top of page

Tieteen filosofiset juuret ja näkökulmia tieteen teorioihin

Hei! Tällä kertaa jatkan artikkelissani tieteen ja totuuden pohdiskelua. Olen kiinnostunut luonnontieteistä ja siksi pohdin ja luen aiheesta paljon. Erityisesti solun molekyylikemia ja -biologia kiinnostaa minua. Solu on hämmästyttävä monimutkainen toimiva järjestelmä ja siksi on mielenkiintoista oppia siitä uusia asioita.


Kuvataiteessa minulla on ollut vahva pyrkimys tunnistaa se mikä on totta ja olennaisinta. Kutsun itseäni okulaariseksi tieteilijäksi, koska pidän piirtämistä ja maalaamista yhtenä luonnon empiirisen tutkimisen muotona. Taiteen piirissä on paljon erilaisia näkemyksiä, joista osa on paikkansapitäviä ja osa ei. Olen erityisesti kiinnostunut tunnistamaan toimivien taiteen tekemisen menetelmien taustalla olevat yhteiset periaatteet.Muinaisia filosofeja.


Sama pyrkimys minulla on luonnontieteidenkin suhteen. Sillä tietoa, teorioita, hypoteeseja, tutkimuksia ja näkemyksiä on tarjolla oikeastaan liikaa. Tähän tietoon hukkuu jos ei hallitse keinoja tunnistaa mikä tieto on luotettavaa sekä loogisesti ja empiirisesti vahvalla pohjalla.


En ole koulutettu tiedemies, vaan syvästi tieteestä kiinnostunut maallikko. Koska en ole koulutettu asiantuntija perustuu ajatukseni isoon kuvaan ja todellisten asiantuntijoiden näkemyksiin. Paljon parempaan en pysty, koska virallisen tieteellisen koulutuksen hankkiminen ei ole minulle mahdollista. Siksi panostan kriittisen ajattelun ja loogisen päättelyn taitojen kehittämiseen. Näin toivon mukaan pystyn tunnistamaan tosiasioita tiedemiesten esittämistä teorioista ja väittämistä. Sokea auktoriteettiusko ei ole järkevää, mutta ei ole toisaalta liiallinen skeptisyyskään. Tiedemiehet ovat tavallisia ihmisiä puutteineen ja ennakkoasenteineen, mutta suuri osa heistä mitä luultavammin on vilpittömiä tehdessään tutkimustyötään.


Näkökulmaani aiheeseen voisi kutsua 'filosofiseksi', koska se johtopäätökseni perustuvat loogisiin päätelmiin toisten esittämistä teorioista ja hypoteeseista. Koulutukseni ei esimerkiksi riitä tieteellisten tutkimusartikkelien luotettavaan arviointiin. Monissa tapauksissa tutkimusartikkelit kaikessa monimutkaisuudessaan ylittävät ymmärrykseni. Ehkä jossain vaiheessa tilanne on toinen kun opin tuntemaan tarvittavaa hienojakoisempaa käsitteistöä paremmin.


Asioiden alkuperällä on merkitystä. Samoin on sillä millaiset ennakko-oletukset vaikuttavat taustalla. Tässä artikkelissa käsittelen modernin tieteen filosofisia juuria ja ennakko-oletuksia. Tieto näistä asioista voi auttaa arvioimaan tieteellisenä esitettyjen näkemysten totuuspohjaa ja uskottavuutta.Mikä on tieteellinen metodi?


Nykytiede muodostuu tieteellisen metodin avulla. Mutta mikä on tieteellinen metodi?

Tieteellinen metodi on järjestelmällinen lähestymistapa, jota käytetään tieteellisessä tutkimuksessa tiedon hankkimiseen ja ymmärtämiseen. Se perustuu tarkkaan havainnointiin, kokeelliseen testaamiseen, datan analysointiin ja loogiseen päättelyyn. Tieteellisen metodin tavoitteena on tuottaa objektiivista ja luotettavaa tietoa luonnon ilmiöistä ja ilmiöiden välisistä suhteista.


Tieteellisen metodin vaiheet voivat vaihdella hieman eri tieteenaloilla, mutta yleisesti ottaen ne sisältävät seuraavat vaiheet:

 1. Havainnointi ja tiedon kerääminen: Tutkija havaitsee ja kerää tietoa tutkittavasta ilmiöstä tai ongelmasta. Tiedonkeruu voi tapahtua esimerkiksi kokeiden, mittauksien, havaintojen tai kirjallisuuden kautta.

 2. Hypoteesin muodostaminen: Tutkija muodostaa hypoteesin, joka on alustava selitys tai ennuste tutkittavasta ilmiöstä. Hypoteesi voi perustua aiempaan tutkimukseen, teorioihin tai omiin havaintoihin.

 3. Kokeellinen suunnittelu: Tutkija suunnittelee kokeen tai tutkimuksen, joka testaa hypoteesia. Suunnitelma sisältää tarkat menetelmät, jotka mahdollistavat tutkimuksen toistettavuuden ja luotettavuuden.

 4. Aineiston kerääminen: Tutkija suorittaa kokeen tai kerää aineistoa tutkimusta varten. Tämä voi sisältää esimerkiksi mittauksia, havaintoja, haastatteluja tai kyselylomakkeita.

 5. Aineiston analysointi: Kerätty aineisto analysoidaan tilastollisin menetelmin tai muilla soveltuvilla tavoilla. Analyysin avulla tutkija pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia, suhteita tai merkittäviä eroja aineistossa.

 6. Tulosten tulkinta: Tulokset tulkitaan suhteessa alkuperäiseen hypoteesiin tai tutkimuskysymykseen. Tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä ja vetää johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä.

 7. Tulosten raportointi: Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset raportoidaan tieteellisessä artikkelissa, joka julkaistaan alan vertaisarvioidussa julkaisussa. Tämä mahdollistaa tulosten tarkastelun ja keskustelun muiden tutkijoiden kanssa.

Tieteellisen metodin avulla pyritään systemaattiseen ja objektiiviseen lähestymistapaan, joka vähentää harhaanjohtavien tulosten ja virheellisten johtopäätösten riskiä. Se edistää tieteen luotettavuutta ja jatkuvaa tiedon kehittymistä.
Eikö kuulostakin pätevältä tavalta tutkia jotain asiaa? Niin se onkin, mutta sen luotettavuus perustuu pitkälti siihen kuinka uskollisesti ja tarkasti kaikkia metodin vaiheita noudatetaan.

On laadukkaita tieteellisiä tutkimuksia ja tutkimusartikkeileita ja on vähemmän laadukkaita tutkimuksia.Tieteellisen metodin lyhyt historia


Tieteellinen menetelmä on kehittynyt pitkän ajan kuluessa ja sen historia juontaa juurensa antiikin aikaan. Tässä on lyhyt kuvaus tieteellisen metodin historiasta:


Antiikin aika: Antiikin Kreikassa filosofit kuten Sokrates, Platon, Aristoteles, Empedokles ja Demokritos edistivät ajatuksia ja menetelmiä, jotka vaikuttivat tieteellisen ajattelun kehitykseen. He korostivat havainnointia, järkeilyä ja loogista päättelyä. Aristoteles ja Empedokles korostivat empiirisen tutkimuksen tärkeyttä.


