkä joukon mukana meneminen ei aina ole paras tai oikea ratkaisu. On tärkeää ymmärtää, milloin sosiaalista todistetta tulisi käyttää ja milloin sitä tulisi kyseenalaistaa.Konsensusharha


Tieteellisessä maailmassa, kuten muuallakin, enemmistön kanta tai suosittu näkemys ei aina ole oikea tai tarkin. Tieteellisen historian varrella on monia esimerkkejä siitä, kuinka vallitsevat käsitykset on kyseenalaistettu ja kumottu.


Historiallisia esimerkkejä:

 1. Galileo Galilei: 1600-luvulla Galileo haastoi vallitsevan näkemyksen maasta keskuksena universumissa. Hän esitti, että maa kiertää aurinkoa, mikä oli radikaali ajatus tuolloin ja johti hänen tuomitsemiseensa kirkon toimesta.

 2. Alfred Wegener: 1900-luvun alussa Wegener esitti ajatuksen mannerlaattojen liikkeestä ja mantereiden vaeltamisesta, mikä haastoi vallitsevat geologiset käsitykset. Vaikka hänen ajatuksensa kohtasivat vastustusta, ne ovat nykyään geotieteiden perusta.

 3. Barry Marshall ja Robin Warren: 1980-luvulla nämä kaksi tutkijaa ehdottivat, että mahahaava johtuu bakteerista, ei stressistä tai mausteisesta ruoasta, kuten aiemmin uskottiin. Aluksi heidän näkemyksiään vastustettiin, mutta lopulta he voittivat Nobelin palkinnon lääketieteessä vuonna 2005.


Nämä esimerkit osoittavat, että vaikka tieteellinen konsensus on tärkeä ja usein heijastaa parhaita käytettävissä olevia tietoja, se ei ole erehtymätön. Kriittinen ajattelu, avoimuus uusille ideoille ja valmius kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ovat tieteen ydintä. Jonkin asian totuudenmukaisuutta ei määrittele se kuinka moni siihen uskoo. Sen sijaan se määritellään jatkuvalla tutkimuksella, testauksella ja todisteiden arvioinnilla. Tiede kehittyy ja etenee juuri näiden yksilöiden ja pienten tutkijaryhmien rohkeuden ja innovaation ansiosta.


Toisinaan jotkut tyrmäävät hyvin perusteltavissa olevia totuusväittämiä konsensusharhan pohjalta. Yksi muunnelma tästä on se vedota sen epätodennäköisyyteen, että juuri joku nimenomainen yksilö tai ryhmä tietäisi totuuden jostain asiasta kun maailmassa on niin paljon ihmisiä. Edellisten esimerkkien valossa ymmärrämme kuinka heikolla pohjalla tällainen argumentti on. Tieteessä merkittävät löydöt tekee usein yksittäiset tiedemiehet tai pienet tiedemiesten ryhmät. Ja kuten aiemmat esimerkit osoittavat, voi uusi teoria kohdata konsensuksen vastustuksen. Otetaan tästä vielä yksi aihetta valaiseva tosielämän esimerkki. Se liittyy käsienpesuun ja mieheen nimeltä Ignaz Semmelweis.Ignaz Semmelweis ja käsien pesun merkitys


Käsien pesun merkityksen tunnistaminen lääketieteessä on mielenkiintoinen ja valaiseva esimerkki siitä, kuinka vallitsevat käsitykset ja rutiinit voivat joskus olla väärässä, ja kuinka yksittäinen henkilö voi haastaa näitä käsityksiä.


Tausta: 1840-luvulla Wienissä sijaitsevassa yleisessä sairaalassa toimi kaksi synnytysosastoa. Toisella osastolla opiskelijat ja lääkärit hoitivat synnyttäjiä, kun taas toisella osastolla kätilöt. Huomattiin, että ensimmäisellä osastolla, jossa lääkärit ja opiskelijat työskentelivät, kuolleisuus synnytyksen jälkeiseen kuumeeseen oli huomattavasti suurempaa kuin kätilöiden osastolla.


Semmelweis'n havainto: Lääkäri Ignaz Semmelweis, joka työskenteli sairaalassa, huomasi tämän kuolleisuuseron ja alkoi etsiä syytä. Hän tajusi, että lääkärit ja opiskelijat siirtyivät usein suoraan ruumiinavaussalista synnytysosastolle ilman, että he pesivät käsiään. Kätilöt sen sijaan eivät käsitelleet kuolleita ruumiita, joten heillä ei ollut samaa riskiä.


Intuitiivinen ratkaisu: Semmelweis esitti, että ruumiinavaussalissa olevat "mädäntyvät aineet" saattoivat siirtyä lääkäreiden käsien kautta synnyttäjille, aiheuttaen kuumeen ja kuoleman. Hän määräsi, että lääkärit ja opiskelijat tulee pestä käsiään ennen synnytysosastolle menoa.


Tulokset: Kun näitä käsihygieniakäytäntöjä alettiin noudattaa, synnytyksen jälkeisen kuumeen kuolleisuus laski dramaattisesti.


Vastustus: Vaikka Semmelweisin havainnot ja tulokset olivat selkeitä ja vakuuttavia, monet hänen kollegoistaan vastustivat hänen ajatuksiaan. Tuohon aikaan bakteeriteorian merkitystä ei vielä ymmärretty, ja monet lääkärit loukkaantuivat ajatuksesta, että he itse olisivat aiheuttaneet potilaiden kuoleman. Semmelweis'n ehdotuksia vastustettiin voimakkaasti, ja hän kohtasi paljon kritiikkiä.


Bakteeriteorian vahvistuminen: Vasta Louis Pasteurin ja Robert Kochin työn myötä 1800-luvun loppupuolella bakteeriteoria vakiintui, ja ymmärrettiin, että mikro-organismit aiheuttavat sairauksia. Tämä vahvisti myös Semmelweisin oivalluksen merkitystä.Tämä tapaus osoittaa, että lääketieteessä, kuten muillakin aloilla, vanhojen uskomusten kyseenalaistaminen voi olla haastavaa, mutta välttämätöntä edistyksen saavuttamiseksi. Ignaz Semmelweis'n tarina on opettavainen muistutus kriittisen ajattelun ja avoimen mielen merkityksestä.Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

bottom of page