top of page

Taiteen tekemisen vaikutus ihmisen hyvinvointiin

Hei! Taide ei ole pelkästään visuaalinen nautinto tai luovuuden ilmaisua, vaan sillä on myös merkittäviä vaikutuksia ihmisen aivoihin, hormonitoimintaan ja kehoon. Tutkimukset ovat osoittaneet, että taiteen tekeminen voi parantaa hyvinvointia monin eri tavoin. Tässä artikkelissa tarkastelemme näitä taiteen tärkeimpiä positiivisia vaikutuksia.

1. Aivojen aktivaatio ja neuroplastisuus


Aivojen aktivaatio ja neuroplastisuus ovat keskeisiä osa-alueita, joihin taiteen tekeminen voi vaikuttaa. Kun harrastelija keskittyy taiteen tekemiseen, aivot aktivoituvat monilla eri alueilla samanaikaisesti. Esimerkiksi maalaaminen voi vaatia hienomotorisia taitoja, kuten tarkkoja siveltimen tai veitsen liikkeitä, mikä aktivoi motorisia alueita aivoissa.


Taiteen tekeminen voi myös stimuloida sensorisia alueita aivoissa. Kosketellessamme erilaisia taiteen materiaaleja tai tuntiessamme erilaisten työkalujen painon ja rakenteen, aistimme aktivoituvat. Tämä sensorinen stimulaatio voi johtaa hermosolujen aktiivisuuden lisääntymiseen ja hermoverkostojen vahvistumiseen.

Luovuuden alueet aivoissa saavat myös merkittävää aktivaatiota taiteen tekemisen kautta. Kun harrastelija käyttää mielikuvitustaan ja luovia ajattelutaitojaan luodessaan taideteosta, aivojen luovuuteen liittyvät alueet, kuten oikea aivopuolisko, aktivoituvat voimakkaasti. Tämä stimulaatio voi johtaa uusien ideoiden syntymiseen, uusiin yhteyksiin aivojen hermosolujen välillä ja luovuuden kehittymiseen.


Lisäksi taiteen tekemisen säännöllinen harjoittaminen voi vaikuttaa aivojen neuroplastisuuteen. Neuroplastisuus tarkoittaa aivojen kykyä muokata hermoratoja ja muuttaa toimintaa. Toistuva taiteen tekeminen luo uusia hermoratoja ja vahvistaa olemassa olevia. Tämä voi parantaa tiedonkäsittelyä, oppimista ja muistia sekä edistää kykyä sopeutua uusiin haasteisiin. Neuroplastisuuden kautta taiteen tekeminen voi siis vaikuttaa aivojen toimintaan ja rakenteeseen.


On tärkeää huomata, että nämä neurologiset ja fysiologiset vaikutukset voivat vaihdella yksilöittäin ja riippuvat taiteen tekemisen määrästä, säännöllisyydestä ja intensiteetistä. Säännöllinen harjoittelu ja jatkuva taiteen tekeminen voivat tuoda enemmän hyötyjä aivojen toimintaan ja kehitykseen.2. Dopamiinin vapautuminen ja palkitsevuuden tunne


Kun harrastelija keskittyy taiteen tekemiseen ja kokee onnistumisen hetkiä, dopamiinia vapautuu aivoissa. Dopamiini on keskeinen neurotransmitteri, joka liittyy mielihyvään, palkitsevuuteen ja motivaatioon. Sen vapautuminen voi aiheuttaa positiivisia tunteita, kuten iloa, tyytyväisyyttä ja innostusta.


Taiteen tekeminen tarjoaa mahdollisuuden uppoutua luovaan prosessiin, jossa harrastelija käyttää mielikuvitustaan, tutkii erilaisia materiaaleja ja ilmaisee itseään visuaalisesti. Tämä prosessi voi olla erittäin palkitseva ja antaa tunteen saavutuksesta, kun taideteos alkaa hahmottua tai kun onnistuu välittämään haluamansa viestin visuaalisesti. Nämä onnistumisen hetket voivat johtaa dopamiinin vapautumiseen aivoissa, mikä lisää palkitsevuuden tunnetta ja vahvistaa taiteen tekemisen positiivista kierrettä.Palkitsevuuden tunne ja dopamiinin vaikutus voivat olla voimakkaampia, kun taiteen tekeminen koetaan itsenäisenä ja sisäisenä motivaation lähteenä. Tämä tarkoittaa, että harrastelija tekee taidetta omasta halustaan, nauttii prosessista ja kokee luovuuden iloa ilman ulkoisia paineita tai odotuksia. Sisäisen motivaation lähteenä toimiminen voi tehdä taiteen tekemisestä entistä palkitsevampaa ja tuoda syvemmän tyydytyksen tunteen.