Keskiaika: Keskiajalla tieteen harjoittaminen oli vahvasti sidoksissa uskontoon ja kirkon auktoriteettiin. Keskiaikaiset filosofit ja tutkijat, kuten Tuomas Akvinolainen, yrittivät sovittaa yhteen uskonnon ja tieteen.


Renessanssi ja tieteellinen vallankumous: Renessanssin aikana 14. - 17. vuosisadalla tapahtui tieteellisen ajattelun merkittävä uudelleenherääminen. Tutkijat, kuten Copernicus, Kepler ja Galileo, haastoivat perinteiset näkemykset ja kehittivät tieteellistä ajattelua ja havainnointia.


Valistuksen aika: 1700-luvulla tapahtunut valistusajan liike korosti järkeä, tieteellistä tietoa ja kriittistä ajattelua. Tällöin kehittyi myös nykyaikainen tieteellinen menetelmä, jota alkoi ohjata empiiriset havainnot ja kokeellinen tutkimus.


1900-luku: 1900-luvulla tieteellinen ajattelu koki merkittäviä muutoksia. Filosofit, kuten Karl Popper ja Thomas Kuhn, haastoivat vallitsevia käsityksiä tieteellisen tiedon luonteesta ja korostivat teorioiden testaamisen ja paradigman muutosten tärkeyttä.


Nykyhetki: Nykypäivän tieteellinen menetelmä on monitahoinen ja monitieteinen. Se perustuu edelleen empiirisiin havaintoihin, kokeelliseen tutkimukseen, matemaattisiin malleihin ja tietojen analysointiin. Lisäksi teknologian kehittyminen on mahdollistanut uusia menetelmiä ja välineitä tieteellisessä tutkimuksessa.


On tärkeää huomata, että tieteellisen metodin historia on monimutkainen ja jatkuvasti kehittyvä. Se heijastaa ihmisten pyrkimystä ymmärtää maailmaa ja ratkaista sen kysymyksiä järkeilyn, havainnoinnin ja kokeellisen tutkimuksen avulla.Kristinuskon vaikutus modernin tieteen kehitykseen


Kristinuskolla on ollut merkittävä rooli modernin tieteen kehityksessä useilla tavoilla. Vaikka tieteellinen tutkimus ja uskonto eivät ole keskenään identtisiä tai toisensa poissulkevia, kristinuskon vaikutus tieteen historiaan voidaan nähdä seuraavilla tavoilla:

 1. Maailmankuvan muutos: Kristinuskon tulo Eurooppaan ja sen vaikutus valtaväestön elämään vaikutti merkittävästi keskiajan maailmankuvaan. Kristinusko edisti ajatusta järjellisestä ja järjestyneestä maailmasta, mikä loi perustan tieteellisen ajattelun kehittymiselle.

 2. Tieteellisen ajattelun edistäminen: Kristinusko korosti järkeä ja rationaalista ajattelua. Tämä tuki tieteellisen tutkimuksen kehitystä, kun tutkijat käyttivät järkeilyä ja päättelyä ymmärtääkseen luonnonlakeja ja maailman toimintaa.

 3. Luonnontieteiden suosio: Kristinusko edisti myös luonnontieteiden tutkimusta. Monet varhaiset tieteilijät ja filosofit, kuten Johannes Kepler ja Isaac Newton, olivat vakaumuksellisia kristittyjä, joiden työ pohjautui kristilliseen maailmankuvaan ja jumalallisen järjestyksen etsintään luonnossa.

 4. Koulutuslaitosten perustaminen: Kristinuskolla oli tärkeä rooli koulutuksen ja yliopistojen perustamisessa Euroopassa. Monet varhaiset yliopistot olivat luonteeltaan kristillisiä laitoksia, ja ne tarjosivat ympäristön, jossa tiede ja filosofia voivat kehittyä.

Vaikka kristinusko vaikutti tieteen kehitykseen monin tavoin, tieteen edistyminen tapahtui myös muiden kulttuurien ja ajattelijoiden panoksen kautta. Tieteellinen tutkimus on monitahoista ja monien tekijöiden summa, ja sen kehitys on riippunut monista historiallisista, kulttuurisista ja filosofisista vaikutteista.Tieteellinen metodi kehittyi filosofiasta


Antiikin aikana filosofit pohtivat maailman olemusta ja pyrkivät ymmärtämään sen toimintaa järjen avulla. Sokrates korosti järjen ja keskustelun merkitystä tiedonhankinnassa, kun taas Platon ja Aristoteles kehittivät järjestelmällisiä lähestymistapoja tiedon hankkimiseen ja järjen käyttöön.


Filosofiset ajatukset ja menetelmät, kuten looginen päättely ja järkeily, olivat keskeisiä tieteellisen ajattelun kehittymiselle. Antiikin filosofit käyttivät tarkkaavaisuutta, havaintoja ja päättelyä pyrkiessään ymmärtämään luontoa ja sen toimintaa.


Myöhemmin tieteellisen metodin perusteita kehitettiin edelleen filosofisissa piireissä, erityisesti tieteenfilosofiassa. Filosofit kuten Francis Bacon, René Descartes, David Hume ja Immanuel Kant tarkastelivat tieteen luonnetta, tietämyksen hankkimisen menetelmiä ja todistuksen kriteerejä. Heidän ajatuksensa vaikuttivat tieteellisen metodin kehittymiseen ja auttoivat luomaan perustan modernille tieteelle.


Filosofia on siis tarjonnut filosofisia perusteita, kriittistä ajattelua ja metodologisia työkaluja, joiden avulla tieteellinen tutkimus on kehittynyt. Tieteellinen metodi on jatkuvasti vuorovaikutuksessa filosofian kanssa, ja filosofiset pohdinnat auttavat meitä ymmärtämään tiedon luonnetta, tieteen rajoja ja sen eettisiä ja filosofisia ulottuvuuksia.Tieteellisen metodin filosofisia ennakko-oletuksia


Tieteellinen metodi on siis saanut alkunsa filosofien mielissä ja sen kehittymistä ovat edistäneet uskonnolliset tahot. Tämä on oleellinen tosiasia, koska jotkut pitävät tiedettä ja uskontoa toistensa vihollisina. Kaiken lisäksi tieteellinen metodi perustuu tiettyihin ennakko-oletuksiin, jotka ovat luonteeltaan filosofisia.


Tässä on muutamia keskeisiä filosofisia oletuksia, jotka muodostavat tieteellisen menetelmän perustan:

 1. Empirismi: Tieteellinen menetelmä perustuu empirismiin, joka väittää, että tiedon tulisi perustua empiirisiin todisteisiin, jotka saadaan havainnoinnin ja kokeellisen tutkimuksen kautta. Se olettaa, että maailma voidaan ymmärtää aistien kokemuksen kautta ja että luotettava tieto voidaan johdattaa luonnollisen maailman havainnoista.

 2. Objektiivisuus: Tieteellinen menetelmä pyrkii objektiivisuuteen tiedonhankinnassa. Se olettaa, että on olemassa ulkoinen todellisuus, joka on riippumaton yksilöllisistä ennakkoluuloista tai subjektiivisista tulkinnoista. Tieteentekijät pyrkivät minimoimaan henkilökohtaiset ennakkoluulot ja subjektiiviset vaikutukset saadakseen luotettavia ja todennettavia tuloksia.

