top of page

Suunnittelusuodatin: Looginen päättelymenetelmä 'suunnittelusignaalin' tunnistamiseen

Viime vuosikymmeninä tieteellinen tutkimus on paljastanut luonnosta uusia hämmästyttäviä monimutkaisuuden ja informaation tasoja, jotka herättävät niiden alkuperään liittyviä kysymyksiä. Mikä saa aikaan tällaista monimutkaista toimivaa järjestystä ja informaatiota? Nämä luonnon rakenteisiin ja mekanismeihin liittyvät havainnot ovat vaatineet uusien tieteellisten teorioiden ja päättelymenetelmien kehittelyä. Yksi näistä päättelymenetelmistä tarjoaa välineen erottaa välttämättömyys, sattuma ja suunnittelu toisistaan. Kyseessä on suunnittelusuodatin. Tämä artikkeli tarkastelee suunnittelusuodattimen päättelymenetelmää ja perustelee sen pätevyyttä älykkään suunnittelun tunnistamisessa.


Mikä on suunnittelusuodatin?


Suunnittelusuodatin on päättelytyökalu, joka luokittelee havaitut ilmiöt välttämättömyyden, sattuman ja suunnittelun kategorioihin. Suunnittelusuodattimen loogisen rakenteen on kehittänyt William A. Dembski, joka on yksi tunnetuimpia älykkään suunnittelun teorian kannattajista.


Suunnittelusuodatin on kolmivaiheinen prosessi, joka alkaa havainnon vapausasteiden tarkastelulla: Jos ilmiö on deterministinen eli välttämätön, se luokitellaan välttämättömyydeksi. Jos ilmiöllä on vapausasteita, arvioimme sen monimutkaisuutta. Yksinkertaiset ilmiöt, joiden toteutuminen on todennäköistä, selitetään sattumalla. Monimutkaisten ilmiöiden kohdalla, joiden esiintyminen on epätodennäköistä, siirrytään viimeiseen vaiheeseen: täsmennykseen.


Mikäli monimutkainen ilmiö on myös täsmennetty, eli se noudattaa selkeästi ennalta määritettyä kaavaa tai mallia, se ei selity pelkällä sattumalla. Täsmennyksen ja monimutkaisuuden yhdistelmä on älykkään suunnittelun tunnusmerkki. Päättelemme, että ilmiö, joka on samaan aikaan monimutkainen ja täsmennetty, on älykkään toimijan suunnittelema.


Tieteellisestä näkökulmasta suunnittelusuodattimen vaatimaa monimutkaisuuden ja täsmennyksen yhdistelmää ei voida sivuuttaa. Biokemialliset rakenteet, kuten DNA:n koodi, solun koneisto ja erityisesti niiden toiminnallinen integraatio ovat esimerkkejä monimutkaisuudesta ja täsmennyksestä. Nykytiedon valossa ei ole riittävää naturalistista selitystä, joka kykenisi täysin kattamaan näiden rakenteiden syntyä ja ylläpitoa. Solut toimivat monimutkaisina koneina, jotka ovat täsmennettyjä suorittamaan tietyt toiminnot – tämä viittaa suunnitteluun.Suunnittelusuodatin vaihe vaiheelta käytännöllisenä päättelytyökaluna


Tässä suunnittelusuodatin esitettynä vaiheittaisena mallina:


Vaihe 1: Vapausasteiden tarkastelu


 1. Havainnon analysointi: Tarkastele havaintoa tai ilmiötä ja arvioi sen vapausasteet.

 2. Välttämättömyys (deterministinen):

 • Jos ilmiö on välttämätön (deterministinen), eli se tapahtuu aina samalla tavalla tietyissä olosuhteissa ja sen voi ennustaa luonnonlakien perusteella, luokittele se välttämättömyydeksi.

 • Jos ilmiöllä on vapausasteita, eli se ei ole välttämätön tai ennustettavissa tietyissä olosuhteissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 2: Monimutkaisuuden arviointi


 1. Monimutkaisuuden määrittäminen: Arvioi, kuinka monimutkainen havaittu ilmiö on.

 2. Sattuman ja todennäköisyyden tarkastelu:

 • Jos ilmiö on yksinkertainen tai sen esiintyminen on suhteellisen todennäköistä, selitä se sattumalla.

