top of page

Logiikka: Ajattelun taustavoima

Hei! Logiikka on tieteen ja filosofian haara, joka tutkii päättelyn periaatteita, argumentaation pätevyyttä ja totuudenmukaisuuden rakenteita. Se keskittyy erityisesti siihen, miten väitteet ja väitelauseet liittyvät toisiinsa ja millä perusteilla voimme katsoa jonkin väitteen seuraavan toisista väitteistä.
Tässä muutamia logiikan keskeisiä osa-alueita:

 1. Deduktiivinen logiikka: Tämä on perinteisin logiikan muoto, jossa pyritään saavuttamaan ehdottoman varmoja johtopäätöksiä annetuista lähtöoletuksista (premisseistä). Deduktiivisessa päättelyssä, jos premissit ovat tosia ja päättely on pätevä, johtopäätöksen on oltava tosi.

 2. Induktiivinen logiikka: Tässä päättelyn muodossa yleisiä johtopäätöksiä tehdään yksittäisistä havainnoista tai esimerkeistä. Induktiivinen päättely ei ole yhtä "varmaa" kuin deduktiivinen, mutta se on välttämätöntä tieteellisessä ajattelussa ja arkielämän pohdinnoissa.

 3. Propositionaalinen logiikka: Tämä tutkii lauseiden välisten yhteyksien totuusarvoja ja niiden yhdistelmiä operaattorien, kuten "ja", "tai", "ei", kautta.

 4. Predikaattilogiikka: Tämä on monimutkaisempi logiikan haara, joka tutkii objekteja ja niiden ominaisuuksia sekä suhteita muihin objekteihin.


Logiikan historia ulottuu antiikin Kreikkaan, ja luultavasti tavalla tai toisella ihmiskunnan alkuun, mutta sitä on kehitetty ja laajennettu merkittävästi modernilla ajalla, erityisesti 20. vuosisadalla.


Logiikan merkitys on laaja-alainen, ja se on keskeinen osa monia tieteenaloja, erityisesti matematiikkaa, filosofiaa ja tietojenkäsittelytiedettä. Logiikkaa käytetään myös arjessa, kun teemme päätöksiä ja arvioimme argumenttien pätevyyttä.

Esimerkkejä eri päättelytavoistaDeduktiivinen logiikka


Deduktiivinen logiikka tai deduktio on päättelytapaa, jossa yleisistä periaatteista johdetaan erityisiä johtopäätöksiä. Jos lähtöoletukset (premissit) ovat tosia ja päättely on validia, deduktiivisesti saatu johtopäätös on myös tosi.


Tässä on klassinen esimerkki deduktiivisesta päättelystä:

Premissi 1: Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia.

Premissi 2: Sokrates on ihminen.

Johtopäätös: Sokrates on kuolevainen.


Tässä deduktiivisessa päättelyssä, jos hyväksymme molemmat premissit tosina, johtopäätös on välttämättä myös tosi. Deduktiivista logiikkaa käytetään usein tieteessä, matematiikassa ja filosofiassa saamaan absoluuttisen varmoja johtopäätöksiä, kunhan lähtöoletukset ovat tosia ja päättely on validia.Induktiivinen logiikka


Induktiivinen logiikka perustuu havaintoihin tai kokemuksiin ja yleistää niiden perusteella. Toisin kuin deduktiivisessa logiikassa, joka pyrkii saavuttamaan varmoja johtopäätöksiä, induktiivinen logiikka johtaa todennäköisiin johtopäätöksiin.


Esimerkki induktiivisesta logiikasta:

Havainto: Aamulla taivas on pilvessä.

Havainto: Joka kerta kun taivas on ollut pilvessä aamulla, on sateen mahdollisuus ollut suurempi.

Johtopäätös: Koska taivas on pilvessä tänä aamuna, on todennäköistä, että tänään sataa.


Tässä esimerkissä yksittäisten havaintojen perusteella tehdään yleistys sateen todennäköisyydestä. Induktiiviset johtopäätökset eivät ole aina sataprosenttisen varmoja, mutta ne voivat antaa meille käytännöllisiä keinoja arvioida tulevia tapahtumia tai tehdä päätöksiä epävarmoissa tilanteissa.Propositionaalinen logiikka


Propositionaalinen logiikka, tai lauselogiikka, käsittelee lauseita ja niiden totuusarvoja. Se on kuin matematiikkaa, mutta lauseiden kanssa.