 3. Falsifioitavuus: Tieteellinen menetelmä perustuu falsifioitavuuden periaatteeseen, mikä tarkoittaa, että tieteellisten hypoteesien ja teorioiden on oltava muotoiltu niin, että ne voidaan mahdollisesti osoittaa vääräksi. Tämä oletus liittyy filosofi Karl Popperiin, joka väitti, että tieteelliset teoriat tulisi voida testata ja kyseenalaistaa empiiristen todisteiden avulla.

 4. Reduktionismi: Tieteellinen menetelmä käyttää usein reduktionistista lähestymistapaa, jossa monimutkaiset ilmiöt puretaan yksinkertaisempiin osiin niiden paremman ymmärtämisen vuoksi. Se olettaa, että järjestelmän perusosien ja mekanismien ymmärtäminen mahdollistaa syvemmän ymmärryksen kokonaisuudesta.

 5. Rationalismi: Tieteellinen menetelmä olettaa, että rationaalinen ajattelu ja looginen päättely ovat päteviä ja tehokkaita työkaluja tiedon hankkimisessa. Se arvostaa kriittistä ajattelua, hypoteesien muotoilua, loogista päättelyä ja evidenssiin perustuvaa päättelyä johtopäätösten tekemisessä.

 6. Progressivismi: Tieteellinen menetelmä perustuu uskoon, että tieteellinen tieto on edistyksellistä ja kasvaa ajan myötä iteratiivisten syklien kautta, jotka sisältävät havainnointia, kokeita ja hypoteesien testausta. Se olettaa, että uusi tieto rakentuu ja korjaa aikaisempaa ymmärrystä, johtaen parempaan luonnollisen maailman ymmärtämiseen.

On tärkeää huomata, että vaikka nämä oletukset tarjoavat filosofisen viitekehyksen tieteelliselle menetelmälle, ne eivät ole ehdottomia tai kyseenalaistamattomia. Ne ovat jatkuvan keskustelun ja uudelleenarvioinnin kohteena tieteenfilosofiassa. Silti ne ovat olennaisia muovaamaan modernin tieteen metodologiaa ja käytäntöjä.


Filosofia on siis oleellinen osa tieteellistä metodia. Uskonto toisaalta ei ole, mutta se voi kannustaa luonnon tutkimiseen. Tieteen tekemät havainnot voivat myös olla sopusoinnussa joidenkin teologisten näkemysten kanssa. Toisaalta tiede voi kumota joitakin uskonnollisia tai filosofisia näkemyksiä. Kun ihminen tutkii maailmankaikkeutta on kyseessä moniulotteinen hanke.Tieteellisen metodin rajoitukset


Tieteellinen metodi pyrkii minimoimaan epätäydellisyyden ja subjektiivisuuden vaikutuksia tutkimusprosessissa. Tämä tapahtuu useiden menetelmien avulla, kuten objektiivisten havaintojen kerääminen, tarkkojen mittausmenetelmien käyttö, systemaattinen tietojen analysointi ja kriittinen ajattelu.


Tieteellinen metodi pyrkii olemaan mahdollisimman objektiivinen ja luotettava tiedonhankinnan menetelmä. Tutkijat pyrkivät välttämään ennakkoluuloja, henkilökohtaista mieltymystä tai uskomuksia vaikuttamasta tutkimusprosessiin ja tuloksiin. Heidän tavoitteenaan on luoda testattavia hypoteeseja, suorittaa kontrolloituja kokeita, kerätä havaintoja ja analysoida tulokset objektiivisesti.


Vaikka tieteellinen metodi pyrkii eliminoimaan subjektiivisuuden, on tärkeää huomata, että tieteenharjoittajat itse ovat edelleen ihmisiä, jotka voivat olla alttiita ennakkoluuloille, virheille tai tulkinnan vääristymille. Siksi vertaisarviointi, tieteen avoimuus ja toistettavuus ovat tärkeitä osia tieteellisessä prosessissa. Muiden tutkijoiden tarkastelu ja replikointi auttavat vähentämään yksittäisen tutkijan mahdollisia virheitä ja varmistamaan tulosten luotettavuuden.


Tiede on itse asiassa jatkuvan kehityksen ja parantelun prosessi, jossa uusi tieto ja uudet löydökset voivat muuttaa aiempaa ymmärrystä. Tieteellinen metodi pyrkii parhaansa mukaan vähentämään epätäydellisyyttä ja subjektiivisuutta, mutta täydellisyyden saavuttaminen ei ole sen tavoite. Sen sijaan se tarjoaa järjestelmällisen ja objektiivisen lähestymistavan tiedon hankkimiseen ja ymmärtämiseen.Kysymykset, joihin tiede ei voi vastata


On myös kysymyksiä joihin tiede ei voi vastata kuten moraalia koskevat kysymykset. Tieteen avulla voidaan rakentaa atomipommi, mutta ei ratkaista sitä onko sen käyttäminen oikein vain väärin. Tähän ei ole olemassa mitään tieteellistä mittauslaitetta tai laboratoriokoetta. Ratkaisu perustuu päättelyyn joihin vaikuttavat esimerkiksi tieto, intuitio ja tunteet. Tiede voi toki tarjota tietoa, joka voi osaltaan auttaa moraalisten valintojen tekemisessä. Esimerkiksi rasistinen käytös ei ole rationaalisella tieteellisellä pohjalla, koska on olemassa vain yksi ihmisrotu, ihminen. Genomin tasolla olemme kaikki pohjimmiltaan samanlaisia. Tällä tavalla tieteen tarjoama tieto todellisuudesta voi epäsuorasti auttaa moraalisten valintojen tekemisessä. Ulkonäkö tai syntyperäperusteisen kansanmurhan suorittaminen atomipommilla ei olisi puolustettavissa geneettisestä näkökulmasta.


Kovin pitkälle ei pelkällä tieteellisellä metodilla kyllä moraalikysymyksissä silti pääse. Joissakin tapauksissa nimittäin tieteellinen tutkimus voi jopa antaa perusteet moraalittomaan toimintaan tai tehdä siitä jollain tavalla hyväksyttävämpää. Ajatellaan vaikka vapaan tahdon käsitettä. Kysymys siitä onko ihmisellä vapaa tahto jakaa mielipiteitä tutkijoiden keskuudessa. On tutkimusnäyttöä, joka viittaa siihen, että todellinen alkuperäinen valinta tapahtuu ennen kuin ihminen on siitä itse tietoinen. Tämä näyttäisis viittaavan siihen, että ihmisellä ei ole todellisuudessa vapaata tahtoa. Onko vapaa tahto siis tieteellisesti kumottu? Ei ole. Tiede ei ole yksiselitteisesti kumonnut tai vahvistanut vapaan tahdon olemassaoloa. Keskustelu vapaasta tahdosta jatkuu filosofian ja eri tieteenalojen risteyskohdassa.