On tärkeää huomata, että dopamiinin vaikutus ja palkitsevuuden tunne voivat vaihdella yksilöittäin. Jotkut harrastelijat saattavat kokea voimakkaamman dopamiinireaktion taiteen tekemisestä kuin toiset. Lisäksi dopamiinin vaikutus voi olla vuorovaikutuksessa muiden tekijöiden, kuten ympäristön, persoonallisuuden ja oppimisen kanssa.


Kokonaisuudessaan dopamiinin vapautuminen taiteen tekemisen aikana voi tarjota harrastelijoille palkitsevuuden tunnetta, motivaatiota ja iloa. Tämä voi vahvistaa taiteen tekemisen merkitystä ja kannustaa jatkamaan luovaa prosessia.3. Flow-kokemus


Kuvataiteen tekeminen tarjoaa monia mahdollisuuksia saavuttaa Flow-kokemus, joka on intensiivinen ja täysin uppoutunut tila, jossa aika tuntuu pysähtyneen ja henkilö kokee suurta keskittymistä ja nautintoa tekemisestään. Seuraavassa kuvataan, miten kuvataiteen tekeminen voi edesauttaa Flow-kokemuksen syntymistä:

  1. Selkeät tavoitteet: Kuvataiteen tekeminen alkaa yleensä selkeillä tavoitteilla, kuten luoda tietynlainen kuva tai ilmaista tietty tunne. Tavoitteiden asettaminen auttaa keskittymään ja suuntaamaan energian kohti tiettyä päämäärää, mikä edesauttaa Flow-tilan syntymistä.

  2. Haaste ja taidon tasapaino: Flow-kokemus vaatii sopivaa tasapainoa haasteen ja oman taidon välillä. Kuvataiteen tekeminen tarjoaa mahdollisuuden asettaa itselleen sopivia haasteita, kuten uusien tekniikoiden kokeilemista tai monimutkaisempien aiheiden valitsemista. Kun henkilö kokee olevansa riittävän pätevä vastaamaan haasteeseen, Flow-kokemus voi syntyä.

  3. Keskittynyt tietoisuus: Flow-tilassa henkilö on täysin keskittynyt ja uppoutunut tekemiseensä. Kuvataiteen tekeminen tarjoaa mahdollisuuden unohtaa ympäröivä maailma ja uppoutua täysin luovaan prosessiin. Tämä keskittynyt tietoisuus auttaa luomaan Flow-kokemuksen, jossa henkilö kokee ajan pysähtyneen ja on täysin läsnä tekemisessään.

  4. Välitön palaute: Kuvataiteen tekeminen mahdollistaa välittömän palautteen saamisen omasta työstä. Kun harrastelija näkee teoksensa kehittyvän ja huomaa onnistumisen hetkiä, se voi tuottaa palkitsevuuden tunnetta ja vahvistaa Flow-kokemusta. Välitön palaute auttaa myös säätämään omaa toimintaa ja kehittymään tekemisessä.

  5. Luovuuden vapaus: Kuvataiteen tekeminen tarjoaa mahdollisuuden ilmaista itseään luovasti ja kokeilla erilaisia ideoita ja lähestymistapoja. Luovuuden vapaus antaa harrastelijalle mahdollisuuden päästää mielikuvituksensa valloilleen ja löytää uusia tapoja ilmaista itseään. Tämä eksploratiivinen ja vapauttava ilmapiiri voi edesauttaa Flow-kokemuksen syntymistä.
Flow-kokemus taiteen tekemisen aikana voi olla hyvin yksilöllinen, ja sen syntyminen riippuu monista tekijöistä, kuten henkilön taidoista, kiinnostuksen kohteista ja luovuuden tilasta. Kuvataiteen tekeminen tarjoaa kuitenkin monia edellytyksiä Flow-kokemuksen syntymiselle, ja sen avulla harrastelija voi kokea syvää uppoutumista, iloa ja merkityksellisyyden tunnetta tekemisestään.4. Stressin väheneminen ja rentoutuminen


Kuvataiteen tekeminen tarjoaa mahdollisuuden poistua arjen kiireistä ja antaa tilaa rentoutumiselle. Luovien tehtävien parissa työskentely aktivoi kehossa parasympaattista hermostoa, joka vastaa lepo- ja rentoutumistilasta. Tämä auttaa alentamaan stressitasoja, vähentämään ahdistusta ja lievittämään jännitystä.