Kuvitellaan, että meillä on kaksi lausetta:


A: "On päivä." B: "Lamppu on päällä."


Näitä lauseita voidaan yhdistellä eri tavoilla:

 1. JA "On päivä JA lamppu on päällä." Molempien lauseiden on oltava tosia, jotta yhdistelmä on tosi.

 2. TAI "On päivä TAI lamppu on päällä." Vain toisen lauseen tarvitsee olla tosi, jotta yhdistelmä on tosi.

 3. EI "Ei ole päivä." Tämä kääntää lauseen päinvastaiseksi. Jos "On päivä" on tosi, "Ei ole päivä" on epätosi.

Käytännössä propositionaalinen logiikka antaa meille työkaluja arvioida, ovatko yhdistetyt lauseet tosia vai epätosia, riippuen alkuperäisten lauseiden totuusarvoista.


Miksi logiikkaa tulisi ymmärtää ja mitä hyötyä siitä on?


Logiikka, joka käsittää järjestelmällisen ajattelun ja päättelyn periaatteet, on olennainen osa ihmisen kognitiivista työkalupakkia. Ymmärtämällä logiikan periaatteet voimme tehdä parempia päätöksiä, arvioida kriittisesti informaatiota ja kommunikoida tehokkaammin. Seuraavassa tarkastellaan syitä, miksi logiikkaa tulisi ymmärtää ja mitä konkreettista hyötyä siitä voi saada.

 1. Parempi päätöksenteko: Monissa elämän tilanteissa meidän on arvioitava erilaisia argumentteja ja tehtävä päätöksiä niiden perusteella. Olipa kyse sitten suurista elämänvalinnoista tai arjen pienistä päätöksistä, logiikan ymmärtäminen auttaa meitä arvioimaan, mitkä perustelut ovat vahvoja ja mitkä heikkoja.

 2. Kriittinen ajattelu: Maailma on täynnä informaatiota, ja erityisesti digitaalisessa ympäristössä meitä pommitetaan jatkuvasti erilaisilla väitteillä. Logiikan tuntemus auttaa meitä arvioimaan näitä väitteitä kriittisesti, tunnistamaan virhepäätelmät ja välttämään harhaanjohtavat argumentit.

 3. Vahvemmat argumentit: Oli kyseessä sitten akateeminen essee, liike-elämän neuvottelu tai väittely ystävien kesken, logiikan periaatteiden hallinta tekee argumenteistamme vakuuttavampia ja johdonmukaisempia.

 4. Selkeämpi kommunikointi: Logiikan avulla voimme rakentaa ajatuksemme selkeämmin ja perustella näkemyksemme tehokkaammin. Tämä parantaa kommunikaatiotaitojamme sekä henkilökohtaisissa että ammatillisissa suhteissa.

 5. Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen: Monet nykyajan haasteet ovat monimutkaisia ja monitahoisia. Logiikka antaa meille työkalut näiden ongelmien hajottamiseen pienempiin osiin ja niiden systemaattiseen läpikäymiseen.

 6. Itsetuntemus ja omien uskomusten arviointi: Logiikan avulla voimme myös arvioida omia uskomuksiamme ja ajatusmallejamme. Tämä voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin itseämme ja muokkaamaan omia ajattelutapojamme.

 7. Opiskelu ja elinikäinen oppiminen: Monet tieteelliset ja matemaattiset konseptit perustuvat logiikan periaatteisiin. Sen ymmärtäminen auttaa opiskelijoita ja elinikäisiä oppijoita omaksumaan uutta tietoa ja yhdistämään sen jo olemassa olevaan tietoon.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että logiikka on kuin lihas, jota tulisi säännöllisesti harjoittaa. Sen vahvistaminen voi johtaa selkeämpään ajatteluun, parempaan päätöksentekoon ja tehokkaampaan kommunikointiin. Kuten monissa muissa taidoissa, logiikassakin tarvitaan jatkuvaa harjoittelua ja oppimista.


Loogisen päättelyn taidoista on hyötyä myös kuvataiteilijoille, sillä piirtäminen ja maalaaminen sisältää paljon ongelmanratkaisua.


Iloitaan järjen lahjasta ja käytetään sitä hyvin!


Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä

Comments


bottom of page