Mutta kuvitellaanpa todellisuus jossa vapaata tahtoa ei ole. Silloin ei yksilön moraaliselle tilivelvollisuudelle ole lujaa perustaa. Geenit ja muut itsestä riippumattomat tekijät suorittivat rikoksen. Se, että päätin ryöstää pankin ei ollut minun päätökseni, vaan luonnollinen ja vastustamaton seuraus asioista, joihin en voinut itse vaikuttaa. Moraalinen tilivelvollisuus edellyttää vapaata moraalista toimijaa ja jos sellaista ei ole, on lain rikkomiseen liittyvä oikeudenkäynti todellisuudessa pelkkää näytelmää. Henkilökohtaisesti koen tällaisen determistisen maailmankuvan moraalisesti epätyydyttäväksi, mutta se mitä minä henkilökohtaisesti olen mieltä asioista ei luonnollisesti ole totuuden mittari. Minulla ei ole esittää tieteellisiä todisteita vapaan tahdon olemassaolon puolesta. Päätelmäni perustuu filosofisiin ja teologisiin näkökulmiin.Nykyisten tieteellisten teorioiden muinaisia prototyyppejä


Eräs mielenkiintoinen piirre tieteellisten teorioiden maailmassa on se kuinka vanhoja niiden perusajatukset joissakin tapauksissa ovat. Toki nämä teoriat ovat sittemmin saaneet lihaa luiden päälle, mutta kuitenkin mieleeni nousee väistämättä kysymys: Jos teoria alkoi aikoinaan filosofisena tai metafyysisenä pohdiskeluna onko se edelleenkin sitä? Onko jokin tällainen tieteellisenä esitetty teoria todella tieteellisesti lujalla pohjalla? Vai onko se vain filosofinen näkemys?


Tässä kohtaa täytyy heti sanoa, että teoria voi olla osittain oikeassa ja osittain väärässä. Mustavalkoista ja liian pelkistettyä ajattelua tulisi välttää kun etsitään totuutta. Joka tapauksessa useat moderneista tieteellisistä teorioista ja hypoteeseista ovat saaneet innoituksensa muinaisten filosofien ajatuksista ja pohdinnoista. Monet filosofiset pohdinnat ovat toimineet lähtökohtana tai antaneet ideoita myöhemmille tieteellisille teorioille.


Esimerkiksi alkuräjähdysteoria, joka on yksi kosmologian keskeisistä teorioista, juontaa juurensa antiikin filosofien ja astronomien pohdinnoista maailmankaikkeuden synnystä ja olemuksesta. Filosofisissa pohdinnoissa esiintyi ajatuksia maailmankaikkeuden syntymisestä ja sen rajattomuudesta, joista myöhemmin kehittyi alkuräjähdysteoria.


Multiversumi-hypoteesi, joka ehdottaa, että on olemassa useita universumeita tai ulottuvuuksia, saa myös vaikutteita filosofisista pohdinnoista. Ajatus useista maailmoista ja niiden olemassaolosta on ollut osa filosofisia keskusteluja jo antiikin ajasta asti.


Elämän alkusyntyä koskevat teoriat, kuten abiogeneesi ja kemiallinen evoluutio, ovat myös juontaneet juurensa filosofisiin kysymyksiin elämän synnystä ja sen alkuperästä. Filosofit ja tutkijat ovat vuosisatojen ajan pohtineet, miten elämä voisi syntyä elottomasta aineesta, ja näistä pohdinnoista on kehittynyt tieteellisiä teorioita.


Luonnonvalinta ja evoluutioteoria puolestaan ovat saaneet vaikutteita filosofian ja biologian yhteyksistä. Charles Darwinin evoluutioteoriaan liittyvät käsitteet kuten lajien muuntuminen ja luonnonvalinta perustuvat filosofisiin ajatuksiin elämän monimuotoisuudesta ja muuttumisesta ajan myötä.


On tärkeää huomata, että vaikka nämä tieteelliset teoriat voivat juontaa juurensa filosofisista pohdinnoista, ne ovat myös kehittyneet merkittävästi ja vahvistuneet empiirisen näytön ja tieteellisen tutkimuksen kautta. Tiede perustuu havaintoihin, kokeisiin ja toistettavuuteen, mikä erottaa sen filosofiasta. Kuitenkin filosofia ja tiede liittyvät läheisesti toisiinsa ja ne voivat tarjota toisilleen arvokkaita näkökulmia ymmärryksemme syventämiseksi maailmasta.


Esimerkkejä nykyteorioiden muinaisista juurista


Alkuräjähdys


Tässä on joitakin esimerkkejä muinaisten filosofien ja uskontojen alkuräjähdysajatuksista:


Antiikin kreikkalaiset filosofit:

 • Anaksimandros (610–546 eaa.) esitti, että maailmankaikkeus syntyi eräänlaisessa alkuräjähdyksessä ja että siitä kehittyi monia maailmoja.

 • Herakleitos (535–475 eaa.) piti maailmankaikkeuden luonnetta syklisenä ja uskoi, että kaikki syntyy tulesta ja tuhoutuu tulessa aina uudelleen (ekpyrosis).


Intialainen filosofia ja uskonnot:

 • Hindulaisuuden perinteessä on ajatus "shristi", joka kuvaa maailmankaikkeuden jatkuvaa syntyä ja tuhoutumista.

 • Hindu-filosofian "Nyaya" -koulukunnassa uskotaan, että maailma syntyi alkuräjähdyksen seurauksena.


Kiinalaiset filosofit:

 • Taoismin ajattelussa maailmankaikkeuden synty liittyy yin-yang-periaatteeseen, jossa vastakkaiset voimat synnyttävät maailman.


Monoteistiset uskonnot:

 • Juutalaisessa ja kristillisessä perinteessä luomiskertomukset viittaavat Jumalan luomaan maailmankaikkeuteen, jolla on alku.


On tärkeää huomata, että muinaiset filosofit ja uskonnot esittivät monenlaisia ajatuksia maailmankaikkeuden synnystä, ja nämä ajatukset vaihtelivat kulttuurien, aikakausien ja yksilöiden välillä. Alkuräjähdyksen kaltaisia käsitteitä ei kuitenkaan kuvattu tarkasti samalla tavalla kuin nykyaikaiset tieteelliset teoriat. Nykyaikainen alkuräjähdysteoria kehittyi vasta 1900-luvun alkupuolella Edwin Hubble'n havaintojen ja kosmologian tutkimuksen myötä.Multiversumi-hypoteesi


Muinaiset filosofit ja uskonnot ovat esittäneet joitakin ajatuksia, jotka voidaan verrata nykyiseen multiversumi-käsitteeseen. Vaikka multiversumin käsite on nykyaikainen tieteellinen konsepti, joitakin yhtäläisyyksiä voi löytää muinaisista ajattelutavoista. Tässä on joitakin esimerkkejä:


Antiikin kreikkalaiset filosofit:

 • Demokritos (noin 460–370 eaa.) ja Epikuros (341–270 eaa.) esittivät atomiopin, jonka mukaan maailmankaikkeus sisältää loputtomasti erilaisia atomien muodostamia maailmoja. Tämä voitaisiin nähdä alkuperäisenä multiversumi-ajatuksena.


Intialainen filosofia:

 • "Vedanta" -filosofiassa on käsite "Brahman", joka kuvaa ääretöntä ja ikuista todellisuutta. Brahmanin ajatellaan sisältävän monia maailmoja tai ulottuvuuksia, mikä muistuttaa multiversumin käsitettä. Hindukirjoituksissa on myös esitetty ajatuksia syntyvien ja kuolevien maailmankaikkeuksien loputtomasta syklistä.


Buddhalaisuus:

 • Buddhalaisuudessa on opetus "samsara", joka kuvaa jatkuvaa jälleensyntymistä ja eri olemassaolon tasoja. Samsaraan voi liittyä ajatus monista maailmoista tai ulottuvuuksista, joissa sielut voivat syntyä uudelleen.