Kun keskityt kuvataiteen tekemiseen, mielesi ja kehosi saavat tilaisuuden rauhoittua. Tämä luo 'meditatiivisen' tilan, jossa voit tuntea olon rentoutuneeksi ja levolliseksi. Taiteellisen prosessin aikana voit uppoutua hetkeen ja unohtaa stressaavat ajatukset ja huolenaiheet. Tämä auttaa vapauttamaan mielen kuormituksesta ja luomaan tilaa sisäiselle rauhalle.

Kuvataiteen tekeminen edistää myös kognitiivista palautumista. Pitkäaikaisen stressin vaikutuksesta aivot voivat väsyä ja keskittymiskyky voi heikentyä. Kuvataiteen tekeminen tarjoaa aivoille uudenlaisia haasteita ja virikkeitä, mikä auttaa palauttamaan kognitiivisen toimintakyvyn. Kun keskityt luovaan prosessiin, aivosi saavat uudenlaisia ärsykkeitä ja mahdollisuuden lepäämään arjen rutiinien ulkopuolella. Tämä voi edistää ajattelun joustavuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja luovaa ajattelua myös muilla elämänalueilla.


Lisäksi kuvataiteen tekeminen voi edistää henkistä hyvinvointia. Luovuus ja ilmauksellisuus ovat keskeisiä osia ihmisen psykologista hyvinvointia. Taiteen tekeminen tarjoaa mahdollisuuden ilmaista itseään, tunteitaan ja ajatuksiaan visuaalisella tavalla. Tämä voi auttaa käsittelemään ja purkamaan tunteita, lisätä itsensä ilmaisemisen taitoja ja edistää itsensä hyväksymistä ja arvostamista.


On tärkeää huomata, että kuvataiteen tekemisen vaikutukset stressin vähenemiseen ja rentoutumiseen voivat vaihdella yksilöittäin. Jotkut ihmiset saavuttavat syvemmän rentoutumisen tilan kuin toiset. Tärkeintä on löytää oma tapasi hyödyntää kuvataiteen tekemistä stressinhallinnassa ja rentoutumisessa, ja antaa itsellesi lupa nauttia luovasta prosessista ilman suorituspaineita.5. Luovuuden ja mielikuvituksen stimulaatio


Kuvataiteen tekeminen on erinomainen tapa stimuloida luovuutta ja mielikuvitusta. Taiteellisten projektien parissa työskennellessäsi haastat aivojasi ajattelemaan ja näkemään asioita uusista näkökulmista. Kuvataiteen avulla voit tutkia erilaisia visuaalisia ilmaisutapoja ja kokeilla rohkeasti erilaisia tyylejä, tekniikoita ja materiaaleja.


Luovuus on kyky ajatella luovasti, kehittää uusia ideoita ja nähdä asioita eri tavalla. Kuvataiteen tekeminen antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella luovaa ajattelua jatkuvasti. Kun luotat intuition ja mielikuvituksen voimaan, voit luoda ainutlaatuisia teoksia ja löytää yllättäviä ratkaisuja taiteellisiin haasteisiin.


Taiteelliset projektit rohkaisevat sinua ajattelemaan luovia ratkaisuja ja löytämään uusia tapoja ilmaista itseäsi. Voit kokeilla erilaisia lähestymistapoja ja etsiä omia ainutlaatuista tyyliäsi ja ilmaisutapaasi. Tämä prosessi kehittää luovuuttasi ja auttaa sinua näkemään maailman uusin silmin.

Luovuuden kehittäminen kuvataiteen avulla voi myös siirtyä muille elämänalueille. Kun harjoittelet luovaa ajattelua ja etsit uusia tapoja lähestyä taiteellisia haasteita, voit huomata, että samat taidot ja asenteet hyödyttävät myös muilla elämän osa-alueilla. Luova ajattelu edistää ongelmanratkaisutaitoja, joustavuutta ja innovatiivisuutta, jotka ovat arvokkaita taitoja monilla elämänalueilla, kuten työssä, ihmissuhteissa ja itsensä kehittämisessä.