 • Jos ilmiö on monimutkainen ja sen esiintyminen on epätodennäköistä, siirry viimeiseen vaiheeseen.

Vaihe 3: Täsmennyksen analysointi


 1. Täsmennyksen etsiminen: Tutki, onko monimutkainen ilmiö myös täsmennetty.

 2. Älykkään suunnittelun päätelmä:


 • Jos monimutkainen ilmiö on myös täsmennetty, se viittaa siihen, että pelkkä sattuma ei ole riittävä selitys.

 • Tässä tapauksessa päätellään, että ilmiö on älykkään toimijan suunnittelema, sillä yhdistelmä monimutkaisuudesta ja täsmennyksestä on älykkään suunnittelun tunnusmerkki.


Tämä malli tarjoaa järjestelmällisen tavan arvioida ja analysoida ilmiöitä, erottaen luonnolliset prosessit (välttämättömyys ja sattuma) älykkään suunnittelun mahdollisuudesta. Malli perustuu ajatukseen, että tietyt ilmiöt ovat liian monimutkaisia ja täsmennettyjä syntyäkseen pelkästään luonnollisten prosessien tuloksena.


Monimutkaisuuden ja täsmennetyn monimutkaisuuden välinen ero


Havainnollistaakseni eroa monimutkaisen täsmennetyn informaation ja pelkästään monimutkaisen informaation välillä, käytän kahta esimerkkiä. Ensin yksinkertainen esimerkki:


"Kipchoge on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä maratonjuoksijoista, ja hänet tunnetaan kyvystään juosta poikkeuksellisen nopeita aikoja maratonmatkalla."


Tämä selvää ja ymmärrettävää suomenkieltä oleva lause on täsmennettyä informaatiota, koska sen järkevä merkityssisältö syntyy kirjainten tarkoituksenmukaisesta asettelusta juuri oikeaan järjestykseen. Sen sijaan seuraava lause on luonteeltaan erilainen:


"ätK tkkehs iajpau.emasäjaama ttngyaesi ejjoliknia,uoetvytätij litoiuienilcls kaknokoaskä avyka onnn iooosmpanr mtejasn ak uknsaiman otiihritkeekmotepnt rkä"


Lause on monimutkainen, mutta koska sen kirjaimia ei ole aseteltu tarkoituksella oikeaan järjestykseen, ei se ole täsmennetyn monimutkainen. Täsmennys viittaa lopputuloksen merkityksellisyyteen ja funktionaalisuuteen. Pelkkä monimutkainen rivi kirjaimia muodostaa pelkkää merkityksetöntä siansaksaa. Kyseinen lause muuten on generoitu samoista kirjaimista ja merkeistä kuin edellinen ymmärrettävä lause.


Tämä viimeinen seikka on sikäli huomattava, että jos samaa logiikkaa sovelletaan DNA:n informaatioon niin voimme ymmärtää, että sattumanvarainen nukleotidisekvenssi johtaa geneettiseen siansaksaan kun taas täsmennetty nukleotidisekvenssi johtaa funktionaaliseen informaatioon kuten proteiinin rakennusohjeisiin. Solun koneisto tarvitsee oikeanlaisen ohjeen, jotta se voi ketjuttaa aminohappoja oikeaan järjestykseen. Oikeasta aminohappojärjestyksestä rakentuu funktionaalinen proteiini. Ei siis riitä, että solulla on käytössä nukleotidejä vaan tarvitaan oikein järjestettyjä nukleotidejä, muusta solun monimutkaisesta toimivasta täsmennyksestä puhumattakaan. DNA:ta onkin verrattu koodikieleen, koska siinä on kielelle ominaisia piirteitä.


Otetaan vielä toinen esimerkki ja verrataan koodikieltä ja satunnaisesti generoitua tekstiä:


Monimutkainen täsmennetty informaatio: Koodikieli


 1. Luonne: Koodikieli, kuten ohjelmointikieli (esim. Python, Java), on erittäin monimutkainen ja täsmennetty. Jokaisella merkillä, sanalla ja syntaksilla on tarkka merkitys ja tarkoitus.