On tärkeää huomata, että nämä ajatukset eivät ole suoraan yhteneväisiä modernin tieteen multiversumi-käsitteen kanssa. Nykyinen multiversumi-käsite perustuu lähinnä kosmologisiin ja fyysisiin havaintoihin ja teorioihin, kuten inflaatioteoriaan ja kvasaaritutkimukseen. Muinaisten ajattelijoiden näkemyksiä on tulkittava heidän omassa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan.Simulaatioteoria


Simulaatioteoria on nykyaikainen ajatus siitä, että maailmankaikkeus tai todellisuus, jossa elämme, voisi olla jonkinlainen tietokonesimulaatio. Vaikka simulaatioteoriaa ei suoraan esiinny muinaisissa filosofioissa tai uskonnoissa samassa muodossa kuin nykypäivän keskusteluissa, jotkin ajatukset voivat viitata samankaltaisiin teemoihin.

Muutamia esimerkkejä muinaisista ajattelutavoista, jotka voidaan liittää simulaatioteoriaan tai jotka sisältävät samankaltaisia teemoja:


Mayojen käsitys maailmankaikkeudesta:


Mayakulttuurilla oli monimutkainen käsitys maailmankaikkeudesta, jossa todellisuus oli hierarkkinen ja sisälsi erilaisia tasoja tai ulottuvuuksia. Mayat uskoivat, että todellisuus muodostui monista kerroksista tai peileistä, jotka heijastivat erilaisia todellisuuksia. Tämä voi olla vertailtavissa simulaation käsitteeseen, jossa on erilaisia tasoja tai ulottuvuuksia.


Hinduismi ja maya-käsite:


Hinduismi sisältää käsitteen "maya", joka tarkoittaa harhaa tai illuusiota. Maya viittaa siihen, että maailma, jossa elämme, on perimmäisellä tasolla harhaa tai petosta. Tämä ajatus voidaan tulkita samankaltaiseksi kuin simulaatioteorian näkemys siitä, että todellisuus voi olla illuusio tai jossain määrin keinotekoinen.


Kreikkalainen filosofia:

Platonin "Luolavertaus" voidaan tulkita simulaation kaltaiseksi ajatukseksi. Platon kuvaa, miten ihmiset elävät kiinni seinään sidottuina luolassa, näkemättä todellista maailmaa. Luolassa nähtävät varjot edustavat epätäydellistä ja vääristynyttä käsitystä todellisuudesta. Tämä voidaan tulkita simulaationa, jossa ihmiset elävät virtuaalisessa todellisuudessa, tietämättä siitä.


Skeptikkojen filosofia, kuten Pyrrhonismi, kyseenalaisti tietämisen mahdollisuuden ja korosti epävarmuutta. Heidän ajatuksensa epävarmuudesta ja illuusioista voivat liittyä simulaatioteorian teemoihin, jotka kyseenalaistavat todellisuuden luonteen.


Buddhalaisuus:

Buddhalaisuus käsittelee käsitettä "maya", joka tarkoittaa harhaa tai illuusiota. Buddhalaisuuden opetuksissa korostetaan, että todellisuus voi olla illuusio ja että ihmiset ovat sidoksissa kärsimykseen ja samsaraan, jatkuvan jälleensyntymisen kierteeseen. Tämä voi viitata simulaation kaltaisiin ajatuksiin, joissa todellisuus on harhaa tai keinotekoinen.


On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä yhtymäkohdat eivät ole suoria tai yksiselitteisiä. Ne edustavat pikemminkin samankaltaisia teemoja, kuten epätodellisuuden ja harhan ymmärtämistä, jotka voivat olla läsnä sekä simulaatioteoriassa että muinaisissa filosofisissa ja uskonnollisissa ajattelutavoissa. Simulaatioteoria on kuitenkin erityisesti nykyaikainen ajatus, joka on kehittynyt tietokonetieteiden ja tekoälyn myötä.Abiogeneesi


Abiogeneesi viittaa elämän syntymiseen ei-elollisista aineista. Vaikka abiogeneesi on nykyään tieteellisen tutkimuksen aihe, joillakin muinaisilla filosofeilla ja ajattelijoilla oli spekulatiivisia näkemyksiä elämän alkuperästä. On tärkeää huomata, että nämä ajatukset eivät perustuneet tieteelliseen todistusaineistoon, koska tieteellinen lähestymistapa elämän alkuperään kehittyi myöhemmin.

Muutamia esimerkkejä muinaisista juurista ja versioista abiogeneesille:


Antiikin kreikkalaiset filosofit:

 • Anaksimandros (610–546 eaa.) esitti ajatuksen, että elämä syntyi vedestä. Hän uskoi, että alkumuotoja, kuten kalaliskoja, kehittyi ensin vedessä ja myöhemmin siirtyi maalle.

 • Empedokles (n. 490–430 eaa.) esitti ajatuksen, että neljä peruselementtiä - maa, vesi, ilma ja tuli - olivat vastuussa elämän synnystä. Hän uskoi, että nämä elementit yhdistyivät eri tavoin, luoden erilaisia elämänmuotoja.


Intialainen filosofia:

 • Vaisheshika-oppisuunta hindulaisuudessa ehdotti, että elämä syntyi yksinkertaisista aineista, kuten maa- ja vesihiukkasista, jotka yhdistyivät monimutkaisemmiksi muodoiksi.


On tärkeää ymmärtää, että nämä muinaiset ajatukset eivät perustuneet empiiriseen tutkimukseen tai tieteellisiin todisteisiin. Ne olivat ennemminkin filosofisia pohdintoja elämän alkuperästä, jotka perustuivat havainnointiin ja spekulaatioihin. Nykyaikainen tieteellinen tutkimus abiogeneesistä perustuu monimutkaisempiin kemiallisiin prosesseihin, kuten RNA:n ja DNA:n esiasteiden muodostumiseen ja ensimmäisten solujen syntymiseen.Evoluutioteoria


Evoluutioteoria, joka selittää elämän monimuotoisuuden ja lajien kehittymisen, on nykyaikainen tieteellinen käsite, joka on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Vaikka muinaisilla ajattelijoilla ei ollut täysin kehittynyttä evoluutioteoriaa, joillakin oli prototyyppejä tai aavistuksia samankaltaisista ideoista.


Muutamia esimerkkejä muinaisista prototyypeistä evoluutioteorialle:


Antiikin kreikkalaiset filosofit:

 • Anaksimandros (610–546 eaa.) ehdotti, että elämä kehittyi asteittain yksinkertaisemmista muodoista monimutkaisempiin. Hän ajatteli, että ihmisten esi-isät olivat alun perin kalaliskon kaltaisia olentoja, jotka sitten kehittyivät monimutkaisemmiksi muodoiksi.

 • Empedokles (n. 490–430 eaa.) ehdotti ajatusta, että elämänmuodot syntyivät sattumalta erilaisten ominaisuuksien yhdistelmistä. Hän ajatteli, että osat eliöistä, kuten raajat, kehittyivät asteittain ja että elämänmuodot, joilla oli edulliset ominaisuudet, säilyivät paremmin.


Intialainen filosofia:

 • Nyaya-oppisuunta hindulaisuudessa sisältää ajatuksen, että lajit kehittyvät asteittain monimutkaisemmiksi. Heidän ajatuksensa perustuivat käsitykseen, että lajit olivat jatkuvassa muutoksessa ja että uudet ominaisuudet ilmestyivät ja vanhat hävisivät sukupolvien kuluessa.