Kuvataiteen tekeminen stimuloi luovuuden lisäksi myös mielikuvitusta. Voit käyttää mielikuvitustasi luodessasi uusia maailmoja, tarinoita ja visuaalisia kohtauksia. Kuvataiteen avulla voit välittää tunteita, unelmia ja ajatuksia abstrakteilla ja symbolisilla tavoilla.


Mielikuvituksen stimulointi avaa portin luovaan itsesi syvempään ymmärtämiseen ja auttaa sinua löytämään uusia tapoja ilmaista itseäsi ja nähdä maailmaa.


Kuvataiteen tekeminen tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kehittää luovuutta ja mielikuvitusta. Kokeile erilaisia taiteen tekemisen tapoja, haasta itsesi uusiin projekteihin ja anna mielikuvituksellesi vapaus lentää.6. Itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistuminen


Kuvataiteen tekeminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua itseensä syvemmällä tasolla. Taiteen avulla voit ilmaista omia tunteitasi, ajatuksiasi ja kokemuksiasi visuaalisesti. Tämä prosessi antaa sinulle tilaa tutkia ja käsitellä omaa sisäistä maailmaasi.


Kun luotat taiteen voimaan ja annat itsesi heittäytyä luovuuden virtaan, voit löytää uusia puolia itsestäsi. Taiteen tekeminen rohkaisee sinua tutkimaan omia vahvuuksiasi ja intohimojasi. Voit löytää piileviä kykyjäsi ja taitoja, joita et ehkä tiennyt omistavasi. Tämä lisää itsetuntemusta ja vahvistaa luottamusta omiin kykyihisi.


Taiteen tekeminen voi myös auttaa sinua oppimaan itsestäsi uusia asioita. Kun luotat intuitioosi ja annat mielikuvituksesi johdattaa sinua, saatat tehdä yllättäviä havaintoja omasta persoonallisuudestasi ja ajatusmaailmastasi. Taiteelliset projektit voivat toimia peilinä, joka heijastaa piilotettuja pelkoja, toiveita tai unelmia. Tämä syvällinen itsetutkiskelu voi johtaa merkittävään henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen.

Taiteen tekeminen voi myös parantaa itsetuntoa. Kun annat itsellesi luvan luoda ja ilmaista itseäsi taiteen avulla, voit kokea onnistumisen tunteita ja ylittää itsesi luovassa prosessissa. Jokainen valmis taiteen teos voi toimia todisteena omasta luovuudestasi ja kyvystäsi luoda jotain ainutlaatuista. Tämä voi vahvistaa itsetuntoa ja antaa sinulle rohkeutta kohdata uusia haasteita myös muilla elämänalueilla.


Itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistuminen kuvataiteen avulla voi olla pitkäjänteinen prosessi. Se vaatii avoimuutta, rehellisyyttä ja halua tutustua itseensä syvemmällä tasolla. Kuvataiteen tekeminen tarjoaa turvallisen ja tukevan ympäristön tähän tutkimusmatkaan. Voit ottaa aikaa itsellesi ja antaa tilaa omalle luovuudellesi kehittyä ja kasvaa.7. Sosiaalinen yhteys ja vuorovaikutus


Kuvataiteen tekeminen voi tarjota ainutlaatuisia mahdollisuuksia sosiaaliseen yhteyteen ja vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Se voi toimia yhdistävänä tekijänä ja luoda puitteet yhteisöllisyyden kokemiselle.


Yhteisöt, ryhmät ja taideprojektit voivat tarjota ympäristön, joissa voit jakaa luovaa intohimoasi ja nähdä muiden ihmisten tekemisen prosessit. Tämä luo yhteisen kielen ja ymmärryksen, mikä edistää sosiaalista kanssakäymistä. Ryhmätaideprojektit, joissa eri yksilöt yhdistävät voimansa ja luovuutensa, voivat johtaa syvälliseen yhteistyöhön ja upeiden teosten syntymiseen.


Työpajat ja kurssit tarjoavat mahdollisuuden oppia ja kehittyä yhdessä muiden kanssa. Ne voivat luoda yhteisön, jossa jaetaan tietoa, taitoja ja ideoita. Ryhmässä työskentely voi innostaa ja inspiroida uusilla tavoilla. Voit oppia toisilta, saada palautetta ja rakentavaa kritiikkiä sekä jakaa omia oivalluksiasi ja oppimiskokemuksiasi.