 2. Täsmennys: Ohjelmakoodi seuraa tiukkoja syntaktisia ja semanttisia sääntöjä. Esimerkiksi funktio tai luokka on kirjoitettava tietyllä tavalla toimiakseen odotetusti.

 3. Esimerkki:

 • Koodirivi: for(int i=0; i < 10; i++) { System.out.println(i); }

 • Tässä esimerkissä jokaisella elementillä (muuttujan määrittely, silmukan ehto, tulostuskäsky) on tarkka ja ennalta määrätty funktio. Tämä koodi tuottaa tarkasti määritellyn tuloksen (tulostaa numerot 0-9).

Pelkästään monimutkainen informaatio: Satunnaisgeneroitu teksti


 1. Luonne: Satunnaisgeneroitu teksti voi olla monimutkainen, mutta se ei ole täsmennetty. Se voi sisältää monia kirjaimia ja sanoja ilman järkevää tai tarkoituksellista järjestystä.

 2. Puute täsmennyksessä: Vaikka teksti saattaa olla monimutkainen (pitkä ja sisältää monenlaisia merkkejä), sillä ei ole ennalta määrättyä merkitystä tai tarkoitusta.

 3. Esimerkki:

 • Tekstirivi: vgr7%$Klmp0x!9#evuatRb9j'va¨+?jvnubsbcwb7WEWvcmn xxusi"b

 • Tässä esimerkissä merkkijono on satunnaisesti generoitu. Vaikka se sisältää monia eri merkkejä, sen rakenne ei noudata mitään täsmällistä kaavaa tai mallia eikä sillä ole tarkoitusta.

Vertailu


 • Monimutkaisuus: Molemmat esimerkit ovat monimutkaisia, sisältäen useita elementtejä.

 • Täsmennys: Koodikieli on täsmennetty - jokaisella osalla on tarkka rooli ja tarkoitus. Satunnaisgeneroitu teksti on monimutkainen, mutta ei täsmennetty - sen elementeillä ei ole tarkoitusta tai ennalta määrättyä järjestystä.

 • Älykkään suunnittelun merkit: Koodikielen monimutkaisuus ja täsmennys viittaavat älykkääseen suunnitteluun, sillä se on luotu tietyn tavoitteen tai funktion saavuttamiseksi. Satunnaisgeneroidun tekstin monimutkaisuus ilman täsmennystä ei viittaa älykkääseen suunnitteluun.

Tässä vertailussa nähdään, kuinka monimutkaisuus yhdistettynä täsmennykseen viittaa tarkoitukselliseen ja älykkääseen suunnitteluun, kun taas pelkkä monimutkaisuus ilman täsmennystä ei välttämättä tee samaa.Suunnittelusuodattimen kritiikkiä


Kritiikkinä on esitetty, että suunnittelusuodatin johtaa meidät "Jumala teki sen" -tyyppiseen lopputulokseen, joka lopettaisi tieteellisen uteliaisuuden. Tämä on huono vasta-argumentti suunnittelusuodattimen pätevyydelle, sillä se sivuuttaa selvät tosiasiat.


Päinvastoin kuin jotkut kriitikot ajattelevat, suunnittelusuodatin ei ole tieteen loppu, vaan alku. Se haastaa tutkijat kysymään syvällisempiä kysymyksiä: Miten suunnittelu toteutetaan? Mikä on suunnittelun optimaalisuus? Mitä tarkoitusta suunnittelu palvelee? Miten voimme jäljitellä havaittua suunnittelua?


Suunnittelusuodatin ei sulje pois sattumaa tai välttämättömyyttä selitysmalleina, vaan asettaa ne rinnakkain suunnittelun kanssa. Tämä integroitu lähestymistapa tarjoaa kokonaisvaltaisemman kuvan todellisuudesta. Esimerkiksi lääketieteessä ja bioteknologiassa suunnittelun oletus voi ohjata tutkimusta kohti entistä tarkemmin kohdennettuja hoitoja ja teknologioita, jotka perustuvat biologisen suunnittelun periaatteisiin.