Nämä muinaiset prototyypit eivät olleet täysin kehittyneitä evoluutioteorioita, kuten nykyiset teoriat. Ne heijastivat kuitenkin spekulatiivisia ajatuksia elämän monimuotoisuudesta ja kehityksestä. Nykyaikainen evoluutioteoria perustuu monimutkaisiin periaatteisiin, kuten luonnonvalintaan, perinnöllisyyteen ja mutaatioihin, ja se on kehittynyt laajan tieteellisen tutkimuksen tuloksena.


Jos vertaamme Darwinin teoretisointia muinaisten filosofien päätelmiin, voimme nähdä joitain samankaltaisuuksia heidän välillään. Sekä Darwin että muinaiset filosofit päättelivät elämän monimuotoisuuden kehittymisestä ajan kuluessa ja periytymisestä sukupolvelta toiselle.


Muinaiset filosofit saattoivat tehdä havaintoja luonnon monimuotoisuudesta ja nähdä erilaisia ominaisuuksia eri eliölajeilla. He saattoivat myös havaita, että nämä ominaisuudet saattoivat muuttua sukupolvien kuluessa. Samoin Darwin pohjasi havaintoihinsa elävien organismien monimuotoisuudesta, perinnöllisyydestä ja ympäristön vaikutuksesta lajien muunteluun.Charles Darwin.


Darwinin panos oli merkittävä siksi, että hän toi esille luonnonvalinnan käsitteen, joka selittää, kuinka tietyt ominaisuudet voivat lisääntyä tai vähentyä populaatiossa ajan myötä.


Darwinin teoria myös tarjosi perustan myöhemmälle tieteelliselle tutkimukselle ja kehitykselle. Nykyaikainen evoluutioteoria on edennyt huomattavasti Darwinin ajoista. Se on saanut tieteellisen pohjan genetiikan, molekyylibiologian ja paleontologian kehityksen myötä. Nykyään evoluutioteoria perustuu laajaan empiiriseen aineistoon ja moniin tarkkoihin tutkimuksiin.


Joten vaikka muinaiset filosofit saattoivat tehdä joitain samankaltaisia päätelmiä elämän monimuotoisuudesta ja sen kehityksestä, Darwinin panos oli huomattava, koska hän kehitti evoluutiosta tieteellisen teorian ja esitti sen laajalle yleisölle. Hänen teoriansa on edelleen perusta modernille evoluutioteorialle.Mikä on näiden teorioiden nykytila?


Jotta voisimme arvioida edellä mainittujen teorioiden uskottavuutta tai vahvuutta täytyy meidän ensin ymmärtää hyvän tieteellisen teorian tunnuspiirteet. Nimittäin tieteellinen teoria ei ole "vain teoria", vaan sen täytyy täyttää tietyt kriteerit.


Vahva tieteellinen teoria voidaan tunnistaa useista tunnuspiirteistä, jotka vahvistavat sen uskottavuutta ja tieteellistä perustaa. Seuraavassa on joitakin keskeisiä tunnuspiirteitä vahvalle tieteelliselle teorialle:

 1. Empiirinen tuki: Vahva tieteellinen teoria perustuu laajaan ja monipuoliseen empiiriseen evidenssiin. Se tukeutuu havaintoihin, mittauksiin, kokeisiin ja toistettaviin tuloksiin. Tämä tuki perustuu luotettaviin ja päteviin tietolähteisiin.

 2. Selitysvoima: Vahva tieteellinen teoria kykenee selittämään laajan valikoiman havaintoja, ilmiöitä ja tapahtumia. Se pystyy tarjoamaan johdonmukaisen ja yhtenäisen selityksen monimutkaisille ilmiöille ja niiden välisille suhteille.

 3. Ennustusvoima: Vahva tieteellinen teoria kykenee tekemään tarkkoja ennusteita, jotka voidaan testata empiirisesti. Se pystyy ennustamaan uusia ilmiöitä, käyttäytymistä tai tapahtumia, jotka voidaan sitten vahvistaa tai kumota kokeellisesti.

 4. Testattavuus: Vahva tieteellinen teoria voidaan testata objektiivisilla menetelmillä ja sen tulokset voidaan toistaa riippumatta tutkijasta. Se tarjoaa konkreettisia ja mitattavissa olevia tapoja, joilla voidaan vahvistaa tai kumota sen pätevyys.

 5. Falsifioitavuus: Vahva tieteellinen teoria on falsifioitavissa eli sen väitteitä voidaan kumota, jos havainnot tai kokeelliset tulokset ovat ristiriidassa sen ennusteiden tai odotusten kanssa. Se on altis testaamiselle ja avoin uusille tiedoille ja näkökulmille.

 6. Laaja tieteellinen konsensus: Vahva tieteellinen teoria on hyväksytty ja tuettu laajalti tieteellisessä yhteisössä. Se on käynyt läpi vertaisarviointiprosessin, jossa asiantuntijat arvioivat sen pätevyyttä ja vahvistavat sen tieteellistä perustaa.

On tärkeää tiedostaa, että vahva tieteellinen teoria ei ole lopullinen tai ehdoton totuus, vaan se perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja evidenssiin. Tieteellinen tutkimus on jatkuvaa ja uusia havaintoja ja tuloksia voidaan aina ottaa huomioon teorian kehittämiseksi tai muuttamiseksi.


Lisäksi täytyy ymmärtää hypoteesin ja teorian väliset erot.


Hypoteesi:

 • Hypoteesi on alustava selitys tai ehdotus, joka perustuu tiettyihin havaintoihin, oletuksiin tai ennusteisiin.

 • Se on testattavissa oleva väite tai ennuste, jota voidaan tutkia empiirisesti.

 • Hypoteesi on alustava ja ennakoiva, ja sen tarkoituksena on tarjota selitys tai ennustus tietystä ilmiöstä tai tapahtumasta.

 • Hypoteesia voidaan testata kokeellisesti tai tutkimalla olemassa olevaa dataa ja evidenssiä.

 • Jos hypoteesi saa tukea vahvasta empiirisestä evidenssistä ja se kestää monia testejä, se voi kehittyä edelleen ja muuttua tieteelliseksi teoriaksi.

Teoria:

 • Tieteellinen teoria on laajempi ja vakiintuneempi kuin hypoteesi.

 • Se on laaja ja kattava selitysmalli, joka perustuu moniin empiirisiin tutkimuksiin, havaintoihin ja testauksiin.

 • Teoria tarjoaa yhtenäisen ja johdonmukaisen viitekehyksen useille ilmiöille tai tapahtumille.

 • Se voi sisältää monia hypoteeseja, jotka on testattu ja tuettu empiirisesti.

 • Tieteellinen teoria on usein hyväksytty ja tunnustettu tieteellisessä yhteisössä, ja se voi toimia perustana tieteelliselle työlle ja tutkimukselle.

 • Vaikka termi "teoria" saattaa joskus vihjata epävarmuuteen tai epäselvyyteen, tieteellinen teoria on vankka ja luotettava selitysmalli, joka perustuu vahvaan empiiriseen evidenssiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hypoteesi on alustava ja testattavissa oleva väite tai ennuste, kun taas teoria on laaja ja kattava selitysmalli, joka perustuu moniin tutkimuksiin ja havaintoihin. Hypoteesi voi kehittyä teoriaksi, jos se saa tukea ja kestää monia testejä.