Näyttelyt tarjoavat foorumin esitellä omaa taidettasi ja saada siihen reaktioita muilta ihmisiltä. Ne ovat myös tilaisuus verkostoitumiseen ja uusien kontaktien luomiseen taidealan ammattilaisten ja muiden taiteilijoiden kanssa. Näyttelyt voivat toimia kohtauspaikkana, jossa voit jakaa taiteellisia näkemyksiäsi ja inspiroitua muiden töistä.


Sosiaalinen yhteys ja vuorovaikutus kuvataiteen kautta voivat lisätä tyydyttäviä sosiaalisia suhteita ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Taideyhteisöissä ja taideprojekteissa voit löytää samanhenkisiä ihmisiä, jotka jakavat intohimosi ja ymmärtävät luovuutesi merkityksen. Näiden suhteiden kautta voit saada tukea, kannustusta ja inspiraatiota taiteelliselle matkallesi.


On tärkeää huomata, että sosiaalinen vuorovaikutus kuvataiteen parissa voi olla monimuotoista. Se voi tapahtua niin kasvotusten tapahtuvissa kohtaamisissa kuin myös verkossa taideyhteisöjen ja sosiaalisen median kautta. Teknologian avulla voit jakaa taidettasi laajemmalle yleisölle ja olla osa globaalia taideyhteisöä.


Kuvataiteen tarjoamat sosiaalisen yhteyden ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet voivat olla erityisen arvokkaita, sillä ne luovat tilan, jossa voit jakaa luovuuttasi ja tunteitasi muiden kanssa. Tämä lisää sosiaalista hyvinvointia, vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luo merkityksellisiä ihmissuhteita taiteen ympärille.Kuvataiteen tekemisen varjopuoli


Kuvataiteen tekemisellä voi olla monia myönteisiä vaikutuksia, mutta joissakin tapauksissa se voi myös aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia. Jotkut mahdolliset kielteiset vaikutukset voivat olla:

  1. Suorituspaineet ja stressi: Kuvataiteen tekemiseen voi liittyä suorituspaineita ja stressiä, erityisesti jos tavoitteet ovat korkeat tai tekeminen on sidoksissa ulkoisiin odotuksiin. Tämä voi aiheuttaa ahdistusta ja luovuuden tukahduttamista.

  2. Turhautuminen ja epäonnistumisen tunne: Joskus taiteen tekeminen voi johtaa tyytymättömyyteen ja epäonnistumisen tunteeseen, jos odotukset eivät täyty tai lopputulos ei vastaa omaa visiota. Tämä voi heikentää motivaatiota jatkaa tai kehittyä taiteellisesti.

  3. Vertailu muihin: Vertailu muihin taiteilijoihin tai ympäröivään taiteeseen voi aiheuttaa epävarmuutta ja itseluottamuksen laskua. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti luovuuteen ja taiteelliseen ilmaisuun.

On tärkeää muistaa, että kielteiset vaikutukset eivät välttämättä koske kaikkia taiteilijoita tai tapahdu jatkuvasti. Jokaisen kokemus on yksilöllinen, ja negatiiviset vaikutukset voivat olla tilapäisiä tai vaihdella henkilöstä toiseen.


Jos koet kielteisiä vaikutuksia kuvataiteen tekemisessä, on hyödyllistä ottaa aikaa itsereflektioon ja itsehoitoon. Muista asettaa realistisia odotuksia, keskittyä prosessiin eikä pelkästään lopputulokseen, ja löytää ilo ja merkitys taiteen tekemisestä. Tarvittaessa voit myös harkita ammattilaisen, kuten taidepsykoterapeutin tai valmentajan, avun hakemista käsitelläksesi näitä kielteisiä tunteita ja kehittääksesi positiivisempaa suhdetta taiteeseen.


Iloitaan elämästä ja taiteesta!Terveisin,


Okulaarinen tieteilijä
Aiheeseen liittyviä tutkimuksia


Kaimal, G., et al. (2017). Reduction of Cortisol Levels and Participants' Responses Following Art Making. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 34(2), 74-80.


Stuckey, H. L., & Nobel, J. (2010). The Connection Between Art, Healing, and Public Health: A Review of Current Literature. American Journal of Public Health, 100(2), 254-263.


Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U., & May, A. (2004). Neuroplasticity: Changes in grey matter induced by training. Nature, 427(6972), 311-312.


Keller, J., Bless, H., Blomann, F., & Kleinböhl, D. (2011). Physiological aspects of flow experiences: Skills-demand-compatibility effects on heart rate variability and salivary cortisol. Journal of Experimental Social Psychology, 47(4), 849-852.

bottom of page