Vasta-argumentti, jonka mukaan älykkään suunnittelun teoria on tieteen pysäyttäjä, ei siis kestä kriittistä tarkastelua, erityisesti kun otetaan huomioon biomimetiikan kaltaiset alat, joissa luonnosta löydettyä älykkyyttä pyritään jäljittelemään. Tämä tarkoittaa, että havaitun suunnittelun tutkiminen voi johtaa uusiin, innovatiivisiin keksintöihin, jotka ovat hyödyllisiä sekä lääketieteelle että teknologialle. Älykkään suunnittelun idean hyödyntäminen ei siis suinkaan jarruta, vaan pikemminkin kiihdyttää tieteellistä ja teknologista kehitystä.


Suunnittelun tunnistaminen on arkipäivää tieteessä


Suunnittelun käsite on vakiintunut osa tieteellistä kieltä ja ajattelua, vaikka kaikki eivät assosioi sitä suoraan älykkään luojan toimintaan. Tieteessä käytetään usein suunnitteluun viittaavia analogioita ja termejä luonnonilmiöiden kuvaamiseen, sillä ne tarjoavat tarkan ja havainnollisen tavan selittää havaintoja. Puhutaan geneettisestä koodista, informaatiosta, molekyylikoneista jne. Kaikki nämä ovat analogioita, jotka viittaavaat älykkäästi suunniteltuihin järjestelmiin.


Lisäksi luonnossa esiintyvien rakenteiden tehokkuus ja niiden inspiroima biomimetiikka osoittavat, että suunnittelumainen selitysmalli on syvällisesti juurtunut tieteelliseen tutkimukseen.


Joitakin tutkimusaloja, joilla suunnittelun tunnistaminen on arkipäivää ovat:


 1. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence): Tämä on ala, joka keskittyy älykkään elämän etsimiseen maan ulkopuolelta, erityisesti viestien ja signaalien havaitsemiseen avaruudesta.

 2. Arkeologia: Arkeologit tutkivat menneisyyden ihmiskulttuureita ja niiden jättämiä jälkiä, kuten työkaluja, rakennelmia ja muita esineitä, joiden avulla voidaan tunnistaa älykästä suunnittelua menneisyydessä.

 3. Forensiikka: Rikostekninen tiede käyttää tieteellisiä menetelmiä rikosten tutkintaan ja todisteiden analysoimiseen. Tavoitteena on esimerkiksi rikospaikalta kerättyjen todisteiden avulla saada selville rikoksen takana ollut älykäs toimija eli rikollinen.

 4. Biomimetiikka: Biometiikassa insinöörit pyrkivät jäljittelemään luonnon älykkäitä innovaatioita omissa keksinnöissään.


Suunnittelun tunnistaminen on siis normaali osa eri tieteenaloja. Mikään ei estä sen käyttämistä vielä laajemmin niin, että sitä sovellettaisiin esimerkiksi biologisten rakenteiden alkuperään liittyvään tutkimustyöhön.Lopuksi


Suunnittelusuodatin, päättelymekanismina, tarjoaa jäsennellyn tavan tutkia luonnollisia ilmiöitä ja tunnistaa niiden taustalla mahdollisesti olevaa suunnittelua. Se ei ole vain työkalu älykkään suunnittelun osoittamiseen, vaan myös monimutkaisen informaation ja rakenteiden ymmärtämiseen.


Kokonaisuudessaan suunnittelusuodatin tarjoaa vankan päättelymekanismin älykkään suunnittelun tunnistamiseen. Se ei ole vain filosofinen ajatusleikki, vaan se perustuu tiukkaan logiikkaan ja empiiriseen tutkimukseen. Älykkään suunnittelun tunnistaminen ei ole tiedettä rajoittava tekijä, vaan se on keino laajentaa ymmärrystämme monimutkaisesta maailmastamme.


Lopuksi on syytä todeta suunnittelusuodattimesta, että sen tehtävä, kun sitä sovelletaan luonnon tutkimiseen, ei ole identifioida havaitun suunnittelun taustalla olevaa mahdollista älykästä toimijaa. Menetelmä johdattaa vain itse suunnittelun tunnistamiseen. Siitä eteenpäin tarvitaan muita keinoja jos halutaan tunnistaa suunnittelun perimmäinen alkuperä.Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

Comments


bottom of page