Entä aiemmin mainitut teoriat? Edellä mainitut teoriat vaihtelevat hypoteettisesta spekulaatiosta hyvään tieteelliseen teoriaan.


Esimerkiksi sille, että maailmankaikkeudella on ollut alku on olemassa hyviä todisteita. Kun taas multiversumi ja simulaatioteoria ovat todistamattomia hypoteesejä.


Samoin abiogeneesi on teoriana kaukana hyvästä tieteellisestä teoriasta. Elämän alkuperälle ei ole löydetty selitystä. Asian parissa on toki tehty paljon tutkimuksia ja kokeita, joissa on syntynyt joitakin mielenkiintoisia tuloksia. Laboratoriossa on onnistuttu saamaan aikaan molekyylejä kokeissa, joissa on jäljitelty oletettuja varhaisen maan olosuhteita. Nämä tulkitaan usein positiiviseksi todisteeksi sen puolesta, että luonnon lakien vaikutuksesta oikeissa olosuhteissa voisi syntyä elämän kannalta tärkeitä molekyylejä.


Koetulokset ovat mielenkiintoisia, mutta kokeisiin liittyy joitakin ongelmia. Yksi ilmeinen ongelma on tutkijoiden osuus toivotun lopputuloksen aikaansaamisessa. Abiogeneesi on ohjaamaton ja itsestään luonnossa tapahtuva kemiallisten reaktioiden sarja. Näin ollen koe, jossa kemisti ohjaa tapahtumien kulkua ei edusta abiogeneesiä, vaan osoittaa toteen sen, että älykäs kemisti voi laboratoriossa syntetisoida molekyylejä.


Elämän alkuperän selvittämisessä on vielä melkoinen työmaa jäljellä.

Entä elämän monimuotoisuuden kehittyminen? Onko evoluutioteoria vahva tieteellinen teoria?Näkökulmia evoluutioteoriaan


Entä evoluutioteoria? Ensinnäkin evoluutioteoria ei ole vain yksi teoria, vaan siitä on erilaisia versioita. Tunnetuin ja laajimmin hyväksytty evoluutioteoria on niin sanottu moderni synteesi. Moderni synteesi juontaa juurensa Charles Darwinin ajatuksiin. Teoriassa keskeisimpänä evolutiivisena mekanismina toimii sattumanvaraisten mutaatioiden tarjoamien raaka-aineiden pohjalta tapahtuva luonnon valinta. Teorian mukaan tälla tavalla syntyvien muutosten kumulatiivinen vaikutus on johtanut koko elämän monimuotoisuuden kehittymiseen. Teoriassa tärkeää osaa näyttelee siis ajatus vähitellen kasaantuvista muutoksista hyvin pitkien ajanjaksojen kuluessa. Kuulostaa loogiselta, että todella pitkän ajan kuluessa organismit voisivat vähitellen muuntua erilaisiksi mutaatioiden kasaantuessa ja luonnon jättäessä eloon ne yksilöt ja populaatiot, joissa muutokset ovat edesauttaneet elinympäristöön sopeutumista.


Mutta täyttääkö moderni synteesi hyvän tieteellisen teorian kriteerit? Tästä on esitetty erilaisia mielipiteitä ja en halua puuttua asiaan suoraan. Sen sijaan olen kiinnostunut enemmän siitä, että onko teoria totta ja mitkä ovat vakavastiotettavia vaihtoehtoja. Teoriahan voi olla hyvä ja perustua tieteen keinoin kerättyyn todistusaineistoon, mutta olla silti väärä tai osittain väärä.


Darwinin teoriaan perustuva moderni synteesi on selvästi osittain totta. Nykytiedon valossa on selvää, että geenimutaatiot saavat aikaan muutoksia eliöissä. Kiistanalainen asia on se, että missä kulkee muutosten rajat. Evoluutioteoriaan sisältyy kaksi puolta, joista toinen johtaa toiseen. Ne ovat mikroevoluutio ja makroevoluutio. Mikroevoluutio tarkoittaa pienempiä muutoksia ja makroevoluutio näiden pienten muutosten kumulatiivista vaikutusta eli sitä, että toinen eliötyyppi muuttuu aivan uudenlaiseksi eliötyypiksi.


Mikroevoluutiota havainnollistaa ihmisten suorittama rotujalostus, vaikka se ei ole täysin sama asia kuin luonnon valinnan aikaansaama 'rotujalostus'. Koiria on monenlaisia ja kaikki perustuvat suden geeniperimään. Eli on täysin selvää, että luonnossa tapahtuu muuntelua, jotka perustuvat geneettisiin mekanismeihin. Mutta sillä on rajansa. Koirat ovat koiria vaikka ne poikkeaisivat paljonkin toisistaan. Samoin näyttää olevan silloinkin kun ihminen ei puutu asioihin. Eliöryhmillä tai lajeilla näyttää olevan empiiriset rajat, joita ei voida ylittää minkään tähän mennessä tunnetun luonnollisen mekanismin avulla.Koirissa on isoa vaihtelua.


On siis empiirisesti havaittu, että tämän tason muutoksia tapahtuu, kun taas makrotason muutoksia ei ole empiirisesti havaittu. Eikä makrotason evoluutiolle ole löydetty täysin tyydyttävää mekanismia. Siksi monet tiedemiehet ovat esittäneet toiveensa nykyisen teorian päivittämisestä. Perinteistä evoluutioteoriaa kritisoivat siis myös evoluutiajatuksen kannattajat. Kyse ei siis ole mistään mustavalkoisesta tiede vastaan kreationismi sodasta. Voimme unohtaa kreationismin kokonaan ja pysyä evoluutioajatusta kannattavissa tiedemiehissä sekä näkökulmissa ja kyseenalaistaa silti perinteisen evoluutioteorian järkevin perustein. Esimerkiksi luonnollisen geneettisen teknisen suunnittelun teorian (Natural Genetic Engineering) kannattajilla on vakavastiotettavia näkökulmia ja vasta-argumentteja. Teorian tunnetuimpiin kannattajiin kuuluvat James A. Shapiro ja Denis Noble.


Natural genetic engineering on yksi evoluution selitysmalleista, joka korostaa geneettisen informaation muokkaamisen ja uudelleenjärjestelyn roolia evoluutiossa. Sen mukaan evoluutio ei perustu pelkästään sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan vaikutukseen, vaan elävät organismit kykenevät myös aktiivisesti muokkaamaan omaa geneettistä materiaaliaan.


Natural engineering teoria perustuu ajatukseen, että solujen ja eliöiden sisäiset mekanismit, kuten geenien siirtäminen, kopiointi, leikkaaminen ja liittäminen, voivat tuottaa uusia geneettisiä variaatioita ja järjestelyjä nopeasti ja suunnitelmallisesti. Tämä mahdollistaa uusien ominaisuuksien ilmaantumisen ja monimutkaisten geneettisten verkostojen kehittymisen lyhyessä ajassa.


Teorian mukaan geneettisen informaation muokkaaminen tapahtuu useiden molekyylien, kuten entsyymien ja DNA:n siirtäjäelementtien avulla. Nämä molekyylit voivat toimia kuin luonnolliset "työkalut", jotka mahdollistavat geneettisen materiaalin uudelleenjärjestelyn ja muokkauksen. Tällä tavoin eliöillä on mahdollisuus tuottaa nopeasti uusia geneettisiä ominaisuuksia ja sopeutua ympäristön muutoksiin.


Natural engineering teoria tarjoaa vaihtoehtoisen näkökulman evoluutioon, jossa korostetaan elävien organismien kykyä itse muokata ja ohjata omaa geneettistä materiaaliaan. Tämä näkemys ei kuitenkaan ole laajalti hyväksytty tieteellisessä yhteisössä, ja se on edelleen aktiivisen keskustelun kohteena. Tarvitaan lisää tutkimusta ja empiiristä evidenssiä, jotta voidaan arvioida tarkemmin natural engineering teorian merkitystä evoluution ymmärtämisessä.


Perinteiselle evoluutioteorialle löytyy muitakin hyviä kilpailjoita, kuten Älykkään suunnittelun teoria. Asian ydin on se, että vaikka ehkä tällä hetkellä tieteen konsensus voi kannattaa perinteistä teoriaa, ei sen asema elämän muotojen kehittymistä selittävänä teoriana ole kiistaton. Järkevä ihminen ottaa huomioon tiedemiesten taholta tulleen kritiikin. On yksinkertaisesti väärin ja harhaanjohtavaa esittää perinteinen evoluutiomalli kiistattomana faktana. Jotkin asiat teoria selittää tyydyttävästi, mutta teoriassa on myös vakavia puutteita.Mitä teoriaa minä kannatan?


Ehkä olet kiinnostunut kuulemaan mitä teoriaa minä kannatan. Minusta Älykkään suunnittelun teorian argumentit kuulostavat kaikkein vakuuttavimmilta. Samalla minun täytyy tunnustaa, että olen vakaumuksellinen kristitty. Joten minulla on kognitiivinen ennakkomieltymys teorioita ja todisteita kohtaan, jotka vahvistavat raamatullista maailmankuvaani.


Älykkään suunnittelun teoriaa ei muuten pidä sekoittaa kreationismiin, eikä myöskään kristillisyyttä pidä automaattisesti yhdistää kreatonismiin. Arkipuheen stereotypiassa kreationismilla tarkoitetaan fundamentalistista näkemystä, jossa Raamatun luomiskertomusta tulkitaan äärimmäisen kirjaimellisesti. Tämän tulkinnan mukaan luomiskertomuksen luomispäivät olivat kirjaimellisia 24-tuntisia päiviä. Todellisuudessa kreationisteja on monenlaisia, eivätkä kaikki kannata tätä kirjaimellista tulkintaa ja siihen he esittävät hyviä raamatullisia perusteita. Esimerkiksi sen, että luomiskertomuksen mukaan 7. päivä jatkuu edelleen, joten muutkin päivät saattoivat olla hyvin pitkiä ajanjaksoja. Lisäksi Raamatun heprean päivää tarkoittava sana "yom" on monimerkityksinen ja asiayhteydestä riippuen sillä tarkoitetaan eripituisia ajanjaksoja. Aivan kuten muissakin kielissä sanojen merkitykset vaihtelevat kontekstin mukaan. Siksi minkä tahansa tekstin tulkinta vaatii aina laajemman kokonaisuuden huomioimista.


Älykkään suunnittelun teorialla ei ole suoranaisesti mitään tekemistä Raamatun tai uskonnon kanssa. Kyseessä on tieteelliseen metodiin perustuva tulkinta todisteista, jonka mukaan luonnon spesifit monimutkaiset funktionaaliset järjestelmät, rakenteet ja informaatio ovat parhaiten selitettävissä älykkäällä suunnittelulla. Toisin sanottuna maailmankaikkeus ja elämä ovat kehittyneet jonkinlaisen älyllisen ajatustoiminnan ja ohjauksen kautta. Puhtaimmillaan teoria ei ota kantaa siihen kuka tai mikä tuo Älykkyys on. Teorian kannattajien joukossa on teistejä ja agnostikkoja sekä myös jotkut ateistit ovat osoittaneet sympatiaa teoriaa kohtaan tunnustaen sen sisältävän hyviä tieteellisiä argumentteja. Teorian päätelmät ovat toki täysin johdonmukaisia teismin kanssa, joten ei ole mikään yllätys, että monet teorian tunnetuimmista kannattajista ovat teistejä. On valitettavaa, että jotkut teorian kriitikot kritisoivat useimmiten olkinukkeversiota siitä ja samaistavat sen virheellisesti kreationismiin tai uskontoon. Todellisuudessa älykkään suunnittelun teoria johdetaan oikeista empiirisistä tieteellisistä todisteista. Se ei ole uskoon perustuvaa vaan perustuu rationaaliseen päättelyyn.


Mitä näkemystä siis kannatan? Kannatan älykästä suunnittelua ja identifioin tuon Suunnittelijan Raamatun Luoja Jumalaksi. Mitä tulee luomiseen liittyvien ajanjaksojen pituuksiin ja joihinkin muihin yksityiskohtiin minulla ei ehdotonta kantaa. Luomiskertomuksen ydinsanoma on se, että on olemassa Luoja, joka on maailmankaikkeuden suvereeni hallitsija ja ansaitsee siksi sekä kunnian luomistöistään, että luomustensa rakkauteen perustuvan tottelevaisuuden ja palvonnan. Tämä on seikka josta olen eniten kiinnostunut luomiskertomuksessa. Muut asiaan liittyvät piirteet ovat mielenkiintoisia ja jossain määrin avoimia erilaisille vaihtoehdoille. Luotan siihen, että yksityiskohdat selviävät aikanaan.


Raamatun luomiskertomusta ei pitäisi lukea ja tulkita hätäisesti.


Koska luomiskertomus ei esitä teknistä tieteellistä selostusta tapahtumista ja sen ilmaisutapa, jättää tilaa erilaisille mahdollisuuksille on turha olla superdogmaattinen yksityiskohtien suhteen. Luomiskertomuksessa ei kuitenkaan ole mitään mikä olisi ehdottomasti ristiriidassa monien tieteen tekemien merkittävien havaintojen kanssa. Maailmankaikkeus voi hyvinkin olla miljardeja vuosia vanha ja samoin maapallo. Ihmiskunnan alkupistettä en kuitenkaan venyttäisi niin pitkälle kuin tutkijat tavallisesti tekevät. Tieteellisistä iänmääritysmenetelmistä on esitetty aiheellisia kysymyksiä ja suhtaudun iänmäärityksiin pienellä varauksella. Mutta en ole iänmääritysmenetelmien asiantuntija, joten näkemykseni perustuvat tässä tapauksessa enemmän muihin seikkoihin kuten Raamatun luotettavuuteen muissa asioissa ja piirteisiin, jotka osoittavat sen sisältävän ihmisten kyvyt ylittävää tietoa.


Jos sinulle heräsi kysymyksiä aiheesta voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse. Sähköpostiosoitteeni on tuomastuimala@yahoo.com


Raamattu on erikoisalaani ja minulla on sen tutkimisesta yli 15 vuoden kokemus. Toimin myös vapaaehtoisena opetustehtävissä erään hengellisen järjestön yhteydessä Raamatun opettajana. Toimenkuvaani kuuluu auttaa ketä tahansa vilpitöntä totuuden etsijää Raamatun tutkimisessa ja sen ymmärtämisessä. Autan sinua mielelläni!


Ei muuta tällä kertaa.


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

bottom of page